Kluczową kwestią dla firm produkcyjnych jest gwarancja wydajności. Jednym z czynników o kluczowej roli jest tu sprawne rozplanowanie zleceń produkcyjnych w czasie (harmonogramowanie szczegółowe produkcji).

Jak wspiera ten proces system ERP? Sprawdź !

Czym jest harmonogramowanie produkcji ?

Harmonogramowanie produkcji polega na automatycznym przydzielaniu zasobów o określonych kompetencjach do realizacji wybranych zleceń produkcyjnych w wyznaczonym horyzoncie czasowym. Wynikiem działania jest informacja o terminach rozpoczęcia oraz zakończenia zleceń (operacji) produkcyjnych, co przekłada się na sprawną organizację pracy na hali i działania planistów produkcyjnych.

Harmonogramowanie szczegółowe to proces ściśle powiązany z szeregowaniem zadań w procesie produkcji. Innymi słowy, pozwala na efektywne wykorzystywanie dostępnych zasobów produkcyjnych w konkretnych przedziałach czasowych.

Pulpit kierownika w systemie Streamsoft Prestiż

Harmonogramowanie produkcji w systemie ERP Streamsoft Prestiż

Streamsoft Prestiż z rozbudowanym modułem Zarządzania Produkcją wspiera harmonogramowanie produkcji.

Technologia (receptura) produktu

Jednym z kluczowych elementów dla mechanizmu harmonogramowania szczegółowego w systemie Streamsoft Prestiż jest odpowiednie zbudowanie technologii (receptur) produkcyjnych.

Operacje technologiczne opisujące marszruty powinny zawierać szczegółowe informacje. Dzięki temu pozwalają algorytmowi rozkładu przydzielać do operacji produkcyjnych tylko te zasoby, które zapewniają ich sprawną realizację.

Dane szczegółowe wykorzystywane w procesie rozkładu operacji to:

 • Rodzaje zasobów produkcyjnych (np. spawarka)
 • Kompetencje zasobów produkcyjnych (umiejętności)
 • Czasy jednostkowe (tzw. tj., czas trwania jednej operacji)
 • Czasy przygotowawczo–zakończeniowe (inaczej tpz., czas przygotowania zasobu do pracy)
 • Parametry wpływające na sposób przydziału zasobów do operacji produkcyjnych
 • Zależności między operacjami produkcyjnymi

Zlecenia produkcyjne

Harmonogramowanie szczegółowe (z ang. APS – ang. Advanced Planning and Scheduling) w Streamsoft Prestiż zachodzi na podstawie zleceń produkcyjnych, które system generuje w oparciu o zbudowane wcześniej technologie (receptury) wyrobów. Zlecenia produkcyjne stanowią kopię technologii i są zapisywane w rejestrze modułu Zarządzania Produkcją systemu Streamsoft Prestiż.

Pozwala to na wykonywanie symulacji harmonogramowania produkcji oraz kontrolę realizacji tego procesu bez ingerencji we wzorcową technologię produktu. Z kolei w przypadku wytwarzania seryjnego umożliwia wielokrotne stosowanie tej samej technologii do generowania zleceń produkcyjnych.

Szczegółowe harmonogramowanie produkcji

Streamsoft Prestiż uwzględnia w procesie harmonogramowania produkcji szereg szczegółowych danych planistycznych, takich jak:

 • Żądane przez klienta terminy realizacji
 • Kalendarze zasobów produkcyjnych
 • Macierz (matrycę) kompetencji
 • Efektywność oraz pojemność zasobów produkcyjnych
 • Powiązania między operacjami produkcyjnymi
 • Dodatkowe czasy oczekiwania
 • Bieżące obciążenie zasobów produkcyjnych

Z kolei o wyniku oraz kolejności rozkładu operacji decydują parametry harmonogramowania:

 • Horyzont planistyczny
 • Strategia harmonogramowania
 • Reguły harmonogramowania
 • Kryteria ocen

Reguły harmonogramowania i wiele wariantów symulacji

Harmonogramowanie produkcji jest oparte na regułach harmonogramowania, które stanowią zestaw alternatywnych algorytmów szeregowania. Ilość stworzonych wariantów harmonogramu zależy od wybranych wcześniej reguł, a system prezentuje wyniki w postaci graficznej na wykresie Gantt’a.

Warto podkreślić, że wyniki symulacji nie są automatycznie wprowadzane do systemu ERP Streamsoft Prestiż. Pozwala to wybrać harmonogram produkcji najlepiej dopasowany do celów przedsiębiorstwa oraz wprowadzać ewentualne ręczne korekty. W tym celu wykorzystuje się intuicyjną metodę Złap i Upuść (ang. Drag & Drop).

Strategie harmonogramowania szczegółowego

System ERP Streamsoft Prestiż pozwala na wykonanie symulacji harmonogramu produkcji w oparciu o strategie:

 • Harmonogramowanie w przód
  Celem jest wyznaczenie daty rozpoczęcia oraz zakończenia operacji produkcyjnej. Algorytmy rozpoczynają rozkład operacji od wskazanej daty.
 • Harmonogramowanie wstecz
  Celem jest wyznaczenie najpóźniejszego terminu rozpoczęcia pierwszej operacji produkcyjnej. Aby to umożliwić, należy – przy rozpoczęciu symulacji harmonogramu produkcji – odnieść się do tej daty, od której wykonany zostanie rozkład operacji (zleceń) produkcyjnych.

 Macierz (matryca) kompetencji

Macierz (matryca) kompetencji w Streamsoft Prestiż pozwala na budowanie słowników, w których do poszczególnych zasobów produkcyjnych przypisuje się umiejętności (kompetencje, np. stanowisko 1: spawanie – zaawansowane). Dzięki temu użytkownik, który zakłada technologię, nie wskazuje konkretnego zasobu potrzebnego do wykonania danej operacji. Wybiera jedynie kompetencje, jakie powinien on spełniać, aby operacja przebiegała sprawnie i została zrealizowana w terminie.

Następnie – podczas symulacji harmonogramu produkcji – macierz wykorzystywana jest przez reguły harmonogramowania szczegółowego do optymalnego przydziału zasobów do operacji produkcyjnych.

Pełna kontrola harmonogramu produkcji

Po zakończeniu harmonogramowania produkcji rozpoczyna się proces realizacji zleceń produkcyjnych. Dzięki temu, że całość tych operacji jest automatycznie prezentowana na wykresie Gantt’a, planista może obserwować, co dzieje się z danymi zleceniami bez konieczności bezpośredniej obecności na hali produkcyjnej.

Z kolei dzięki współpracy systemu ERP z MES osoba nadzorująca produkcję zyskuje wgląd w wydajność maszyn oraz postęp zlecenia produkcyjnego w jednym narzędziu. To możliwe, ponieważ kluczowe informacje o pracy urządzeń i procesie wytwórczym wyświetlają się na jednym ekranie po stronie systemu MES.

Dogodną kontrolę przebiegu zaplanowanych prac zapewniają także meldunki Start – Stop. Dzięki nim pracownicy hali mogą rejestrować na intuicyjnym panelu każdy nieplanowany postój na produkcji wraz z określeniem jego przyczyny. Meldunek powoduje zmianę koloru ramki zlecenia produkcyjnego. Kolor czerwony sygnalizuje zatrzymanie prac, co jest równoznaczne z szybkim transferem informacji do planisty produkcyjnego i pozwala na szybką interwencję oraz ponowne uruchomienie procesu wytwarzania.

Rozliczenie postępu prac wykonanych w ramach zlecenia produkcyjnego oraz produkcji w toku następuje w systemie poprzez składanie meldunków zwrotnych.

Analiza opóźnień w procesie produkcyjnym: alerty i okna dokowalne

Analiza opóźnień procesu produkcyjnego zapewnia jeszcze bardziej precyzyjną kontrolę nad jego przebiegiem.

Jak to wygląda w praktyce ?

Ze względu na specyfikę stanowiska pracy, planista często przemieszcza się po hali produkcyjnej. Nie zawsze może jednocześnie wykonywać powierzone mu zadania oraz śledzić aktualną sytuację na produkcji. Stąd, aby przyśpieszyć reakcję na ewentualne zakłócenia w procesie wytwarzania, system Streamsoft Prestiż generuje specjalne alerty, które o tym informują i przekazuje je planistom na 3 sposoby:

 • Alert generowany w systemie,
 • Alert przekazywany e-mailem,
 • Alert przekazywany sms-em.

System umożliwia też obsługę zestawów okien dokowalnych (kilka okien na jednym pulpicie). W połączeniu z dostępną funkcjonalnością, np. wykazu operacji opóźnionych, pozwala to na szybki wgląd w tę część wykresu, w której zarejestrowano opóźnienia. Co więcej, utworzony układ może zostać zapamiętany w systemie i odtworzony przez użytkownika podczas każdej pracy z systemem.

Analiza obciążenia zasobów produkcyjnych: moce produkcyjne pod kontrolą

Planiści produkcji często stają przed pytaniem o poziom wykorzystania dostępnych zasobów produkcyjnych. W celu uzyskania odpowiedzi, w systemie Streamsoft Prestiż udostępniony został Graficzny kalendarz pracy.

Co przedstawia ?

Poziom wykorzystania dostępnych zasobów produkcyjnych na czytelnym graficznym wykresie lub w ujęciu procentowym:

 • Kolor czerwony (100 % wykorzystanie zasobu)
 • Kolor ciemno-zielony (czas przydzielony do zasobu – częściowe wykorzystanie zasobu)
 • Kolor jasno-zielony (czas, który pozostał do przydzielenia)

Innym ujęciem poziomu wykorzystania zasobów produkcyjnych jest zestawienie tabelaryczne. Dzięki temu planista może analizować obciążenie poszczególnych zasobów produkcyjnych w wybranych przedziałach czasowych.
Zestawienie umożliwia prezentację danych w różnych układach:

 • Dziennym
 • Zmianowym
 • Tygodniowym
 • Miesięcznym

Karta pracy zasobu: analiza efektywności zasobów produkcyjnych

Karta pracy zasobu w intuicyjny sposób pozwala weryfikować poziom wykonania zaplanowanych prac w kontekście wybranego zasobu produkcyjnego w układzie:

 • Dziennym
 • Tygodniowym
 • Miesięcznym

Stąd jest narzędziem przydatnym zarówno planiście produkcji, jak również np. kierownikowi produkcji lub mistrzowi zmianowemu.

Poznaj działanie systemu w praktyce !

Pobierz katalog modułu Zarządzanie Produkcją i dowiedz się więcej o tym, jak system wspiera proces harmonogramowania produkcji.

Katalog Zarządzanie Produkcją

  Pobierz katalog o skutecznym Zarządzaniu Produkcją!

  Wypełnij formularz, aby otrzymać materiał

  Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: