Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień Dobry, mam pytanie czy jak prowadzę działalność jednoosobową w Polsce i prowadzę export towaru do USA do firmy mojej żony, to czy mam obowiązek płacenia VAT za export czy jestem na stawce 0% vat? Z góry dziękuję za odpowiedź – napisał Pan Marcin

Eksport towarów jest bardziej skomplikowaną transakcją niż np. sprzedaż krajowa czy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przyczyną tego jest odpowiednie udokumentowanie transakcji ze względu na zastosowanie stawki 0% VAT od takiej sprzedaży.

Eksport towarów w świetle przepisów

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o VAT, przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

  • dostawcę lub na jego rzecz lub
  • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

– jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.

Stawka podatku VAT od eksportu towarów

W myśl art. 41 ust 4 – w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%.

Do tego jednakże, zgodnie z art. 41 ust 6 ustawy o VAT, stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Z art. 41 ust 7 wiemy, że jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6 nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.

Dokumenty eksportowe warunkujące zastosowanie stawki 0%

Dokumentami potwierdzającymi wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej dla celów podatku od towarów i usług są w szczególności dokumenty w formie elektronicznej otrzymane z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez organ celny wydruk tego dokumentu.

Takie elektroniczne potwierdzenie dokonanych zgłoszeń celnych następuje w formie komunikatu IE-599 wydawanego eksporterowi/nabywcy. Jest on podpisywany przez system ECS przy użyciu klucza do bezpiecznej transmisji danych, zaś uzyskanie komunikatu IE-599 wiąże się z koniecznością rejestracji w tymże systemie.

Podsumowując, jeśli podatnik do momentu złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym dokonał eksportu towaru, będzie w posiadaniu potwierdzenia celnego IE-599, uprawni go to do zastosowania stawki 0% VAT.