Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, moja prośba dotyczy kolejnej odsłony zmian w VAT. Gdzieś ostatnio śmignęła mi wiadomość, że już kolejny pakiet przepisów ma zostać ustalony. Mógłby Pan zwięźle i na temat przybliżyć szczegóły? Dziękuję! – Karol

Zapowiedziany pakiet SLIM VAT 3 to kontynuacja zmian podatkowych w ramach pakietu SLIM VAT, mającego na celu uproszczenie obecnych regulacji odnośnie podatku VAT oraz jego rozliczenia.

Projekt zmian jest na wczesny etapie, gdyż 23 lutego 2022 roku upłynął dopiero termin na zgłaszanie uwag do projektu. Przewidywany termin wejścia w życie SLIM VAT 3 to IV kwartał 2022 roku.

 

Zmiana definicji małego podatnika

W pakiecie SLIM VAT 3 zaproponowano zmianę definicji małego podatnika w VAT, która miałby otrzymać następujące brzmienie:

Mały podatnik – rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:

a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 EUR;

b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 EUR

– przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Obecnie limit ten wynosi 1 200 000 EUR. Zwiększenie tego limitu spowodowałoby np. możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT dla większej liczby podatników.

Zmiana w ustaleniu proporcji podatku naliczonego

W proponowanych zmianach przewiduje się dodanie zapisu, iż podatnik może nie dokonać korekty rocznej, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie będzie przekraczać 2 punktów procentowych oraz – w przypadku gdyby proporcja ostateczna okazała się mniejsza niż zastosowana proporcja wstępna – kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu wynikająca z różnicy pomiędzy tymi proporcjami nie przekraczałaby 10 000 zł.

Dodanie tego zapisu zmienia art. 91, po ust. 1 dodaje się ust. 1a ustawy o VAT.

Faktura zaliczkowa

Przewiduje się, że podatnik nie będzie obowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej pod warunkiem, że całość lub część zapłaty, o której mowa w tym przepisie otrzyma w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do czynności, za które tę zapłatę otrzymał.

WNT 0% stawka VAT

Obecnie, jeżeli podatnik w określonym czasie nie posiada wymaganych dokumentów potwierdzających WDT, obowiązany jest wykazać w ewidencji taką transakcję jako dostawę krajową z zastosowaniem właściwej stawki VAT. Po otrzymaniu dokumentów potwierdzających dokonanie WDT, podatnik ma prawo do odpowiedniej korekty transakcji i zastosowania 0% stawki VAT w rozliczeniu za okres, w którym dostawa została dokonana.

Ministerstwo Finansów zaproponowało zmiany, mówiące, że podatnik będzie miał prawo do wykazania (skorygowania) WDT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, co uprości obowiązek korygowania takiej transakcji.

Wyżej wymienione propozycje zmian to tylko wybrane z całego pakietu SLIM VAT 3. Więcej zmian możemy znaleźć w projekcie ustawy na stronie legislacyjnej.