Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Czy w przypadku, kiedy klient wyraził zgodę na elektroniczny obraz faktury korygującej, otrzymał wiadomość e-mail z linkiem zawierającym daną korektę. Natomiast w link nie kliknął. Firmie zależy na potwierdzeniu przez klienta otrzymania korekty, którym jest samo kliknięcie w link. Czy jest określony czas po którym automatycznie można uznać korektę za potwierdzoną?
pyta Pani Danuta

Aby dokonać obniżenia podatku należnego zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., należy posiadać przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono tą fakturę.

Przepisy zatem stanowią ogólnie o posiadaniu potwierdzenia, że nabywca towaru lub usługi otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Jeśli zatem strony przyjęły zasadę dokonywania korekt faktur jedynie poprzez elektroniczny system sprzedawcy bez automatycznego potwierdzenia ze strony nabywcy (np. poprzez serwer pocztowy nabywcy), wówczas może istnieć problem do uznania iż doszło do faktycznego otrzymania faktury korygującej. Konkludując jeśli strony przyjęły zasadę dokonywania korekt faktur jedynie poprzez elektroniczny system sprzedawcy (poprzez wysłanie linka), to dokonanie korekty w takim właśnie systemie może stanowić problem z uzyskaniem informacji o tym, że nabywca uzyskał informację o korekcie. Do rozważenia przez Podatnika, aby tak wdrożyć system informatyczny aby dostarczenie faktury korygującej (wysłanie linka o tym) na pocztę elektroniczną kontrahenta było automatycznie potwierdzane przez serwer pocztowy nabywcy. O takiej możliwości wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 marca 2014 r.  sygn. ILPP4/443-562/13-6/EWW.

Jednocześnie u.p.t.u. wprowadza zastępczy system korekty podatku VAT. Z art. 29a ust. 15 pkt 4 u.p.t.u. wynika, że warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik nie uzyskał takiego potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej, natomiast z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, iż transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. W takim przypadku obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w tym przepisie. Zatem jeśli podatnik:

  • podejmie próbę doręczenia faktur korygujących,
  • pomimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej nie otrzyma potwierdzenia dostarczenia faktury korygującej,

będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania, gdy z posiadanej dokumentacji będzie wynikało, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, iż transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Należy uznać, że nabywca posiada taką wiedzę, gdy zwrócił towar, a sprzedawca oddał pieniądze.