Avatar

Księgowanie zaliczki dzisiaj…
Obecnie przepisy podatkowe wyraźnie wskazują, że przychód należy ująć pod datą wydania towaru lub wykonania usługi, natomiast wpłaty na poczet sprzedaży, która będzie miała miejsce w kolejnych miesiącach – nie należy traktować jako przychód. Oznacza to, że takie wpłaty (zadatki, zaliczki, przedpłaty…) nie są wpisywane jako przychód do księgi podatkowej. Jednocześnie, ze względu na przepisy o podatku VAT, konieczne może być wystawienie faktury lub paragonu fiskalnego dla udokumentowania tej wpłaty.

…i od roku 2015
Przepisy ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej przewidują zupełnie nową możliwość w zakresie księgowania zaliczek. Otóż przedsiębiorcy otrzymujący zaliczki (zadatki, przedpłaty…), które podlegają ewidencji na kasie fiskalnej (czyli od osób prywatnych), mogą zaksięgować przychód już w dacie otrzymania tej wpłaty. Z jednej strony, oznacza to wcześniejsze – niż do tej pory – rozpoznanie przychodu (a w konsekwencji wcześniejsze zapłacenie podatku dochodowego), lecz z drugiej strony – nie można nie zauważyć, że jest to znaczne uproszczenie, gdyż dzięki takiemu rozwiązaniu transakcja jest jednolicie, czyli tego samego dnia ujmowana do podatku VAT oraz do podatku dochodowego. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, nie będzie konieczności „przesuwania” przychodów z raportów fiskalnych do następnych miesięcy.

Zaliczki po nowemu – nie w każdej firmie
Należy podkreślić, że zmieniane przepisy są jedynie możliwością dla przedsiębiorców, a nie obowiązkiem!
Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na wprowadzenie w swojej firmie tego rozwiązania, powinien zawiadomić o tym wyborze urząd skarbowy. Ustawa przewiduje termin na złożenie takiego zawiadomienia:

  • 20 stycznia, jeżeli w firmie są już kasy fiskalne,
  • 20. dnia następnego po miesiącu, w którym rozpoczęto użytkowanie kasy fiskalnej – dla tych firm, które dopiero wprowadzą kasy fiskalne.

Zawiadomienia tego nie trzeba ponawiać w kolejnych latach, chyba że przedsiębiorca w kolejnym roku chciałby zmienić metodę księgowania przychodu z zaliczek.