Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Wszyscy przedsiębiorcy dokonujący dostawy towarów lub usług (z małymi wyjątkami) powinni wystawić fakturę VAT po dokonanej sprzedaży. Niekiedy mogą pojawić się w tych fakturach błędy np. formalne lub rachunkowe. Oczywiście nie są to zamierzone błędy, ale ryzyko wystąpienia ich jest.

Każdy błąd możemy oczywiście skorygować. Do tego służy nam nota korygująca lub faktura korygująca. W zależności czego dotyczą błędy w fakturach, wystawiamy wtedy jeden z dwóch dokumentów.

Czym jest nota korygująca?

Nota korygująca jak sama nazwa mówi jest dokumentem, którym coś korygujemy. Prawo do wystawienia noty korygującej ma podatnik będący nabywcą towaru lub usługi. Jeśli otrzymujemy od naszego kontrahenta fakturę VAT zawierającą błędne pozycje, to jako nabywca mamy prawo wystawić notę korygującą, aby te dane sprostować. Niestety nie wszystkie pozycje faktury możemy tym dokumentem skorygować.

Różnica pomiędzy notą korygującą a fakturą korygującą

Tak jak wyżej wspomniano, w zależności jaki jest zakres błędu w wystawionej fakturze, takim dokumentem będziemy go korygować. Notę korygującą wystawia nabywca faktury, natomiast fakturę korygującą wystawca.

Notą korygującą możemy skorygować m.in.:

 • nazwę firmy nabywcy;
 • adres firmy nabywcy;
 • numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP);
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”, jeśli powinien być zawarty, a nie został.

Fakturą korygującą natomiast korygujemy:

 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku albo stawkę podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

Elementy noty korygującej

Wszystkie elementy jakie powinna zawierać nota korygująca, określa art. 106k ustawy o podatku od towarów i usług, mianowicie:

 • wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
 • numer kolejny i datę jej wystawienia;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 • wskazanie, której faktury nota dotyczy;
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Czy nota korygująca wymaga akceptacji?

Zgodnie z art. 106k ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Termin wystawienia noty korygującej

Przepisy z góry nie określają konkretnego terminu wystawienia noty korygującej. W tym przypadku możemy przyjąć zasadę, że możemy wystawiać notę korygującą do faktur, których okres się nie przedawnił.

Błędne dane a prawo do rozliczenia VAT

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 maja 2023 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.247.2023.2.KP, zostało potwierdzone, że VAT naliczony można odliczyć, nawet gdy na fakturze nie ma NIP kupującego. Z prawa do odliczenia można skorzystać pod warunkiem, że prawidłowo wskazano pozostałe dane nabywcy, przez co można zweryfikować samą transakcję.
Tyle w teorii, niestety nie wszystkie urzędy skarbowe to praktykują i mogą pojawić się z nimi spory, ale warto próbować.