Avatar

W 2013 roku do Kodeksu Pracy zostały wprowadzone nowe przepisy o „ruchomym czasie pracy”. Co te przepisy oznaczają dla pracodawców i pracowników?

Różne godziny rozpoczynania pracy
Jeżeli specyfika zakładu pracy wymaga, aby pracownicy rozpoczynali pracę w różne dni w różnych godzinach, pracodawca może zrealizować to na dwa sposoby:

  1. wprowadzając równoważny system czasu pracy,
  2. korzystając z nowego przepisu: „rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy.”

Różnicę pomiędzy równoważnym systemem czasu pracy a ruchomym rozkładem czasu pracy można opisać następująco. Pracownik pracujący w równoważnym systemie czasu pracy otrzymuje harmonogram pracy na każdy okres rozliczeniowy. Oznacza to, że pracownik nie tylko będzie rozpoczynał pracę w różnych godzinach, ale także będzie pracował w różne dni tygodnia w kolejnych okresach. W równoważnym systemie czasu pracy ponadto możliwe jest przedłużenie normy dobowej czasu pracy pracownika.

Pracownik pracujący w „zwyczajnym” systemie czasu pracy nie otrzymuje harmonogramu na każdy okres rozliczeniowy, ponieważ z góry ma określone dni pracy i dni wolne, a także godziny rozpoczynania pracy, przy czym niekoniecznie musi być to zawsze ta sama godzina.

Ponadto warto wspomnieć, że wdrożenie równoważnego systemu czasu pracy wymaga odpowiedniej procedury wdrożenia (najczęściej w formie zapisu w regulaminie pracy oraz do umowy o pracę).

Swobodny wybór godziny rozpoczynania pracy
U niektórych pracodawców (nie tylko w dużych korporacjach) nie jest konieczne, aby pracownicy byli obecni na stanowisku pracy o konkretnej godzinie. W takiej sytuacji warto, aby pracodawca rozważył wykorzystanie nowego przepisu: „Rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.” Nie oznacza to automatycznie, że pracownik pracuje w zadaniowym systemie czasu pracy, ani że pracownik ma całkowitą swobodę co do pory rozpoczynania pracy. Pracodawca może określić przykładowo, że dla pracowników biura przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu pracy to: 6:00 – 10:00.

Ważne: Jeżeli pracodawca umożliwia pracownikom korzystanie z ruchomego czasu pracy, powinien pamiętać, aby w żadnym przypadku nie zostały naruszone prawa pracownika do odpoczynku dobowego (11 godzin) oraz tzw. „weekendowego” (35 godzin).