Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Czy istnieje w ogóle możliwość objęcia moim ubezpieczeniem zdrowotnym obcokrajowca? Na jakich zasadach? Chodzi o to, że moja babcia, która jest obywatelką Białorusi ma się nie najlepiej, prawdopodobnie będę musiała sprowadzić ją do Polski i jakoś się nią zaopiekować. Dziękuję. – pyta Pani Wiera

W Narodowym Funduszu Zdrowia są obowiązkowe jak i dobrowolne rodzaje ubezpieczeń. Zarówno jedna jak i druga grupa ma takie same prawa do korzystania ze świadczeń publicznej opieki zdrowotnej.

Niestety nie każdy cudzoziemiec może być objęty świadczeniami z NFZ-u. Zgodnie z obowiązującymi przepisami publicznym ubezpieczeniem medycznym na terenie Polski obowiązkowo będą objęci obcokrajowcy, którzy:

 • zostali legalnie zatrudnieni i następnie zgłoszeni przez pracodawcę do ZUS-u (przedsiębiorca powinien zgłosić pracownika do systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w ciągu 7 dni od jego zatrudnienia),
 • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą,
 • posiadają status uchodźcy albo są objęci ochroną uzupełniającą i programem integracyjnym,
 • zostali zarejestrowani jako bezrobotni w urzędzie pracy,
 • uczęszczają do szkoły (ubezpieczenie z NFZ-u przysługuje takim osobom, nawet jeśli pobyt ich rodziców w Polsce nie jest zalegalizowany),
 • są członkami najbliższej rodziny osoby ubezpieczonej w ramach publicznego systemu (członkowie najbliższej rodziny, których można objąć ubezpieczeniem to dzieci do ukończenia 18 roku życia, dzieci kontynuujące naukę do ukończenia 26 roku życia, dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez limitu wieku, małżonkowie oraz rodzice i dziadkowie pod warunkiem pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną).

Dobrowolnie mogą się ubezpieczyć osobowy, które przebywają legalnie na terytorium Polski oraz nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. W tym celu muszą złożyć odpowiedni wniosek do NFZ według właściwego miejsca zamieszkania.

Cudzoziemcy, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej, składając wniosek o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, powinni przedstawić paszport oraz jeden z poniższych dokumentów:

 • wizę w celu wykonywania pracy
 • zezwolenie na pobyt czasowy
 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego EU
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych
 • zgody na pobyt tolerowany
 • dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Polsce albo korzystanie z ochrony czasowej na jej terytorium.

Po zawarciu umowy z NFZ należy udać się do oddziału lub inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie składa się druk ZUS ZZA.