Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Zarządzanie Produkcją

Dla firm produkcyjnych o różnym profilu działalności i stopniu rozwoju:

 • działalność produkcyjna w systemach PUSH / PULL
 • funkcjonowanie w strukturze rozproszonej

Wsparcie w zakresie:

 • technicznego przygotowania produkcji
 • nadrzędnego planowania w standardzie APICS
 • harmonogramowania szczegółowego
 • rozliczania produkcji w toku
 • zarządzania oraz rozliczania zleceń produkcyjnych
 • obsługi procesu kooperacji
 • obsługi procesu kontroli jakości
 • dedykowanych rozwiązań uwzględniających specyfikę działalności firmy
 • integracji z oprogramowaniem CAD/CAM

Interfejs systemu

Plan sprzedażowy a główny harmonogram produkcji

System Streamsoft Prestiż umożliwia tworzenie oraz wiązanie planu sprzedażowego z głównym harmonogramem produkcji w procesie planowania nadrzędnego.

Co to w praktyce oznacza dla firm?

Choć założenia planistyczne poszczególnych komórek firmy różnią się od siebie stopniem szczegółowości i przeznaczeniem, to zebrane w jedno mogą stanowić narzędzie w pełni wspierające użytkowników w procesie kontroli oraz realizacji zatwierdzonych planów.

Zatem planowanie zintegrowane to umiejętność przełożenia informacji z planu sprzedażowego na główny harmonogram produkcji i politykę zakupową przedsiębiorstwa.

Realizacja zintegrowanego planu produkcji jest możliwa dzięki skoordynowaniu ze sobą z jednej strony planowania tak zwanych priorytetów (S&OP, MPS, MRP), z drugiej planowania zdolności (RP, RCCP, CRP).

Techniczne przygotowanie produkcji

Umożliwia wprowadzanie, modyfikowanie oraz przechowywanie danych związanych z technologią produkcji. Definiowany jest tu opis struktur produktów/półproduktów i ich wersji. Określane są też rodzaje operacji, które muszą być wykonane, aby powstał dany wyrób/półprodukt oraz obliczany jest planowany techniczny koszt wytworzenia.

Technologia produktu

Technologie to jeden z najważniejszych słowników w module Zarządzanie Produkcją. Zawiera on wykaz wszystkich technologii produkcyjnych używanych w przedsiębiorstwie. Opcja ta umożliwia wprowadzenie do systemu dokładnych opisów procesów technologicznych dla półproduktów oraz wyrobów gotowych.

Opis technologii zawiera:

 • szczegółową marszrutę technologiczną
 • wykaz niezbędnych zasobów produkcyjnych
 • strukturę wyrobu

W oparciu o technologie możliwe jest:

 • planowanie nadrzędne
 • harmonogramowanie szczegółowe
 • generowanie zleceń produkcyjnych
 • konfigurowanie produktów

Listy materiałowe BOM

Listy materiałowe BOM to wykaz składników (materiałów/półproduktów) potrzebnych do wytworzenia produktu, półproduktu.
BOM jest strukturą drzewiastą, inaczej mówiąc hierarchiczną. Oznacza to, że składnik BOM może mieć elementy składowe, które są z nim połączone relacją nadrzędny – podrzędny.

BOM umożliwia tworzenie wzorcowych list materiałowych, które mogą zostać użyte do szybszego definiowania technologii produktu lub do wystawienia zlecenia produkcyjnego bez wcześniej przygotowanej technologii.

Fantomy

Fantom jest to pozorna pozycja w strukturze produktu. W odróżnieniu od kartoteki nie można jej wytworzyć, magazynować, fakturować ani prowadzić dla niej stanów magazynowych.

Fantom może określać np. elementy konfiguratora produktu, które muszą być sprecyzowane podczas rejestracji zamówienia od klienta w dziale sprzedaży.

Zasoby

Ten obszar w systemie ERP Streamsoft Prestiż umożliwia zbudowanie pełnej wiedzy o zasobach produkcyjnych posiadanych oraz wykorzystywanych w procesie wytwórczym przez dane przedsiębiorstwo. Zasoby produkcyjne rozumiane są jako jednostki robocze, gniazda produkcyjne, narzędzia oraz kooperanci.

Budując technologię lub wystawiając zlecenie produkcyjne, użytkownik wprowadza do systemu informacje o tym, jakie trzeba wykonać operacje w celu wyprodukowania danego wyrobu.

Każda operacja, oprócz danych na temat zapotrzebowania surowcowego BOM, potrzebuje również informacji o zasobach, którymi musi dysponować proces, żeby produkcja mogła być zrealizowana.

Elementem uzupełniającym opis zasobów produkcyjnych są tzw. kompetencje zasobu.
Umożliwiają podział zasobów ze względu na ich umiejętności, przeznaczenie etc.

Łącząc słownik zasobów ze słownikiem kompetencji uzyskuje się w systemie tzw. matrycę kompetencji zasobów produkcyjnych.

Matryca kompetencji zasobów

Odgrywa kluczową rolę w modelu uwzględniającym wdrożenie planowania nadrzędnego i harmonogramowania szczegółowego. Umożliwia bilansowanie dostępnych nominalnych mocy wytwórczych przedsiębiorstwa w analizach RCCP oraz CRP na poziomie planowania nadrzędnego.
Optymalizuje filtrowanie i wyszukiwanie zasobów.

Wykorzystywana jest także przez algorytmy rozkładu w celu automatycznego przydzielania zasobu do operacji w zleceniu produkcyjnym podczas harmonogramowania szczegółowego.

Podsumowując, zasoby wykorzystywane są do:

 • kalkulacji technicznego kosztu wytworzenia
 • uszczegółowienia opisu technologii oraz zleceń produkcyjnych
 • planowania nadrzędnego
 • harmonogramowania szczegółowego
 • rozliczania z wykonanej produkcji
 • rejestracji rzeczywistego czasu pracy

Planowanie produkcji

Sekcja o szerokim zakresie funkcjonalnym. Pozwala użytkownikom m.in. na:

 • przygotowanie różnorodnych analiz w oparciu o arkusze planistyczne

Arkusze planistyczne swoją konstrukcją przypominają arkusze Excel. Pobierają dane bezpośrednio z bazy danych. Pozwalają użytkownikowi na dokładanie kolumn/wierszy wraz z wprowadzaniem podstawowych formuł matematycznych

 • planowanie nadrzędne w oparciu o harmonogram MPS/MRP

Harmonogram MPS/MRP zrealizowany został w metodologii APICS. Opiera się na zewnętrznych (prognozy i zamówienia od odbiorców) oraz wewnętrznych (zamówienia wewnętrzne i zlecenia produkcyjne) źródłach popytu.

Jest to podstawa do ułożenia głównego planu produkcyjnego. Ten staje się źródłem dla określenia zapotrzebowania materiałowego oraz analizy zdolności zasobów produkcyjnych.

Określenie zapotrzebowania materiałowego jest z kolei podstawą sugestii zakupowej przekazywanej do działu zaopatrzenia.

Planowanie potrzeb materiałowych – MRP

Plan potrzeb materiałowych wynika z głównego planu produkcji, jest podstawą do planowania zamówień do dostawców.

Do obliczenia planu materiałowego system uwzględnia listę materiałów BOM, stany zapasów, zapasy w drodze, otwarte zlecenia produkcyjne oraz dane do planowania takie jak: czas realizacji dostawy, zapas bezpieczeństwa, metody zamawiania oparte o współczynniki MOQ lub FOQ.

Planowanie zdolności produkcyjnych – RCCP, CRP

Planowanie produkcji oparte jest m.in. na analizie nominalnych zdolności produkcyjnych.
Analiza opiera się na macierzy kompetencji oraz kalendarzach pracy zasobów produkcyjnych.

Zarządzanie produkcją

Ten obszar systemu pozwala na zarządzanie zleceniami produkcyjnymi.

Stanowi źródło informacji o ich aktualnym poziomie realizacji. Umożliwia układanie szczegółowych harmonogramów produkcji i zarządzanie Kartami Kanban dla produkcji opartej o filozofię LEAN.

Ponadto informuje o aktualnym zaawansowaniu realizowanych zleceń produkcyjnych, obciążeniu zasobów produkcyjnych i pozwala na ustalenie harmonogramu pracy dla zasobów produkcyjnych.

Zlecenia produkcyjne

W systemie ERP Streamsoft Prestiż każde zlecenie produkcyjne oraz operacje i czynności na nim określone mają nadany kod kreskowy. Automatyzuje to proces rejestracji danych związanych z przebiegiem realizacji zlecenia.
Zlecenie produkcyjne stanowi podstawę rozpoczęcia procesu produkcji wyrobów zamówionych przez odbiorców. Może być wygenerowane na podstawie technologii lub wystawione bez technologii. W drugim przypadku wystawienie zlecenia rozpoczyna się od pracy z konfiguratorem list materiałowym BOM.

Śledzenie realizacji zlecenia

Postęp prac na zleceniach można weryfikować z poziomu tabelarycznego wykazu zleceń oraz graficznej prezentacji wykresu Gantta.

Harmonogramowanie szczegółowe

Harmonogramowanie szczegółowe zleceń produkcyjnych jest funkcjonalnością umożliwiającą automatyzację układania szczegółowego harmonogramu produkcji.

W procesie harmonogramowania szczegółowego system bierze pod uwagę różne elementy:

 • data realizacji (żądana przez klienta) lub zakres dat
 • kalendarze zasobów – maszyny, ludzie, narzędzia, kooperanci
 • powiązania między operacjami
 • ograniczenia zasobów (wydajność, pojemność, kompetencje, dostępność w czasie)

Harmonogramowanie szczegółowe w systemie oparte jest na kilkunastu regułach, stanowiących zestaw alternatywnych algorytmów szeregowania.

Wyniki są prezentowane na wykresie, w postaci graficznej. Lista stworzonych harmonogramów jest zależna od reguł, jakie zostały wcześniej wybrane.

Sterowanie zasobami

Sterowanie zasobami to graficzna prezentacja wszystkich zasobów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym wraz z zaplanowanymi do wykonania operacjami (zleceniami) produkcyjnymi.

Głównym zadaniem wykresu jest kontrola przebiegu prac w procesie produkcyjnym.

Kanban produkcyjny

KANBAN jest metodą zarządzania produkcją, która opiera się na poszczególnych kartach wyrobów, ich cyrkulacji i analizie. Została ona opracowana w Japonii, w latach 50 ubiegłego stulecia.

Słowo KANBAN pochodzi z języka japońskiego i oznacza kartkę papieru. W wolnym tłumaczeniu oznacza widoczny opis (KANBAN z języka japońskiego – KAN – widoczny, BAN – kartka papieru).

KANBAN rozwijał się i dziś oznacza także system informacyjny, system planowania, rozdziału oraz kontroli czynności i zadań produkcyjnych. Polega na takim organizowaniu procesu wytwórczego, aby każda komórka organizacyjna produkowała dokładnie tyle, ile w danej chwili jest potrzebne. W tym systemie za czynnik krytyczny zarządzania materiałami uznano sterowanie zapasami.

Podstawowym elementem zarządzania są karty KANBAN. Funkcjonalność metody opiera się na ich odpowiedniej definicji, która określa zapotrzebowanie na produkcję.

Innymi słowy, karty pełnią rolę zlecenia produkcyjnego, a także dokumentu opisującego zawartość pojemników. Głównym zadaniem jest przekazywanie informacji o potrzebie przepływu materiałów w procesie produkcyjnym.

KANBAN zapewnia szereg korzyści w przedsiębiorstwie produkcyjnym, m.in.:

 • zwiększenie efektywności produkcji
 • minimalizacja zapasów materiałów w produkcji w toku
 • redukcja nadwyżek produkcji
 • większa przejrzystość przepływu materiału w procesie produkcyjnym

Raportowanie produkcji

Meldunki zwrotne

Meldunek zwrotny to informacja o tym jak przebiega realizacja danego zlecenia produkcyjnego, jakie operacje zostały w jego ramach wykonane, jakie zasoby materiałowe zostały pobrane, jakie zasoby produkcyjne realizowały dane operacje lub czynności i jakie odpady lub braki powstały w trakcie produkcji. Meldunek zwrotny to również informacja o rzeczywistym czasie oraz kosztach realizacji zlecenia.

Meldunki Start/Stop

Rejestr wykonania operacji (start-stop) umożliwia mierzenie rzeczywistego czasu wykonania operacji produkcyjnych oraz rejestrowanie przyczyn przestojów zasobów produkcyjnych.

Sposoby raportowania produkcji

Za pomocą stacji roboczej

W tym przypadku meldowanie wykonania operacji technologicznych, ilości wykonach produktów, ilości zużytych materiałów i rozliczenie zasobów produkcyjnych realizowane jest „ręcznie”, za pomocą komputera.

W celu zapewnienia szybszego wyszukiwania operacji do meldowania można podłączyć do komputera czytnik kodów kreskowych, który wyświetli odpowiednią operację po sczytaniu jej kodu kreskowego.

Za pomocą paneli meldunkowych

Panel meldunkowy to aplikacja uruchamiana na urządzeniach zewnętrznych, które w firmie produkcyjnej wspomagają proces składania meldunków zwrotnych z przebiegu produkcji oraz, ze względu na łatwość w obsłudze, znaczenie upraszczają oraz przyśpieszają rozliczanie zleceń produkcyjnych.

Pracownicy produkcyjni z poziomu panelu mają dostęp jedynie do niezbędnych funkcjonalności pozwalających rozliczyć zlecenie produkcyjne. Takie podejście – w powiązaniu z technologią panelu dotykowego – znacznie upraszcza i przyśpiesza proces zgłaszania informacji zwrotnej z produkcji oraz minimalizuje pomyłki.

Rozliczanie zleceń produkcyjnych może być oparte o kody kreskowe dostępne na wydrukowanych przewodnikach produkcyjnych lub wybrane z listy dostępnych operacji produkcyjnych w panelu meldunkowym.

Kontrola jakości

Kontrola jakości w systemie ERP Streamsoft Prestiż służy do weryfikacji wybranego procesu produkcyjnego lub kontroli wskazanej partii produktu. Opiera się ona o operację technologiczną lub tzw. kartę kontroli jakości. Funkcjonalność ta pozwala na weryfikację jednej lub więcej charakterystyk produktu i analizę tych
wyników w celu potwierdzenia zgodności.

Analizy traceability

Streamsoft Prestiż udostępnia rozbudowany zestaw funkcjonalności z zakresu traceability (ang. identyfikowalności). Dokładniej rzecz ujmując, w systemie można nie tylko sprawdzić historię produktu, ale też śledzić ruch towaru w przód oraz w tył.

Daje to możliwość weryfikacji pochodzenia towaru, materiału, półfabrykatów wraz z analizą etapów produkcji oraz zasobów, które były za nie odpowiedzialne.

System umożliwia dwukierunkowy proces reidentyfikacyjny:

 • dla produktu/półproduktu

Inaczej tzw. identyfikacja „od produktu”, w której identyfikowalność rozumiana jest jako analiza tego z jakich konkretnie dostaw (partii produktów), na jakim etapie produkcji i przez kogo został wyprodukowany dany wyrób.

 • dla partii materiałowej

Drugą opcją analizy jest weryfikacja wybranej dostawy (partii) materiału/półproduktu, inaczej identyfikacja „od surowca”. Jej wynikiem jest informacja do produkcji czego została zużyta dana partia materiału/półproduktu. Daje to możliwość szybkiej lokalizacji oraz – jeśli zachodzi konieczność – blokady dalszego obrotu wyrobów z niej powstałych.

Pulpity operatora

Rozszerzają możliwości analityczne oraz nawigacyjne systemu Streamsoft Prestiż. W jaki sposób Pulpity Operatora wspierają użytkowników korzystających z tej funkcjonalności?

Nawigacja po systemie lub wybranym module

Stanowią wygodny element nawigacyjny, który można dowolnie personalizować, tworząc „podręczny zasobnik” funkcji najważniejszych z perspektywy danego operatora. Jedno kliknięcie operatora uruchamia wybrany obszar sytemu.

Analiza danych

Pulpity zapewniają również możliwość budowania oraz analizy szeregu dowolnie zbudowanych wskaźników oraz ich prezentacji w przystępnej graficznej formie.

Co istotne, analiza zachodzi w sposób ciągły, system wskazuje na bieżąco co się dzieje, zapewniając użytkownikowi pełną informację w wybranym kontekście.

Produkcja 4.0

Do bardzo dużych zmian w otoczeniu produkcyjnym zaliczyć należy aktualnie panujący na rynku trend o nazwie Przemysł 4.0. W odpowiedzi na niego, system Streamsoft Prestiż został wyposażony w pakiet standardowych funkcjonalności, które pozwalają na integrację z programami CAD/CAM wspierającymi proces przygotowania produkcji (nesting) oraz MES, które wspierają z kolei proces monitorowania produkcji.

Integracja z oprogramowaniem CAD/CAM

Streamsoft Prestiż zapewnia integrację z oprogramowaniem do nestingu na poziomach:

 • automatycznej wymiany informacji o stanach magazynowych

Podczas przyjęć np. arkusza blachy, rejestrowane są parametry dostawy. Te dane są istotne dla osoby wykonującej nesting oraz dla rozliczenia zużycia materiałowego, które odbywa się automatycznie na podstawie danych przekazanych z systemu CAD/CAM.

 • generowania zapotrzebowania na detale do nestingu

W technologii wprowadza się informacje o zapotrzebowaniu na detal. Na podstawie tego zostaje wykonana optymalizacja rozkładu elementu na arkuszu blachy. Po wygenerowaniu plik importowany jest do systemu do nestingu, w którym tworzy się lista detali.

 • automatycznego generowania zlecenia produkcyjnego

Wygenerowanie zlecenia produkcyjnego na rozkrój w systemie Streamsoft Prestiż następuje na podstawie przygotowanego programu z chwilą jego wysłania na maszynę. Zlecenie takie przejmuje wszystkie informacje o materiale, odpadzie oraz wybranym zasobie produkcyjnym.

 • automatycznego rozliczenia zlecenia produkcyjnego po zakończonym procesie cięcia

Skutkuje aktualizacją stanów magazynowych w kontekście zużycia w procesie cięcia wybranego arkusza blachy, przyjęciem ewentualnego odpadu użytkowego z informacjami o długości i szerokości, przyjęciem złomu oraz powstałych w procesie cięcia detali.

Podsumowując, system ERP Streamsoft Prestiż przesyła informacje o wymaganych do realizacji projektu częściach, szczegółach zleceń i dostępnych zasobach materiałowych. Po rozkroju z kolei oprogramowanie nestingowe przekazuje do systemu ERP informacje o potrzebie aktualizacji stanów magazynowych, rozliczenia zleceń produkcyjnych, kosztów etc. Przyśpiesza to prace, minimalizuje pomyłki i zwiększa oszczędności.

Integracja z oprogramowaniem MES

Przekazanie zlecenia produkcyjnego

Przygotowanie zlecenia produkcyjnego odbywa się po stronie systemu Streamsoft Prestiż. Ten proces podzielony jest na dwa etapy. Etap generowania zlecenia produkcyjnego oraz harmonogramowania zlecenia produkcyjnego (opcjonalnie). W następnej kolejności zlecenie produkcyjne jest wysyłane do systemu MES (automatyczne lub przez użytkownika).

Rozliczenie zlecenia produkcyjnego

System MES odpowiada za automatyczne gromadzenie informacji o ilości wykonanych produktów w kontekście zlecenia produkcyjnego. Informacje są zliczane automatycznie z połączonych z systemem MES zasobów produkcyjnych.

System Streamsoft Prestiż kontroluje całkowity poziom realizacji zlecenia produkcyjnego oraz odpowiada za rozliczenie produkcji w toku. Rozliczenie realizowane jest na podstawie danych pobieranych automatycznie z systemu MES.

Przy integracji pozostałe elementy takie, jak: wizualizacja statusu zasobu, kontrola wybranych parametrów poszczególnych zasobów, liczenie przykładowych wskaźników efektywności OEE, MTTR, MTBF i innych, obsługiwane są po stronie systemu MES.

Ile kosztuje wdrożenie ERP?

Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia Systemu ERP w Twojej firmie.

Kalkulator systemu ERP

Obszary systemu ERP jakie chcesz wdrożyć w Twojej firmie

Handlowo-magazynowyFinansowo-księgowyKadrowo-płacowyZarządzanie produkcjąB2B Zamówienia InternetoweBusiness IntelligenceMagazyn Wysokiego Składowania (WMS)E-commerce

Podaj dane kontaktowe, na jakie mamy przekazać kalkulację

Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu