Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Witam, czy mógłby Pan przybliżyć temat ostatnich zmian w limitach transakcji gotówkowych. Prowadzę firmę remontową i ostatnio to jeden z moich klientów zwrócił mi uwagę, że powinien zrobić mi przelew, zamiast płacić gotówką. Rzeczywiście kwota transakcji była dość wysoka, ok. 35 tys. zł. Jak to obecnie wygląda? – Leon

To prawda, że wprowadzenie Nowego Ładu spowodowało zmiany w limitach transakcji bezgotówkowych. Niestety uległy one obniżeniu w przypadku B2B, a dodatkowo wprowadzono limit transakcji gotówkowej B2C (ang. Business to Client).

Jednak dobra informacja jest taka, że pierwotnie przepisy te miały wejść w życie już od 1 stycznia 2022 roku, ale zostały odroczone i będę obowiązywały od 1 stycznia 2023 roku.

Limit transakcji B2B

W związku z odroczeniem nowego limitu transakcji bezgotówkowych do 1 stycznia 2023 roku, do końca 2022 roku limit transakcji bezgotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami wynosi 15.000 zł. Reguluje to art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który mówi, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Od 1 stycznia 2023 roku limit ten będzie wynosił 8.000 zł!!!

Limit transakcji B2C

Nowy Ład wprowadził również zmiany w transakcjach gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Limit ten od 1 stycznia 2023 roku będzie wynosił 20.000 zł. Oznacza, to że konsument ma obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego w przypadku, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających płatności będzie przekraczała kwotę 20 000 zł lub równowartość tej kwoty wyrażonej w walucie obcej po przeliczeniu na złotówki wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Niedopilnowanie przez przedsiębiorcę takiej transakcji, będzie skutkowało naliczeniem drugi raz podatku od tej kwoty.