Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Witam, w firmie mam przyjęcie towaru z 2017 r i do tej pory klient nie wystawił w ogóle faktury VAT za ten towar, czy może jeszcze wystawić fakturę z datą bieżącą?, pyta Pani Ola

Terminy wystawienia faktur – przepisy ogólne

Ogólne przepisy zgodnie z art. 106i, ust. 1 ustawy o VAT określają wystawienie faktury nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-9. Problem niewystawienia faktury w przypadku świadczenia usług lub dostawy towarów na rzecz przedsiębiorcy jest przede wszystkim problemem usługodawcy, który narusza obowiązek i dopuszcza się czynu zabronionego według art. 62 § 1 Kodeksu karno-skarbowego, który brzmi następująco:

• Art. 62. § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

W konsekwencji dopuszczalne jest wystawienie faktury z datą wystawienia późniejszą, nawet w kolejnym roku, co prawda zostanie ona wystawiona z naruszeniem terminu, lecz lepiej jest wystawić fakturę z naruszeniem terminu niż w ogóle jej nie wystawić.

Jak wygląda prawo odliczenia naliczonego podatku VAT z takiej faktury ?

W momencie otrzymania faktury zakupowej (patrząc od Pani strony), z datą wystawienia bieżącą oraz datą dokonania dostawy z roku poprzedniego, przysługuje Pani prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z takiej faktury. Zasada ta ma również zastosowanie do duplikatu faktury, bowiem jest on traktowany na równi z fakturą. Jest to ponownie wystawiona faktura, zawierająca dane, takie jak faktura pierwotna. W związku z tym również w zakresie prawa do odliczenia duplikat faktury ma moc prawną równą fakturze pierwotnej, stanowiąc na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego.

Podsumowując przedstawiony powyżej problem, Pani kontrahent może wystawić fakturę sprzedaży z datą bieżącą za towary dostarczone w 2017 roku, a co ważne, może Pani również z tej otrzymanej faktury odliczyć podatek VAT, który pomniejszy Pani zobowiązanie względem urzędu skarbowego.