Avatar

Każda nieobecność pracownika powinna być usprawiedliwiona w ewidencji czasu pracy odpowiednim dokumentem. Takim dokumentem niekoniecznie musi być zwolnienie lekarskie – przepisy Kodeksu Pracy i rozporządzeń przewidują wiele różnych formy usprawiedliwiania nieobecności. Prezentujemy kompleksowy przewodnik po dokumentacji usprawiedliwiania nieobecności pracownika w pracy.

 • Niezdolność do pracy (choroba pracownika) – Zaświadczenie lekarskie na druku ZLA (oryginał), lub decyzja ZUS
 • Urlop pracownika: urlop wypoczynkowy – Zatwierdzony przez pracodawcę wniosek urlopowy pracownika; dopuszcza się regulamin, według którego pracownicy nie muszą składać wniosków o urlop na terminy, wskazane w planie urlopów
 • Urlop pracownika: urlop bezpłatny – Zatwierdzony przez pracodawcę wniosek urlopowy pracownika
 • Urlop pracownika: macierzyński od dnia porodu – Akt urodzenia dziecka – do wglądu
 • Urlop pracownika: macierzyński przed dniem porodu, skrócony lub wykorzystany przez drugiego rodzica, a także dodatkowy macierzyński, rodzicielski, wychowawczy  – Wniosek pracownika (pracodawca nie ma możliwości nieudzielenia tego urlopu, jeżeli wniosek jest złożony poprawnie i w terminie)
 • Choroba członka rodziny (zasiłek opiekuńczy) – Zaświadczenie lekarskie na druku ZLA (oryginał) wystawione na opiekuna osoby chorej
 • Konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola, lub szkoły (zasiłek opiekuńczy) – Oświadczenie pracownika
 • Konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu choroby niani (zasiłek opiekuńczy) – Oświadczenie pracownika oraz kopia zaświadczenia lekarskiego niani
 • „Opieka” nad dzieckiem do 14 lat – Zatwierdzony przez pracodawcę wniosek pracownika
 • Delegacja – wyjazd poza miejsce pracy – Polecenie podróży służbowej
 • Nieobecność w dniu następnym po późnym powrocie z delegacji – Oświadczenie pracownika
 • Zwolnienie na czas wyjazdu na szkolenie (podnoszenie kwalifikacji zawodowych) – Dowolny dokument wewnętrzny pracodawcy
 • Konieczność stawienia się przed sądem, policją, prokuraturą lub innym organem administracji – Wezwanie pracownika wraz z adnotacją potwierdzającą stawienie się w wyznaczonym terminie
 • „Urlop okolicznościowy” – Wniosek pracownika (pracodawca nie może wymagać dodatkowych dokumentów, np. odpisu aktu ślubu)
 • Zwolnienie na czas oddania krwi przez krwiodawcę, a także na czas badań zleconych przez stację krwiodawstwa – Zaświadczenie wydane przez stację krwiodawstwa