Harmonogramowanie produkcji

Harmonogramowanie produkcji polega na automatycznym przydzieleniu konkretnych zasobów spełniających określone kompetencje do realizacji wybranych zleceń produkcyjnych w określonym horyzoncie czasowym i według wybranych reguł planistycznych. Wynikiem tego procesu jest informacja o terminach rozpoczęcia oraz zakończenia zleceń (operacji) produkcyjnych.

Pojęcie harmonogramowania jest ściśle związane z szeregowaniem zadań w procesie produkcji. Innymi słowy, harmonogramowanie szczegółowe produkcji jest rozwiązaniem problemu efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów produkcyjnych w konkretnych przedziałach czasowych.

Harmonogramowanie produkcji z systemem ERP Streamsoft Prestiż

Technologia (receptura) produktu

Jednym z ważniejszych elementów dla mechanizmu harmonogramowania szczegółowego w systemie Streamsoft Prestiż jest odpowiednie zbudowanie technologii (receptur) produkcyjnych.

Operacje technologiczne opisujące marszruty powinny, patrząc pod kątem działania algorytmów rozkładu (reguł planistycznych), zawierać informacje na podstawie których dokonany zostanie przydział odpowiednich zasobów produkcyjnych w procesie harmonogramowania szczegółowego.

Dane szczegółowo opisujące operacje technologiczne, które wykorzystywane są w procesie rozkładu operacji, to:

 • Rodzaje zasobów produkcyjnych
 • Kompetencje zasobów produkcyjnych
 • Czasy jednostkowe (tj)
 • Czasy przygotowawczo–zakończeniowe (tpz)
 • Czasy oczekiwania procesu na proces
 • Parametry wpływające na sposób przydziału zasobów do operacji produkcyjnych
 • Zależności między operacjami produkcyjnymi

Zlecenia (przewodniki) produkcyjne

Harmonogramowanie szczegółowe w systemie Streamsoft Prestiż wykonuje się na podstawie zleceń produkcyjnych, które są generowane w oparciu o zbudowane wcześniej technologie (receptury) produktów.

Zlecenia produkcyjne są kopią technologii i rejestrowane są w niezależnym rejestrze modułu produkcyjnego systemu Streamsoft Prestiż.

Takie podejście pozwala na wykonywanie symulacji harmonogramu produkcji oraz kontrolę jego realizacji bez ingerencji we wzorcową technologię produktu.

W przypadku produkcji seryjnej umożliwia to wielokrotne wykorzystanie tej samej technologii w procesie generowania zleceń produkcyjnych.

Szczegółowe harmonogramowanie produkcji (APS – ang. Advanced Planning and Scheduling)

Harmonogramowanie szczegółowe w systemie Streamsoft Prestiż to funkcjonalność umożliwiająca automatyzację procesu rozkładu operacji produkcyjnych w kontekście zasobów produkcyjnych.

O wyniku oraz kolejności rozkładu operacji decydują parametry harmonogramowania:

 • Horyzont planistyczny
 • Strategia harmonogramowania
 • Reguły harmonogramowania
 • Kryteria ocen

Podczas rozkładu operacji (zleceń) produkcyjnych system Streamsoft Prestiż uwzględnia dane planistyczne, takie jak:

 • Żądane przez klienta terminy realizacji
 • Kalendarze zasobów produkcyjnych
 • Macierz (matrycę) kompetencji
 • Wydajności oraz pojemności zasobów produkcyjnych
 • Powiązania między operacjami produkcyjnymi
 • Dodatkowe czasy oczekiwania
 • Bieżące obciążenie zasobów produkcyjnych

Harmonogramowanie szczegółowe oparte jest na regułach harmonogramowania. Reguły stanowią zestaw alternatywnych algorytmów szeregowania. Wyniki prezentowane są w postaci graficznej na wykresie. Ilość stworzonych harmonogramów podczas symulacji, zależna jest od reguł harmonogramowania, jakie wcześniej zostały wybrane.

Wyniki symulacji nie są automatycznie wprowadzane do systemu ERP Streamsoft Prestiż, co pozwala na dokonanie wyboru najlepszego harmonogramu oraz jego ewentualne ręczne korekty. Ręczne modyfikacje wykonuje się z wykorzystaniem metody Drag and Drop (złap i upuść).

Strategie harmonogramowania szczegółowego

System ERP Streamsoft Prestiż pozwala na wykonanie symulacji harmonogramu w oparciu o dwie strategie:

 • Harmonogramowanie w przód
  Celem tej strategii jest wyznaczenie daty rozpoczęcia oraz zakończenia operacji produkcyjnych. W tej strategii algorytmy rozkładu rozpoczynają rozkład operacji produkcyjnych od wskazanej daty
 • Harmonogramowanie wstecz
  Celem tej strategii jest wyznaczenie najpóźniejszego terminu rozpoczęcia pierwszej operacji produkcyjnej. Aby to umożliwić, należy – przy rozpoczęciu symulacji harmonogramu produkcji – odnieść się do tej daty od której wykonany zostanie rozkład operacji (zleceń) produkcyjnych.

Macierz (matryca) kompetencji

Macierz (matryca) kompetencji w systemie Streamsoft Prestiż pozwala na zbudowanie słownika, w którym do poszczególnych zasobów produkcyjnych przypisuje się umiejętności (kompetencje).

Dzięki temu użytkownik zakładający technologię nie wskazuje konkretnego zasobu potrzebnego do wykonania danej operacji w technologii, a jedynie kompetencje jakie dany zasób lub grupa zasobów musi spełniać.

Następnie – podczas symulacji harmonogramu produkcji – macierz wykorzystywana jest przez reguły harmonogramowania szczegółowego do optymalnego przydziału zasobów do operacji produkcyjnych.

Harmonogramowanie produkcji

Kontrola harmonogramu produkcji a rozliczanie zleceń produkcyjnych

Z praktycznego punktu widzenia najbardziej pracochłonnym, a co za tym idzie najtrudniejszym, zadaniem planisty produkcji jest kontrola ustalonych terminów realizacji zleceń produkcyjnych.

Po za-harmonogramowaniu, zlecenia przekazywane są na produkcję w celu ich realizacji. Rozliczenie postępu prac na rzecz zleceń produkcyjnych oraz produkcji w toku w systemie Streamsoft Prestiż następuje w drodze składania meldunków zwrotnych.

Dla ułatwienia kontroli całość tych operacji jest automatycznie odzwierciedlana na wykresie Gantt’a, gdzie planista produkcji może obserwować co dzieje się z danymi zleceniami (operacjami) produkcyjnymi bez konieczności dzwonienia lub „wędrówki” na produkcję.

Dużym udogodnieniem podczas analizy jest zastosowanie „MESowe-go” podejścia do kontroli przebiegu zaplanowanych prac (harmonogramu produkcji). Jego podstawą są zmieniające się kolory ramek, które reprezentują poszczególne statusy operacji produkcyjnej.

Harmonogramowanie szczegółowe produkcji

Analiza opóźnień w procesie produkcyjnym

Analiza opóźnień oraz alerty związane z zatrzymaniem procesu produkcyjnego są uzupełnieniem aspektu kontrolnego.

W celu ułatwienia weryfikacji przyczyn oraz „punktów zapalnych”, system Streamsoft Prestiż został wyposażony w możliwość obsługi zestawów okien dokowalnych (rozmieszenie kilku okien w jednym widoku). W połączeniu z dostępną funkcjonalnością np. „Wykazu operacji opóźnionych”, pozwala to na sprawne przeniesienie się w tą część wykresu, w której zarejestrowane zostały opóźnienia.

Harmonogramowanie produkcji

W praktyce, ze względu na specyfikę stanowiska pracy, planista często przemieszcza się po hali produkcyjnej. Nie zawsze ma do dyspozycji dwa monitory, na których może jednocześnie wykonywać powierzone mu zadania w systemie oraz mieć otwarty zestaw okien, na których śledzi aktualną sytuację w procesie produkcyjnym.

Stąd, w celu przyśpieszenia reakcji na ewentualne zakłócenia w procesie produkcyjnym, system Streamsoft Prestiż generuje alerty z nimi związane. Sposoby ich przekazywania są trzy:

 • Alert generowany w systemie,
 • Alert przekazywany e-mailem,
 • Alert przekazywany sms-em.

Analiza obciążenia zasobów produkcyjnych

Planiści produkcji często stają przed pytaniem o poziom wykorzystania dostępnych zasobów produkcyjnych. W celu ułatwienia w udzieleniu odpowiedzi, w systemie Streamsoft Prestiż udostępniony został „Graficzny kalendarz pracy”.

Przedstawia on, w sposób graficzny oraz procentowy, poziom wykorzystania dostępnych zasobów produkcyjnych:

 • Kolor czerwony (100 % wykorzystanie zasobu)
 • Kolor ciemno-zielony (czas przydzielony do zasobu – częściowe wykorzystanie zasobu)
 • Kolor jasno-zielony (czas, który pozostał do przydzielenia)

Innym ujęciem analizy wykorzystania zasobów produkcyjnych jest tabelaryczna analiza „Obciążenia zasobów”. Dzięki niej planista produkcji może – w sposób analityczny – sprawdzić przydzielenie poszczególnych zasobów produkcyjnych do konkretnych operacji w danym czasie.

Dużą zaletą tego zestawienia jest możliwość prezentacji danych w układzie:

 • Dziennym
 • Zmianowym
 • Tygodniowym
 • Miesięcznym

Karta pracy zasobu

„Karta pracy zasobu” jest szczegółowym uzupełnieniem analizy „Obciążenia zasobów”.

Pozwala w łatwy sposób zweryfikować poziom wykonania zaplanowanych prac w kontekście wybranego zasobu produkcyjnego w układzie:

 • Dziennym
 • Tygodniowym
 • Miesięcznym

Stąd jest narzędziem przydatnym nie tylko planiście produkcji, ale również np. kierownikowi produkcji lub mistrzowi zmianowemu.

  Kalkulator ERP

  Określ wielkość firmy (etap 1/3)

  Kalkulator ERP

  Określ zakres wdrożenia (etap 2/3)

  Kalkulator ERP

  Pozostaw kontakt (etap 3/3)

  Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: