Justyna Olejniczak

Biuro Rachunkowe Justyna Olejniczak
Certyfikat księgowy nr 62874/2013

Justyna Olejniczak

Biuro Rachunkowe Justyna Olejniczak
Certyfikat księgowy nr 62874/2013

Pan Piotr: Dzień dobry. Kupiłem nowy komputer dla swojej firmy. Kosztował 5 tysięcy złotych. Czy mogę w tym przypadku skorzystać z amortyzacji jednorazowej? Jak aktualnie wyglądają zasady? Dziękuję za informacje.

W związku z nowelizacją ustaw o podatku dochodowym z dnia 12 sierpnia 2017 r. została wprowadzona dodatkowa możliwość jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zmiana ma stanowić formę zachęty do zwiększania wydatków inwestycyjnych.

Dodane uregulowania odpowiednio w art. 22 ust. 1s i art. 22k ust 14-21 ustawy o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1zd i art. 16k ust. 14-21 ustawy o pdop (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.) dają prawo do dokonania jednorazowej amortyzacji każdemu podatnikowi pdof i pdop od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji (grupa 7 – środki transportu została całkowicie wyłączona), których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł a w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej 100.000 zł.

Przedsiębiorcy mają również możliwość zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu dokonanych wpłat (np. zaliczek) na poczet nabycia środków trwałych, które zostaną dostarczone w kolejnych okresach sprawozdawczych (miesiącu, kwartale, roku). Kwota limitu 100 000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłat na poczet nabycia środka trwałego zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. W sytuacji gdy podatnik poniesie wydatek inwestycyjny o wartości powyżej 100 000 zł, to dokonuje w roku podatkowym jednorazowego odpisu do tej kwoty, a pozostałą nadwyżkę będzie amortyzował według ogólnych zasad w następnych latach podatkowych.

W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów amortyzacyjnych odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających zgodnie z art. 8 ustawy o pdof na wspólników tej spółki.

Przepisy powyższe stosuje się, pod warunkiem, że:
– wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym wynosi co najmniej 10.000 zł lub
– łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.

Nowe preferencje w zakresie jednorazowej amortyzacji nie stanowią pomocy de minimis, w związku z tym mogą z niej korzystać również przedsiębiorcy, którzy np. w ostatnich latach otrzymywali dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Podatnik w roku podatkowym, w którym rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej (z wyjątkiem podatnika, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa) oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych (nie tylko fabrycznie nowych) zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro (w 2018 roku wynosi 216 000 zł) łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Amortyzacja w ramach powyższego limitu (50 000 euro) stanowi pomoc de minimis.

Jeśli podatnik w związku z nabyciem środka trwałego jest uprawniony do skorzystania z obu preferencji, to musi dokonać wyboru, z której z nich skorzysta. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do niego.

Panie Piotrze, jeśli spełnia Pan opisane przeze mnie warunki, może Pan dokonać jednorazowej amortyzacji zakupionego sprzętu komputerowego.