Avatar

Na zakończenie cyklu o urlopach warto wspomnieć o dwóch kwestiach: wynagrodzeniu za czas urlopu wypoczynkowego oraz innych rodzajach urlopów.

Wynagrodzenie za czas urlopu    
Urlop wypoczynkowy dla pracownika jest zawsze urlopem płatnym. Kodeks Pracy wyraźnie nakazuje, aby pracownik otrzymał za czas urlopu wynagrodzenie w takiej wartości, jakby normalnie pracował. W tym wynagrodzeniu należy uwzględnić zatem ilość godzin, które pracownik miał do przepracowania, a także obliczyć zmienne składniki wynagrodzenia przypadające na okres urlopu.

Urlop szkoleniowy
Urlop szkoleniowy przysługuje każdemu pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe. Urlop szkoleniowy nie dotyczy czasu samego szkolenia ponieważ na czas szkolenia pracownikowi przysługuje pełnopłatne zwolnienie z pracy. Wymiar urlopu szkoleniowego natomiast wynosi:
1. 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (lub egzaminu maturalnego lub egzaminów eksternistycznych),
2. 21 dni – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego (w ostatnim roku studiów).
Wymiar urlopu szkoleniowego nie jest limitowany na rok kalendarzowy, czyli przykładowo 5 egzaminów potwierdzających kwalifikacje = 5 x 6 dni urlopu. Niewykorzystany urlop szkoleniowy przepada, i nie wypłaca się za niego ekwiwalentu.

Urlop bezpłatny
Mniej popularnym urlopem jest urlopem jest urlop bezpłatny – oczywiście z racji braku wynagrodzenia. Pracownikowi w okresie urlopu bezpłatnego pozostaje jedynie status pracownika, czyli osoby objętej ubezpieczeniem zdrowotnym. Co ciekawe, w odróżnieniu od urlopów wypoczynkowych Kodeks Pracy poświęca tym urlopom jedynie dwa krótkie artykuły, bez wprowadzania szczególnych reguł czy wymagań.

Inne urlopy
Urlop wypoczynkowy, szkoleniowy oraz bezpłatny to nie jedyne rodzaje urlopów, wymienione przez Kodeks Pracy. Powszechnie stosowanymi urlopami są urlopy dla rodziców, a kryją się w tej kategorii następujące rodzaje urlopów:
A.    macierzyński,
B.    dodatkowy macierzyński,
C.    rodzicielski,
D.    ojcowski.

Za czas tych urlopów pracownikowi przysługuje nie wynagrodzenie od pracodawcy, lecz zasiłek z ZUS.
Na koniec warto zauważyć, że w cyklu o urlopach nie wspominaliśmy o tzw. urlopach okolicznościowych – a to dlatego, że nie są to formalnie urlopy z Kodeksu Pracy, lecz zwolnienia na podstawie rozporządzenia.