Avatar

Jeżeli przedsiębiorca wybrał dla środka trwałego podstawową, liniową metodę amortyzacji, nadal ma możliwość dla niektórych środków trwałych zastosować skrócenie okresu tej amortyzacji. Powiększanie odpisów amortyzacyjnych za pomocą współczynnika polega na tym, że roczną stawkę z Wykazu stawek amortyzacyjnych (tabela – załącznik do ustawy o podatku dochodowym) mnoży się przez współczynnik.

Przykład: Środek trwały ma określoną w Wykazie roczną stawkę amortyzacji 20%. Zastosowanie współczynnika = 2,0 dla tego środka trwałego spowoduje dwukrotne powiększenie odpisu amortyzacyjnego (40% rocznie), a tym samym – środek trwały zamortyzuje się w kosztach w ciągu 2 i pół roku, zamiast standardowych 5 lat.

Przedsiębiorca może sam określić wysokość tego współczynnika, przy czym przepisy wskazują maksymalne jego wartości dla poszczególnych przypadków:

  • Maksymalny współczynnik 1,2 – dla budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych, co oznacza używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu;
  • Maksymalny współczynnik 1,4 – dla budynków i budowli używanych w warunkach złych, co oznacza używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych;
  • Maksymalny współczynnik 1,4 – dla maszyn, urządzeń i środków transportu, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej, co oznacza że są używane w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, są używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie;
  • Maksymalny współczynnik 2,0 – dla środków trwałych sklasyfikowanych w grupie: 3, 4, 5, 6 lub 8 KŚT, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, co oznacza maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wy-korzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.

Ważne!
Przemnożenie amortyzacji przez współczynnik może być dokonane od pierwszego odpisu do ostatecznego zamortyzowania wartości środka trwałego, lub tylko w wybranym roku.

Kolejne sposoby na przyspieszenie amortyzacji – już w kolejnym odcinku!