Avatar

W poprzednich odcinkach pisaliśmy o regułach, związanych z prawidłowym ustalaniem wymiaru urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikowi. Nadszedł czas na poznanie wszystkich zasad i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, związanych z wykorzystywaniem urlopu wypoczynkowego!

Kiedy pracownik powinien iść na urlop?
Pracownik powinien wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy w tym samym roku, w którym nabył prawo do tego urlopu. A zatem 20 dni urlopu, przysługujące pracownikowi na rok 2014, powinny być – co do zasady – wykorzystane w roku 2014.

Przepisy kodeksu pracy przewidują dodatkowy, najpóźniejszy termin udzielenia urlopu wypoczynkowego – do końca września roku następnego. Oznacza to, że pracodawca powinien zatwierdzić wniosek pracownika o urlop wypoczynkowy za rok 2014 najpóźniej 30 września 2015.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że przepisy nie przewidują jednoznacznie żadnych konsekwencji nieprzestrzegania tego przepisu.

Czy pracownik może sobie skumulować urlop, aby otrzymać później ekwiwalent?
Do pewnego stopnia sytuacja taka jest możliwa, ponieważ pracodawca nie może zmusić pracownika (z wyjątkiem pracownika w okresie wypowiedzenia) do złożenia wniosku urlopowego.

Czy urlop wypoczynkowy może się przedawnić?
Tak, prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego może ulec przedawnieniu, na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu pracy. Kodeks przewiduje termin przedawnienia 3 lata. Wynika z tego, że pracownik, który nie złoży do dnia 30 września 2015 wniosku o urlop wypoczynkowy, przysługujący mu za rok 2011 – musi liczyć się z tym, że urlop… przepadnie.

Czy urlop można brać po kawałku, np. 1 dzień co dwa – trzy tygodnie?
Kodeks pracy przewiduje, że urlop może być udzielany w częściach. Ważne: każdy pracownik, przynajmniej raz w roku, powinien mieć udzielony urlop wypoczynkowy, trwający co najmniej dwa tygodnie kalendarzowe. Przepisy nie wskazują natomiast, ile dni urlopu pracownik musi wykorzystać naraz.

Kiedy pracodawca musi udzielić urlopu?
Co do zasady, na każdy dzień urlopu wypoczynkowego pracodawca musi wyrazić zgodę. Przepisy przewidują jednak szczególne przypadki, kiedy pracodawca powinien udzielić urlopu w wybranym przez pracownika terminie:
a.    w przypadku wniosku o urlop wypoczynkowy w terminie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim;
b.    w przypadku urlopu „na żądanie”.