Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Mam dwie wątpliwości dotyczące split payment. Wciąż zastanawiam się nad korzystaniem z tego rozwiązania. Czy jednak – po pierwsze – mogę zastosować je także w przypadku, gdy moim kontrahentem jest osoba prywatna? Po drugie, czy przepisy przewidują jakiekolwiek ulgi/zachęty dla stosujących ten mechanizm? – pisze Pan Rafał

Metoda podzielnej płatności czyli tak zwany split payment jest zagadką dla wielu osób w obecnym czasie. Wielu przedsiębiorstw zastanawia się czy stosować to od razu, czy może jeszcze poczekać.

Zasada podzielnej płatności określa wobec kogo możemy stosować ten mechanizm. Split payment możemy używać wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli w relacji B2B (firma-firma). Mechanizm podzielnej płatności nie będzie stosowany w relacji B2C (firma – osoba prywatna).

Czyli odpowiedź na pytanie czy możemy zastosować podzielną płatność wobec kontrahenta, który jest osobą prywatną brzmi: NIE !

Czy przepisy przewidują jakiekolwiek ulgi/zachęty dla stosujących ten mechanizm? Odpowiedź brzmi: TAK!

Projektodawca przewidział, że gdy metoda split payment jest dobrowolna to nie każdy będzie chciał ją od razu stosować. Dlatego, aby zwiększyć liczbę transakcji wykonywanych przez zastosowanie tego mechanizmu wprowadził następujące działania:

Dla przedsiębiorców stosujących metodę podzielnej płatności nie będą miały zastosowania przepisy o solidarnej odpowiedzialności ze sprzedawcą zawarte w art. 105 ust. 1 ustawy o VAT.„Art. 105a ust. 1 nakłada na nabywców solidarną odpowiedzialność za zaległości podatkowe w VAT z podmiotem dokonującym dostawy towarów określonych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT w określonych sytuacjach. Chodzi tutaj m.in. o handel niektórymi wyrobami stalowymi oraz paliwami.”

Gdy przynajmniej 95%  kwoty podatku naliczonego wykazanego w deklaracji, będzie wynikać z faktur zapłaconych metodą podzielnej płatności, nie będą mały zastosowania podwyższone odsetki od zaległości podatkowych.

Równie szczególną zachętą do korzystania mechanizmu podzielnej płatności jest możliwość zmniejszenia należnej kwoty podatku VAT. Obliczenie kwoty zmniejszającej :S=(Z*r*n)/360

Gdzie :

S – kwota, o którą obniża się kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku,

Z – kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania,

r – stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku,

n – liczba dni od dnia, w którym obciążono rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, z wyłączeniem tego dnia, do dnia, w którym upływa termin zapłaty podatku, włącznie z tym dniem.

Warunki stosowania powyższego obniżenia zobowiązania podatkowego są dwa: wcześniejsza (niż termin płatności) zapłata należnego zobowiązania oraz jego uregulowanie w całości z rachunku VAT.

Dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na stosowanie split payment, nie będą mieć zastosowania regulacje prawne dotyczące dodatkowego zobowiązania w podatku VAT zawartego w art. 112b ust.1 pkt. 1  i ust. 2 pkt.1 oraz art. 112c ustawy o VAT; ale tylko i wyłącznie do wysokości podatku odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury zapłaconej metodą podzielnej płatności.