Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Na mocy ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751 z późn. zm) weszły z dniem 1 listopada 2019 roku przepisy m.in. o nowej matrycy stawek VAT oraz wiążącej informacji stawkowej (WIS).

Nowa matryca stawek VAT w pierwotnym założeniu miała obowiązywać już od 1 kwietnia 2020 r., jednak termin jej wprowadzenia został przesunięty na 1-ego lipca 2020 r. – ze względu na wybuch epidemii COVID-19.

Co zmienia się w nowej matrycy stawek VAT?

Pierwszą zmianą jest sposób kwalifikacji towarów i usług na potrzeby określenia stawek VAT. Mianowicie obecny system kwalifikacji stawek VAT opiera się na Polskiej Kwalifikacji Wyrobów i Usług z 2008r. (PKWiU). Jest on bardzo rozbudowany, skomplikowany i spotyka się z ciągłymi uwagami ze strony podatników o trudnościach z odpowiednim sklasyfikowaniem towarów i usług na potrzeby podatku VAT.

W nowej matrycy VAT towary będą klasyfikowane według nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), natomiast usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r.

Drugim założeniem nowej matrycy VAT jest uproszczenie i ujednolicenie stawek. Oznacza to, że dla poszczególnych działów nomenklatury scalonej obowiązuje jedna stawka VAT. Znacznie zmieniła się liczba pozycji załącznika 3 i 10 do ustawy o VAT, które zawierają wykazy towarów i usług opodatkowanych według stawek odpowiednia 8% i 5%.

Ponadto przy zmianie przepisów przyjęto zasadę “równania w dół”, co oznacza, że w przypadku konieczności zmiany stawki dla danego typu towaru, została ona zmniejszona.

Przykład 1. – ciastka
Obecnie stawka na ciastka w zależności od daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia wynosi 8% lub 23%. W nowej matrycy VAT ciastka (CN 19) każdego rodzaju i niezależnie od daty trwałości czy przydatności do spożycia są objęte stawką 5%.

Niestety nie na wszystkie towary zostały obniżone stawki podatku VAT. Z uwagi na obniżenie stawek dla towarów niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka oraz konieczności zachowania pewnej równowagi budżetowej, konieczne było podwyższenie stawek podatku VAT na niektóre towary.

Trzecia zmiana to wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (tzw. WIS). Jest to instytucja, która ma na celu pomóc w odpowiednim sklasyfikowaniu stawki podatku VAT na dany towar. Decyzja w sprawie stawki wydawana jest przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Wniosek o wydanie WIS można złożyć:

  • za pośrednictwem poczty na adres KIS
  • za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP
  • osobiście w siedzibie KIS

WIS wydany przez Dyrektora KIS zawiera opis towaru lub usługi i ich klasyfikację oraz odpowiednią stawkę VAT. Wydane do tej pory WIS są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej.