Avatar

Zmiana pracodawcy a wymiar urlopu

20- lub 26-dniowy wymiar urlopu przysługuje na cały rok. Wymiar ten należy przeliczać proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w każdym przypadku, gdy okres zatrudnienia nie obejmuje wszystkich miesięcy roku. Urlop proporcjonalny dotyczy zatem:

  • umów na czas określony, zawartych na okres obejmujący mniej niż 12 miesięcy danego roku,
  • zmiany okresu zatrudnienia z powodu rozwiązania umowy o pracę,
  • zatrudnienia w trakcie roku.

Zasady rozliczania urlopu proporcjonalnie przedstawiają poniższe przykłady.

Przykład 1. Pan Oskar pracował na pełny etat, przysługujący mu wymiar roczny urlopu to 26 dni, ai przed zwolnieniem się w marcu nie wykorzystał ani jednego dnia urlopu. W momencie rozwiązania umowy, pracodawca ustala wymiar urlopu proporcjonalnie, za okres styczeń – marzec, przeliczając proporcjonalnie:
26 dni / 12 miesięcy x 3 miesiące (od stycznia do marca) = 7 dni.

Na świadectwie pracy pracodawca umieścił informację o wykorzystaniu urlopu w wymiarze 7 dni (wypłatę ekwiwalentu również uznaje się za wykorzystanie urlopu). Pan Oskar zatrudnia się u kolejnego pracodawcy w kwietniu, na umowę do grudnia. Nowy pracodawca ustala, że przysługujący temu pracownikowi roczny wymiar urlopu wynosi 26 dni, a po dokonaniu przeliczenia proporcjonalnego:

26 dni / 12 miesięcy x 9 miesięcy (od kwietnia do grudnia) = 20 dni.

Ponieważ w  sumie pracownikowi nie może przysługiwać rocznie więcej niż 26 dni, więc ten wymiar należy zmniejszyć do 19 dni.

Jeżeli na świadectwie pracy pana Oskara od pierwszego pracodawcy znalazła by się informacja o wykorzystaniu zaledwie 4 dni urlopu, to u kolejnego pracodawcy pracownikowi przysługiwało by 20 dni urlopu. Kolejny pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny „niedobór” urlopu u poprzedniego pracodawcy.

Przykład 2. Pani Olga pracowała na pełny etat, w okresie styczeń – luty wykorzystała 20 dni urlopu wypoczynkowego z przysługującego jej wymiaru 26 dni, i zakończyła pracę w marcu. Na świadectwie pracy pracodawca umieścił informację o wykorzystaniu urlopu w wymiarze 20 dni. Pani Olga zatrudnia się u kolejnego pracodawcy w lipcu, na umowę do grudnia. Nowy pracodawca ustala, że przysługujący temu pracownikowi roczny wymiar urlopu wynosi 26 dni, a po dokonaniu przeliczenia proporcjonalnego:

26 dni / 12 miesięcy x 6 miesięcy (od lipca do grudnia) = 13 dni.

Ponieważ w  sumie pracownikowi nie może przysługiwać rocznie więcej niż 26 dni, więc ten wymiar należy zmniejszyć do 6 dni.