Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Chciałabym się dowiedzieć jakie procedury związane są z możliwością wznowienia działalności? Czy następuje to wraz z wygaśnięciem okresu maksymalnych dwóch lat zawieszenia, czy może trzeba dopełnić jakieś formalności? – pyta Pani Agnieszka

Wznowienie działalności gospodarczej nie nastąpi automatycznie po upływie 24 miesięcy. W tym celu należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG dokładnie zaznaczając, że jest to wznowienie działalności. Wpis ten jest dokonywany poprzez ponowne złożenie formularza CEIDG-1. Należy tą czynność wykonać przed upływem maksymalnego okresu.

Złożenie tego formularza może nastąpić w jeden z dwóch sposobów, mianowicie:

  • online – przy użyciu, np. podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  • w urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym przez notariusza).

Wznowienie działalności gospodarczej przywraca obowiązki przedsiębiorcy do stanu z przed okresu zawieszenia. W związku z podaniem we wniosku dokładnej daty wznowienia działalności gospodarczej, od tego dnia również podlegamy ubezpieczeniom z tego tytułu. Na podstawie danych zawartych we wniosku, ZUS sam przygotowuje odpowiednie dokumenty ubezpieczeniowe.

Ważną informacją jest to, że jeżeli w okresie zawieszenia działalności zaszły zmiany, które mają wpływ na zasady podlegania ubezpieczeniom, przedsiębiorca musi poinformować o tym ZUS.