Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

1 stycznia 2022 roku rozpoczął się kolejny rok podatkowy dla osób fizycznych oraz większości przedsiębiorców. Jeśli zakończyliśmy poprzedni rok podatkowy, to wielkimi krokami zbliżamy się do składania rocznych zeznań podatkowych za 2021 rok. Co prawda w formie elektronicznej jeszcze tego nie zrobimy, gdyż Ministerstwo Finansów nie udostępniło jeszcze możliwości elektronicznej wysyłki.

Warto jednak podsumować poprzedni rok i przygotować się do rozliczenia.

Przypomnieć sobie, czy w ciągu roku zostały dokonane jakieś zdarzenia, które mogłyby wpłynąć na dodatkowy zwrot podatku przy okazji rozliczenia rocznego, np. darowizny, różnego rodzaju ulgi.

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z rocznym zeznaniem podatkowym.

Do kiedy trzeba złożyć zeznanie podatkowe?

Przedsiębiorcy rozliczający swoje dochody w formie skali podatkowej lub podatku liniowego zobowiązani są złożyć roczne zeznanie podatkowe do 30 kwietnia 2022 roku. W tym roku ten dzień to sobota, więc termin automatycznie przesuwa się na 2 maja 2022 roku.

W tym samym terminie rozliczenie składają również osoby fizyczne uzyskujące swoje dochody m.in. z umów o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło, działalności nierejestrowanej.

Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych termin na złożenie zeznania podatkowego mają krótszy, tj. 28 lutego 2022 roku.

Natomiast osoby rozliczające się w ramach karty podatkowej zobowiązane są złożyć PIT-16A z tytułu rozliczenia składki zdrowotnej odliczanej od podatku.

Do kiedy trzeba zapłacić podatek?

Ostatecznym terminem zapłaty podatku za 2021 rok w przypadku osób fizycznych oraz przedsiębiorców rozliczających swoje dochody w formie skali podatkowej lub podatku dochodowego wynosi 30 kwietnia 2022 roku, w tym roku będzie to 2 maja, gdyż ostatni dzień kwietnia to sobota.

Przedsiębiorcy rozliczający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zobowiązani są zapłacić podatek do końca lutego, tj. 28 lutego 2022 roku.

W jakim terminie urząd zwraca podatek?

Termin rozpoczynający przyjęcie rocznych zeznań podatkowych wynosi 15 lutego 2022 roku. Wszystkie deklaracje, które wpłyną do tego terminu zostaną potraktowane, jakby wpłynęły 15 lutego.
Podatnicy, którzy roczne zeznania złożą w formie elektronicznej, mogą liczyć na zwrot w terminie 45 dni, licząc od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji.

Natomiast podatnicy, którzy roczne zeznania podatkowe złożą w formie papierowej, mogą liczyć na zwrot w ciągu 3 miesięcy.

Ostatnia grupa to osoby, które nie złożą osobiście PIT-u, tylko deklaracje zostaną automatycznie rozliczone w usłudze Twój e-PIT. Rozliczenie dokonywane jest zawsze na dzień upływu terminu, tj. w tym roku 2 maja.

Od tego terminu podatnicy mogą spodziewać się zwrotów podatku w terminie 3 miesięcy.

Jaki formularz PIT mam wybrać?

Jeżeli przedsiębiorca rozlicza swoje dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej na skali podatkowej, to wzorem deklaracji dla niego jest PIT-36, gdzie również łącznie wykaże inne źródła dochodów (np. umowa o pracę) o ile takie występują.

Przedsiębiorca będący na podatku liniowym rozliczy ubiegły rok podatkowy na wzorze PIT-36L.
Podatek liniowy nie łączy się z innymi źródłami dochodów.

Dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy uzyskują m.in. dochody z umów o pracę, umów zlecenie, itd. przeznaczony jest wzór deklaracji PIT-37. Może wydarzyć się sytuacja, gdzie przedsiębiorca na podatku liniowym osiągnie dodatkowe dochody, np. z umów zlecenie, wtedy będzie zobowiązany złożyć dwie deklaracje, tj. PIT-36L oraz PIT-37.

Natomiast przedsiębiorca rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych złoży deklarację PIT-28.

Co będzie potrzebne do rozliczenia?

Przede wszystkim przedsiębiorcy do rozliczenia rocznego będą potrzebować:

 • roczne podsumowanie KPIR w uwzględnieniem różnicy remanentowej (skala podatkowa i podatek liniowy),
 • roczne podsumowanie przychodów (ryczałt),
 • roczne PIT-y otrzymane od pracodawców, zleceniodawców, ZUS,
 • inne dokumenty stanowiące dokumenty do rozliczenia dochodów (np. ewidencja sprzedaży przy działalności nierejestrowanej),
 • potwierdzenia zapłaty zaliczek na podatek dochodowy za cały rok oraz potwierdzenia zapłaty należnych składek ZUS,
 • dokumenty stanowiące podstawę odliczenia różnego rodzaju ulg podatkowych,
 • kwotę przychodu z PIT poprzedzającego rozliczany rok, w celu wysyłki elektronicznej, jeśli podatnik nie ma podpisu certyfikowanego.

NIP czy PESEL: którego numeru użyć do rozliczenia PIT?

W deklaracji rocznej PIT podatnicy podają numer:

 • PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
 • NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Mam zawieszoną działalność. Czy muszę składać PIT?

Tak, nawet jeżeli działalność gospodarcza była zawieszona przez pełny rok, lub gdy przedsiębiorca nie osiągnął żadnych przychodów – PIT roczny dotyczący działalności musi być złożony.

Co wpisywać w kolumnę przychody?

W kolumnie przychody, w odpowiednich wierszach, wpisuje się:

 • kwoty wykazane na PIT-11 od pracodawców i zleceniodawców,
 • kwotę rocznego przychodu z książki przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów.

Co wpisywać w kolumnę koszty?

W kolumnie koszty uzyskania przychodów, w odpowiednich wierszach, wpisuje się:

 • przysługujące kwoty roczne – jeżeli jesteś pracownikiem; kwoty te, wykazane w PIT-11 od pracodawcy, mogą być skorygowana samodzielnie przez podatnika, do wysokości wynikającej z przepisów* lub maksymalnie do wysokości opłat za bilety okresowe (imienne),
 • 20% lub 50% przychodu – w przypadku rozliczania umów cywilnoprawnych, tj. umowy – zlecenia, umowy o dzieło,
 • kwoty rocznych kosztów z książki przychodów i rozchodów.

* Koszty uzyskania przychodów dla pracowników:

3.000 zł (miesięcznie 250 zł) – w przypadku przychodów z jednej pracy,
3.600 zł (miesięcznie 300 zł) – w przypadku przychodów z jednej pracy, a miejsce zamieszkania to inna miejscowość niż miejsce pracy,
4.500 zł – w przypadku przychodów z więcej niż jednej pracy (w tym samym czasie),
5.400 zł – w przypadku przychodów z więcej niż jednej pracy (w tym samym czasie), a miejsce zamieszkania to inna miejscowość niż miejsce pracy.

Co wpisywać w kolumnę należna zaliczka?

W kolumnie należna zaliczka, w odpowiednich wierszach, wpisuje się:

 • kwoty wykazane na PIT-11 od pracodawców i zleceniodawców,
 • sumę zaliczek, które miały być opłacone z działalności gospodarczej za rozliczany rok podatkowy.

Co można odliczyć od dochodu?

Dodatkowe odliczenia od dochodu mają wpływ na zmniejszenie podstawy opodatkowania, np. dodatkowe odliczenie w kwocie 500 zł spowoduje obniżenie należnego podatku o 85 zł (17% – pierwszy próg podatkowy).

Podatnik może odliczyć od dochodu:

 • straty z ubiegłych przedsiębiorcy z tego samego źródła (od 2019 roku mamy prawo odliczyć jednorazowo 100% straty, jednak nie więcej niż 5 mln zł),
 • odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (składki z działalności gospodarczej ale również z PIT-ów od zleceniodawców, pracodawców i ZUS),
 • darowizny przekazane (część B załącznika PIT/O):
  • organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego;
  • na cele kultu religijnego;
  • na cele krwiodawstwa;
  • na cele kształcenia zawodowego;
  • na cele odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie;
  • na przeciwdziałanie COVID-19;
  • w formie tabletów i laptopów
 • wydatki na cele rehabilitacyjne,
 • wydatki na internet,
 • wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • wydatki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) – maksymalnie 6.310,80 zł.

Uwaga!!!
Łączna kwota odliczanych darowizn z wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty 6% dochodu.

Gdzie w zeznaniu rocznym wykazać składki ZUS przedsiębiorcy?

Przedsiębiorca może wykazać zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne z działalności na jeden z dwóch sposobów:

 • w kosztach uzyskania przychodów, czyli wpisując do księgi przychodów i rozchodów jako pozostałe wydatki,
 • w odliczeniach od dochodu.

Oba sposoby dotyczą składek opłaconych przez przedsiębiorcę za niego samego oraz osoby współpracujące. Odliczeniu podlegają składki opłacone w roku, za który składane jest rozliczenie, bez względu na to, którego okresu dotyczą. Składki te odlicza się zarówno w formularzu PIT-36, PIT-36L jak i PIT-28.

Co można odliczyć od podatku?

Odliczenie od podatku jest bardziej efektywne, niż odliczenie od dochodu. Przykładowo każde 500 zł tego odliczenia to dokładnie 500 zł podatku mniej.

Odliczyć od podatku można:

 • kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne, wykazane w PIT otrzymanych od pracodawców i zleceniodawców,
 • kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne, które przedsiębiorca zapłacił za siebie oraz osoby współpracujące,
 • ulgę na dzieci, zależną od ilości dzieci (ulga prorodzinna).

Jak odliczyć składki zdrowotne przedsiębiorcy?

Przy odliczeniu składek zdrowotnych opłacanych z działalności, należy pamiętać o tych zasadach:

 • w rozliczeniu rocznym PIT za 2021 rok odliczamy tylko składki rzeczywiście zapłacone w 2021 roku (ale bez względu na to którego okresu dotyczą),
 • przedsiębiorca w tym samym polu formularza odlicza składki opłacone za siebie oraz za osoby współpracujące,
 • tylko część zapłaconych składek może być odliczona, przykładowo dla zapłaconej składki miesięcznej w wysokości 381,81 zł, można odliczyć od podatku tylko 328,78 zł.

Ważne!!!
Od 1 stycznia 2022 roku, zapłacone składki za ubezpieczenie zdrowotne nie podlegają odliczeniu od podatku!