Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Zatrudniam kilku pracowników. Na jakimś portalu w internecie przeczytałem, że od początku roku są oni zwolnieni z okresowych szkoleń BHP. Czy to prawda? – pyta Pan Artur

Panie Arturze po części jest to prawda, lecz zależy to od tego na jakim stanowisku zatrudnia Pan pracowników. W myśl ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, nowego brzemienia nabrał art.237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – kodeks pracy.

Wprowadzona zmiana mówi o tym, że : „Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że jest to konieczne.”

Natomiast : „W przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 22 , w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

Jeśli chodzi o grupę działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka to możemy wymienić tutaj:

 • handel hurtowy i detaliczny
 • gastronomia
 • informacja i komunikacja
 • działalność związana z obsługą rynków nieruchomości
 • działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • działalność profesjonalna, naukowa, techniczna
 • działalność organizatorów turystyki
 • działalność związana z administracyjną obsługą biura
 • administracja publiczna i obrona narodowa
 • działalność detektywistyczna i ochroniarska
 • edukacja
 • działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją