Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Może osobom doświadczonym to pytanie wyda się dziwne, ale… czy postojowe z ZUS stanowi przychód, który ma podlegać opodatkowaniu? Nie jestem pewna… Proszę o pomoc. – pyta Pani Agata

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 15zq specustawy)

O świadczenie postojowe może ubiegać się każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorca korzystający z ulgi na start oraz z małego ZUS plus, która:

  • rozpoczęła działalność przed dniem 01.02.2020 r. i nie zawiesiła jej prowadzenia, jeżeli przychód w rozumieniu przepisów o podatku PIT, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe, był co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzający ten miesiąc,
  • rozpoczęła działalność przed dniem 01.02.2020 r. i zawiesiła jej prowadzenie po dniu 31.01.2020 r.
  • nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

O świadczenie postojowe może ubiegać się każda osoba prowadząca jednoosobową działalność, która zatrudnia pracowników oraz która nie zatrudnia pracowników.

Ile razy oraz kiedy możemy starać się o postojowe?

W miejsce jednokrotnego świadczenia wynikającego z Tarczy Antykryzysowej 1.0, nastąpiła zmiana na przyznanie trzykrotnie świadczenia, nie częściej niż raz na miesiąc. Wypłata po raz kolejny jest dokonywana na podstawie oświadczenia beneficjenta o tym, że sytuacja materialna w pierwszym wniosku nie uległa poprawie.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być składane do ZUS-u najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Czy świadczenie postojowe stanowi przychód przedsiębiorstwa?

Kwota wypłaconego zasiłku postojowego jest kwotą netto, a więc nie podlega opodatkowaniu ani oskładkowaniu.