Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Wielu przedsiębiorców praktykuje obdarowywanie swoich klientów prezentami o niewielkiej wartości, jako gest wdzięczności i wzmocnienie relacji biznesowych.

Jednakże, warto mieć świadomość, że może to mieć również pewne skutki podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, zwłaszcza jeśli chodzi o podatek od wartości dodanej (VAT) i podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

Przekazanie prezentów na gruncie podatku VAT

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z powyższego wynika, że przekazując prezenty, które zakupiliśmy i odliczyliśmy od nich VAT, powinniśmy wewnętrznie przy ich przekazaniu naliczyć podatek należny od tych towarów. Z pomocą przychodzi jednak art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, który oznacza, że powyższych przepisów nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł.

Natomiast przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

  1. ma na celu promocję tego towaru oraz
  2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Stosując się do powyższych przepisów, możemy uniknąć obowiązku naliczenia podatku należnego od przekazanych prezentów o małej wartości i próbek, pod warunkiem, że będziemy pilnować się limitów.

Przekazanie prezentów na gruncie podatku PIT

Na gruncie podatku dochodowego sprawa wygląda odmiennie niż w przypadku podatku VAT. Tutaj musimy się zastanowić, czy zakupione towary mogą stanowić nasze koszty uzyskania przychodu jako, że charakter przekazywanych prezentów to reklama firmy a nie koszty reprezentacji. Nie mniej jednak ustawa bezpośrednio nie określa co jest kosztem reprezentacji. Wykładnie tego możemy znaleźć co najwyżej w orzecznictwach WSA, NSA oraz w wydanych interpretacjach indywidualnych.

Należy jednak zastanowić się, czy obdarowany nie będzie musiał rozpoznać u siebie przychodu. Zwolnienie z podatku u osób obdarowanych występuje, przy prezentach o małej wartości, jednak jedynie wówczas, gdy wręczane są one osobom fizycznym niepozostającym w stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnym z obdarowującym oraz wartość prezentu nie przekracza 200 zł.

W każdym innym niż wymieniony wyżej przypadek powstanie przychód do opodatkowania u osoby obradowanej.