Avatar

Urlop uzupełniający występuje w sytuacji, gdy pracownik, któremu przysługiwał urlop wypoczynkowy w wymiarze rocznym 20 dni, nabywa prawo do wyższego, 26-dniowego wymiaru.

Uzupełnienie przysługującego urlopu wypoczynkowego odbywa się bardzo prosto: należy dodać 6 dni do przysługującego pracownikowi wymiaru. Nie ma tu znaczenia, w którym momencie roku nastąpiła zmiana – tych sześciu dni uzupełnienia nie rozlicza się proporcjonalnie do końca roku. Rozliczenie proporcjonalne ma zastosowanie tylko w odniesieniu do:

  1. zatrudnienia na niepełny rok kalendarzowy,
  2. zatrudnienia na część etatu.

Przykład 1. Pan Damian jest zatrudniony nieprzerwanie od 01 września 2004 roku, na pełnym etacie. Z dniem 01 września 2014 roku, czyli po 10 latach, nabywa prawo do wyższego wymiaru urlopu, a tym samym  – do urlopu uzupełniającego. Pracownikowi w roku 2014, oprócz ewentualnego zaległego urlopu, przysługuje:

  • Od 01 stycznia: 20 dni urlopu wypoczynkowego z wymiaru na rok 2014,
  • Od 01 września 2014r.: 20 dni ww. urlopu minus dni urlopu wykorzystanego z tego wymiaru, plus 6 dni urlopu uzupełniającego, razem 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Przykład 2. Pani Dagmara jest zatrudniona od 1 stycznia 2010r., na pełnym etacie, a obecna jej umowa kończy się 31 sierpnia 2014r. Przysługujący jej wymiar urlopu na rok 2014 to 14 dni. Pani Dagmara dostarczyła pracodawcy w kwietniu 2014r. dyplom uczelni wyższej, wystawiony w lipcu 2013r.Pracodawca rozliczy urlop uzupełniający w następujący sposób:

  •  Do wymiaru urlopu przysługującego na rok 2013 doda 6 dni (bez względu na ilość dni wykorzystanych z tego wymiaru),
  • Do wymiaru urlopu przysługującego na rok 2014 doda 4dni, co wynika z przyznania urlopu proporcjonalnego (na styczeń – sierpień 2014r.) według obliczenia:6 dni wymiar roczny / 12 miesięcy x 8 miesięcy = 17,33 w zaokrąg. 18