Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Witam, mam problem. Nie kupiłem kasy online. Krótko mówiąc, wiem, że powinienem, ale nie za bardzo miałem fundusze. Niestety US wystawił mi za to mandat. Mam pytanie, czy ewentualnie mogę się w jakiś sposób od tego odwołać, a przynajmniej próbować? Jak Państwo sądzą? – Adrian

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej

Zgodnie z brzmieniem art. 111 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie każdy podatnik zobowiązany jest od razu zakupić kasę rejestrującą.

Przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego.

Zwolnienie podmiotowe wyjaśnia § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jest to m.in. znany limit 20 tys. zł przychodu na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Zwolnienia przedmiotowe natomiast zostały zawarte w załączniku do wyżej wymienionego rozporządzenia. W zakres zwolnień przedmiotowych wchodzą m.in. usługi w zakresie edukacji (z wyłączeniem usług sklasyfikowanych w PKWiU 85.51.10.0, 85. 52.11.0, 85.53.11).

Jest również grupa podatników, która bezwzględnie przed dokonaniem pierwszej sprzedaży musi posiadać kasę rejestrującą (§ 4 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia).

Kara za brak kasy rejestrującej

Podatnicy zobowiązani do posiadania kasy rejestrującej, w przypadku jej nieposiadania, narażają się na karę ze strony organów państwowych oraz zostają pozbawieni ulgi na zakup kasy rejestrującej.

W przypadku zakwalifikowania czynu jako przestępstwo skarbowe, na podatnika może zostać nałożona kara w wysokości 240 stawek dziennych. Dzieje się tak, gdy podatnik prowadzi sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej lub nie wydaje paragonów klientom.

W przypadku zakwalifikowania czynu jako wykroczenie skarbowe, grzywnę wymierza sąd w przypadku postępowania sądowego lub funkcjonariusz skarbowy w postępowaniu mandatowym.

Podatnicy, którzy nie dopełnili obowiązku rejestrowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, są pozbawieni ulgi na jej zakup (90% wartości zakupu kasy, nie więcej niż 700 zł).

Odwołanie od mandatu karnego

Zgodnie z art. 140 § 1 – Kodeks karny skarbowy, prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli karę grzywny nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie skarbowe albo na osobę, która nie podpisała mandatu karnego lub która nie ponosi odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, złożony nie później niż w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu albo z urzędu.

Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona kara grzywny. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył karę grzywny w drodze mandatu karnego, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony interwenient. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego (art. 140 § 2 – Kodeks karny skarbowy).