Avatar

Czy fizjoterapeuci prowadzący własne gabinety także muszą posiadać kasy fiskalne? Jest obecnie dużo sprzecznych opinii i ciężko prawidłowo zinterpretować nowe przepisy”.
pyta Pan Rafał

Obowiązek stosowania kas fiskalnych wynika bezpośrednio z przepisu ustawy o podatku VAT, który stanowi, że ewidencji na kasach rejestrujących (kasach fiskalnych) podlega sprzedaż na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej. Oznacza to, że w każdej firmie, która sprzedaje towary lub usługi dla osób prywatnych, powinna być kasa fiskalna. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprzedawca jest VATowcem, czy też w jaki sposób firma ta rozlicza się z podatku dochodowego.

Po wstępie wyjaśniającym zasadę generalną stosowania kas fiskalnych, spieszę uspokoić wielu przedsiębiorców: Minister Finansów wydaje co 2 lata rozporządzenie, zawierające szereg zwolnień
z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Najnowsze z tych rozporządzeń zostało podpisane 4 listopada 2014 r. i obowiązuje w latach 2015 – 2016.

Najważniejsze kryterium zwalniające przedsiębiorstwo z obowiązku instalacji i stosowania kasy fiskalnej to limit obrotu: jeżeli firma nie przekracza kwoty 20.000 zł przychodów ze sprzedaży (obrotów netto) na rzecz osób prywatnych, w ujęciu rocznym, wtedy nie musi mieć kasy fiskalnej.

Rozporządzenie przewiduje ponadto kilkadziesiąt rodzajów sprzedaży towarów lub usług oraz przypadków, przy których sprzedawca nie musi mieć kasy fiskalnej pomimo tego, że przekracza ww. limit 20.000 zł. Wśród tych zwolnień, ujętych w tabeli – załączniku do rozporządzenia, nie znajdziemy jednak usług fizjoterapeutów.

Należy również pamiętać, że rozporządzenie – wbrew tytułowi o zwolnieniach – wymienia również takie rodzaje sprzedaży i działalności, przy świadczeniu których kasa fiskalna jest obowiązkowa pomimo nieprzekraczania ww. limitu 20.000 zł, czyli już od pierwszej złotówki sprzedaży dla osób prywatnych. Na liście tej znajdują się usługi podobne do usług fizjoterapeutów, mianowicie:

  • usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy,
  • usługi kosmetyczne i kosmetologiczne.

Są to usługi podobne, ale jednak nie tożsame z usługami w zakresie opieki zdrowotnej świadczonymi przez fizjoterapeutów, sklasyfikowanymi pod odrębnym kodem PKD i PKWiU.

Oznacza to, że usługi świadczone przez fizjoterapeutów będą musiały być rejestrowane na kasie fiskalnej dopiero po przekroczeniu limitu sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności 20.000 zł (liczonego narastająco, w ciągu roku kalendarzowego).