Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Witam, niedawno byłem zmuszony przenieść część moich pracowników (2 z 6 zatrudnionych osób) na inne stanowiska pracy – nie ukrywam, że z niższą pensją. Jak się pewnie Państwo domyślają, a nie ma co ukrywać, jest to spowodowane pogorszeniem sytuacji finansowej firmy. Myślałam, że w ten sposób wydatków będzie trochę mnie, ale… kolega mówi mi, że i tak tym osobom muszę wypłacić wyrównanie. To prawda? – dopytywał Pan Adam

Niestety, obecna sytuacja dużej liczby przedsiębiorstw uległa pogorszeniu w związku z panującą epidemią. Obroty przedsiębiorstw spadły, płynność niektórych z nich została zachwiana. Przedsiębiorcy, chcąc utrzymać swoje firmy na rynku, muszą wykonywać czasami trudne decyzje. Jedną z nich może być obniżenie pensji pracownika. Wykonanie takiej czynności powoduje stratę finansową u pracownika. Niektóre grupy pracowników mogą liczyć w związku z tym na rekompensatę w postaci dodatku wyrównawczego.

Obniżenie wynagrodzenia zatrudnionego pracownika

Wypłata wynagrodzenia za pracę jest obowiązkiem pracodawcy w zamian za wykonaną pracę pracownika określoną w zawartej umowie oraz obowiązkach pracownika.

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca może dokonać zmniejszenia wynagrodzenia pracownika na podstawie wypowiedzenia zmieniającego. Wypowiedzenie to polega na zmianie obecnych warunków umowy na mniej korzystne dla pracownika. Takie wypowiedzenie musi zostać zaakceptowane przez obie strony.

Jest grupa pracowników, która posiada szczególną ochronę zatrudnienia zawartą w kodeksie pracy. Dla tej grupy wypowiedzenie zmieniające powoduje obowiązek wypłaty rekompensaty w postaci dodatku wyrównawczego i dotyczy on:

  • pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią, której zmieniono warunki pracy na dotychczasowym stanowisku, skrócono czas pracy lub przeniesiono do innej pracy na podstawie art. 179 § 4 K.p.,
  • pracownika, u którego stwierdzono objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej i którego pracodawca na podstawie orzeczenia lekarskiego przeniósł do innej pracy w trybie art. 230 K.p.,
  • pracownika, którego pracodawca przeniósł do innej odpowiedniej pracy ze względu na niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej; pracownik nie może być uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 231 K.p.)

W przypadku, gdy pracodawca składa pracownikowi nieznajdującemu się w wyżej wymienionej grupie wypowiedzenie zmieniające i pracownik je zaakceptuje, pracodawca nie ma obowiązku wypłaty wyrównania.