Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Zarządzanie Produkcją

Moduł przeznaczony jest do przygotowania, planowania, sterowania, kontrolowania i rozliczania procesów produkcyjnych w firmach o różnych typach produkcji: MTS, MTO, ATO, ETO. Pełna elastyczność modułu, zastosowanie „wtyczek” do tworzenia specyficznych rozwiązań, graficzne sterowanie zasobami, planowanie produkcji zgodnie z algorytmem MRP oraz ergonomia obsługi – zapewniają użytkownikowi wygodną pracę, dostęp do spójnych informacji i szybką reakcję na zmiany zachodzące w otoczeniu produkcyjnym.

Produkcja 4.0

Do bardzo dużych zmian w otoczeniu produkcyjnym zaliczyć należy trend o nazwie Przemysł 4.0. Odpowiadając na to zapotrzebowanie płynące z rynku, System Streamsoft Prestiż został dodatkowo wyposażony w pakiet standardowych funkcjonalności, które pozwalają na integrację z programami CAD/CAM, wspierającymi proces przygotowania produkcji (nesting) oraz MES, wspomagającymi z kolei proces monitorowania produkcji.

Techniczne Przygotowanie Produkcji

Umożliwia wprowadzanie, modyfikowanie i przechowywanie danych związanych z technologią produkcji. W tym obszarze definiowane są struktury produktów, rodzaje operacji technologicznych, karty pracy z czynnościami oraz przeprowadzana jest wstępna kalkulacja kosztów produkcyjnych.

 • Technologia
  Technologia może być tworzona na podstawie zlecenia lub zlecenie produkcyjne może zostać utworzone na podstawie technologii. W ramach definiowania technologii w systemie Streamsoft Prestiż – można opisać marszrutę technologiczną, czyli ciąg operacji i czynności, które będą następowały w określonej kolejności podczas produkcji wyrobu.
 • Technologia wiodąca
  W przypadku, gdy w przedsiębiorstwie dla jednego wyrobu tworzy się kilka technologii możliwe jest wskazanie technologii wiodącej według której, w określonym czasie, przebiega produkcja wyrobu gotowego.
 • Zmiany technologii
  W module Zarządzanie Produkcją możliwe jest przeprowadzanie zmian w technologii, polegających na dodawaniu/usuwaniu materiałów, zmianie ilości dla wybranych materiałów, zamianie istniejących materiałów i półproduktów na inne. Wszelkie zmiany dokonane w technologii są rejestrowane w systemie, w postaci historii zmian.
 • Warianty technologii
  Dla wyrobów można zdefiniować różne warianty technologii, które poinformują użytkownika w jaki sposób można zaoszczędzić na produkcji danego wyrobu – poprzez zastosowanie alternatywny w wytwarzaniu (np. kooperacji) lub zmiany w użytych materiałach (np. zastosowanie zamienników).
 • Listy materiałowe BOM
  Lista materiałowa BOM (ang. Bill of Material) jest to wykaz składników (materiałów) potrzebnych do wytworzenia produktu, półproduktu, komponentu, detalu, itp. BOM jest strukturą drzewiastą – oznacza to, że składnik BOM może mieć elementy składowe. BOM jest osobnym słownikiem w systemie Streamsoft Prestiż i umożliwia tworzenie różnych wzorcowych list materiałowych, które mogą zostać użyte bezpośrednio w zleceniach produkcyjnych bez technologii lub do szybszego definiowania technologii.

Planowanie produkcji

Plan produkcji powstaje na podstawie danych z technologii (TPP), prognoz sprzedaży, zamówień od klientów oraz aktualnych stanów magazynowych. W module istnieje możliwość definiowania własnych planów lub importowania planów klienta w przypadku, gdy nasza firma jest podwykonawcą dla innej firmy. Możliwe jest również prowadzenie historii zmian planów, wraz z podaniem przyczyn zmiany.

 • Powiązanie planów produkcji i sprzedaży
  Z planu strategicznego wynika plan zagregowany plan sprzedaży i produkcji, z tego planu wynika główny plan produkcji, który uwzględnia ogólny plan zdolności produkcyjnych. Zarówno plan strategiczny, plan sprzedaży i produkcji oraz plan zdolności produkcyjnych – uwzględniają prognozy.
 • Planowanie potrzeb materiałowych – MRP
  Plan potrzeb materiałowych jest podstawą do planowania zamówień do dostawców oraz realizacji zleceń produkcyjnych. Do obliczenia planu materiałowego system uwzględnia listę materiałów BOM, stany zapasów, zapasy w drodze, otwarte zlecenia produkcyjne, dane do planowania takie jak: czas realizacji dostawy, metoda partiowania, zapas bezpieczeństwa i inne.
 • Horyzont czasowy w planowaniu produkcji
  Plan produkcji można tworzyć w różnym ujęciu czasowym i stopniu szczegółowości. Plan strategiczny pokazuje ile i jakich wyrobów chcemy wyprodukować w okresie jednego roku lub kilku lat. Plan taktyczny pokazuje produkcję w ujęciu miesięcznym i tygodniowym. Plan operacyjny, najbardziej szczegółowy, informuje o konkretnych dniach i zmianach, na których produkcja będzie realizowana.
 • Planowanie zdolności produkcyjnych
  Wstępne planowanie produkcji oparte jest na analizie zdolności produkcyjnych gniazd roboczych i jednostek roboczych. Do analizy obciążenia jednostek roboczych wykorzystuje się zmianowe kalendarze jednostek roboczych. Planowanie jednostek roboczych wspomagane jest przez import danych o absencjach pracowników produkcyjnych z modułu kadrowo-płacowego.
 • Symulacja wykonania zlecenia produkcyjnego
  Metoda symulacji pozwala na sprawdzenie aktualnie dostępnych zasobów materiałowych i produkcyjnych oraz określenie, czy można rozpocząć produkcję w planowanym terminie czy nie. Podstawą przeprowadzenia symulacji jest plan produkcji i zamówienia klientów. Dzięki temu mechanizmowi użytkownik może sprawdzić wiele czynników, zanim podejmie decyzję o przystąpieniu do produkcji.

Harmonogramowanie szczegółowe

Harmonogramowanie szczegółowe w module Zarządzanie Produkcją jest funkcjonalnością umożliwiającą automatyzację procesu układania szczegółowych planów produkcji w oparciu o zasoby, operacje) w odpowiedniej kolejności wykonania.

W procesie harmonogramowania szczegółowego dla zleceń produkcyjnych, system bierze pod uwagę takie elementy, jak:

 • Data realizacji (żądana przez klienta) lub zakres dat
 • Kalendarze zasobów (maszyn, ludzi, brygad, narzędzi, kooperacji), wydajności, pojemności oraz kompetencje
 • Powiązania między operacjami

Harmonogramowanie szczegółowe oparte jest na regułach harmonogramowania, których w systemie jest jedenaście. Reguły stanowią zestaw alternatywnych algorytmów szeregowania. Wyniki zaprezentowane są w postaci graficznej na wykresie. Lista stworzonych harmonogramów jest zależna od reguł harmonogramowania, jakie wcześniej zostały wybrane. Wyniki nie są automatycznie wprowadzane do systemu ERP Streamsoft Prestiż, a zatem można w dowolny sposób przełączać się między harmonogramami i dokonywać ręcznych poprawek.

Zdefiniowanie odpowiednich wag przy interesujących dla nas wskaźnikach, pozwala ustalić kolejność wyników. Oznacza to, że na liście wyboru harmonogramów będą prezentowane najpierw te, które najbardziej spełniły oczekiwania.

Podstawowe parametry harmonogramowania to zestaw danych niezbędnych do wygenerowania harmonogramu:

 • Zakres dat generowania harmonogramu
 • Strategia harmonogramowania (w przód lub wstecz)
 • Termin dyrektywny (najpóźniejszy termin wykonania) może być pobierany z zamówienia od odbiorców lub można przyjąć jako datę zakończenia harmonogramu

Sterowanie produkcją

Sterowanie produkcją stanowi bazę wiadomości o aktualnym zaawansowaniu realizowanych zleceń produkcyjnych, obciążeniu zasobów pracy, pozwala na ustalenie harmonogramu pracy dla poszczególnych stanowisk oraz dla pracowników bezpośrednio produkcyjnych.

 • Śledzenie realizacji zlecenia produkcyjnego
 • Meldowanie realizacji zleceń – rejestracja produkcji w toku

Panel meldunkowy

Panele meldunkowe są to urządzenia zewnętrzne, które w firmie produkcyjnej mogą być przeznaczone do wspomagania procesu składania meldunków zwrotnych z przebiegu produkcji. Dzięki ich zastosowaniu można znacznie skrócić czas meldowania. Ponadto, umożliwiają meldowanie bez konieczności posiadania dodatkowych urządzeń peryferyjnych typu myszka, klawiatura.

Rodzaje rejestrów na panelu meldunkowym
Meldunek składany przez panel trafia bezpośrednio do systemu ERP Streamsoft Prestiż. W aplikacji na panel meldunkowy można ustawić rożne rodzaje rejestrów, widocznych dla operatora – w zależności od potrzeb firmy:

 • Rejestr start-stop czynności i operacji
 • Rejestr materiałów
 • Rejestr produktów
 • Rejestr odpadów
 • Kanban transportowy, produkcyjny
 • Rejestr większego zużycia materiałów
 • rejestr dokumentów konstrukcyjnych

Opcje ustawień meldowania obejmują:

 • Rejestr start-stop czynności i operacji
 • Dane podstawowe dotyczące zlecenia
 • Zasoby, które realizowały zlecenie
 • Materiały zużyte do realizacji zlecenia
 • Materiały dodatkowe zużyte do realizacji zlecenia, podnoszące jego koszt
 • Odpady powstające w wyniku realizacji zlecenia
 • Produkty, które powstały w wyniku realizacji zlecenia

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy Branża Miejscowość

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko Numer telefonu

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: adresu e-mailnumeru telefonuObowiązek informacyjny wynikający z RODO:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany |