Avatar

1. Roczny wymiar urlopu.
Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze:

  • 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat,

Przy czym „jest zatrudniony” oznacza ogólny staż pracy, nie tylko u danego pracodawcy.

2. Co się wlicza do „urlopowego” stażu pracy?
W przepisach o urlopach nie chodzi o rzeczywisty staż pracy w sensie zatrudnienia, ponieważ do tego stażu należy również doliczyć czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych, czas urlopu wychowawczego, czy czas wykonywania pracy zagranicą. Szerzej o tym zagadnieniu pisaliśmy w artykule „co wliczać do stażu urlopowego ”.

Ponadto do urlopowego stażu pracy dolicza się dodatkowe lata za ukończenie szkoły (nie faktyczne lata nauki!):

  • 8 lat za ukończenie szkoły wyższej,
  • 6 lat za ukończenie szkoły policealnej,
  • 5 lat za ukończenie średniej szkoły zawodowej,
  • 4 lata za ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej,
  • programowy czas nauczania, maksymalnie 3 lata – za ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej.

Ważne!
Z tytułu ukończenia szkoły doliczamy tylko jedną szkołę – nie można sumować wszystkich poziomów edukacji. Stosujemy sumowanie, które jest korzystniejsze dla pracownika.
Przykład. Pracownik po ukończeniu szkoły policealnej w 2005 roku jednocześnie pracuje i studiuje. Pracownik ukończył studia 5 lat po ukończeniu szkoły policealnej, w 2010r. Nie liczymy tego jako 8 lat do stażu urlopowego, ponieważ byłoby to mniej korzystne dla pracownika – już w 2009 roku pracownik nabył prawo do wyższego wymiaru (6 lat z tytułu szkoły policealnej + 4 lata zatrudnienia).

Ważne!
Jeżeli w jednym czasie pracownik uczył się i pracował lub pracował u dwóch pracodawców, to ten czas należy mu doliczyć do stażu urlopowego tylko jeden raz – według tego przeliczenia, które jest dla niego korzystniejsze.
Przykład: Pracownik studiował w okresie 1.10.2010 – 30.06.2013 oraz był zatrudniony w czasie 1.1.2012 – 30.09.2012 oraz 1.1.2013 – 31.12.2014. Jego urlopowy staż pracy wynosi 9 lat i 6 miesięcy, z czego 8 lat z tytułu ukończenia szkoły wyższej, a półtora roku z tytułu zatrudnienia w okresie 1.7.2013 – 31.12.2014.

3. Zwiększanie i zmniejszanie wymiaru.
Jeżeli pracownik w trakcie roku pracuje u więcej niż jednego pracodawcy lub w trakcie roku mija mu 10 lat stażu pracy, wymiar urlopu na dalszą część roku należy przeliczyć na nowo. W wyniku tych przeliczeń jednak, wymiar urlopu wypoczynkowego przysługujący na cały rok, nie może przekroczyć odpowiednio 20 lub 26 dni.
Przykład: Pracownik ze stażem pracy krótszym niż 10 lat zakończył pracę u pracodawcy, u którego pracował od stycznia do sierpnia. W tym czasie wykorzystał 18 dni urlopu. U kolejnego pracodawcy podpisuje umowę na okres od sierpnia do grudnia. U tego pracodawcy przysługuje mu jedynie 20 – 18 = 2 dni urlopu.

Roczny wymiar urlopu może zostać zmniejszony za miesiące, w których pracownik nie pracował – dokładne zasady tych pomniejszeń zostaną opisane w kolejnym odcinku.

4. Urlop dla pracownika na niepełnym etacie.
Jeżeli pracownik jest zatrudniony na część etatu, przysługujący mu według stażu pracy roczny wymiar urlopu należy przeliczyć proporcjonalnie do tej części etatu.

Przykład. Pracownik ze stażem pracy powyżej 10 lat jest zatrudniony na ¾ etatu. Należy dokonać obliczenia: 26 dni (wymiar roczny) x ¾ (część etatu) = 19,5. Po zaokrągleniu, przysługujący temu pracownikowi wymiar urlopu wynosi 20 dni.