Avatar

W poprzednim artykule opisaliśmy konsekwencje w podatku VAT, które czekają przedsiębiorców nie płacących swoich zobowiązań terminowo. Dzisiaj sprawdźmy, jakie „kary” są przewidziane w przepisach o podatkach dochodowych dla podatników, którzy zwlekają z zapłatą swoich zobowiązań.

Konsekwencje w podatku dochodowym
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogicznie również w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych) nakazują podatnikom, którzy zaliczyli wydatki do kosztów uzyskania przychodu, a następnie za te faktury nie zapłacili, aby skorygowali, czyli odjęli z kosztów kwoty wcześniej ujęte jako koszt. Mechanizm ten obejmuje dwie procedury w zależności od tego, jak długi jest termin płatności. Przyjrzyjmy się tym procedurom na przykładach.

Przykład 1.: procedura dla zobowiązań z terminem płatności nie dłuższym niż 60 dni.

Pan Michał zakupił towar 17 lipca z 14-dniowym terminem płatności (czyli 31 lipca). Pan Michał wpisał zakup do księgi podatkowej jako koszt pod datą wystawienia faktury, czyli 17 lipca. Ustawa przewiduje, że jeżeli takie zobowiązanie nie zostanie zapłacone w ciągu 30 dni od terminu płatności – przedsiębiorca musi dokonać korekty. Pan Michał nie zapłacił faktury do 30 sierpnia (30. dzień po terminie płatności). Oznacza to, że obowiązkowo pod tą datą powinien odjąć z kosztów sierpniowych kwotę, którą wcześniej wpisał do kosztów.

Przykład 2.: procedura dla zobowiązań z terminem płatności dłuższym niż 60 dni.

Pan Michał zakupił towar 17 lipca z 70-dniowym terminem płatności (czyli 25 września). Pan Michał wpisał zakup do księgi podatkowej jako koszt pod datą wystawienia faktury, czyli 17 lipca. Ustawa przewiduje, że jeżeli takie zobowiązanie nie zostanie zapłacone w ciągu 90 dni od daty zaliczenia w koszty (w tej procedurze nie liczymy od terminu płatności!), przedsiębiorca musi dokonać korekty. Pan Michał nie zapłacił faktury do 15 października (90. dzień od ujęcia w kosztach). Oznacza to, że obowiązkowo pod tą datą powinien odjąć z kosztów październikowych kwotę, którą wcześniej wpisał do kosztów.

Jeżeli Pan Michał zapłaci dostawcy za fakturę np. w listopadzie, wtedy, pod datą zapłaty, będzie mógł ponownie wpisać do księgi koszty z tej faktury.


Ważne!!!

Mechanizm „korekty kosztów niezapłaconych” dotyczy wszystkich rodzajów kosztów, które przedsiębiorca zalicza do kosztów uzyskania przychodu. Nieistotny jest rodzaj dokumentu (faktura, umowa kupna – sprzedaży, rachunek zagraniczny), czy klasyfikacja kosztu (towary, materiały, pozostałe wydatki, amortyzacja środków trwałych). Przepisy te obowiązują również w przypadku częściowego braku zapłaty.