Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Chciałbym wpisać na fakturę kwotę odsetek i doliczyć do ogólnej zapłaty. Jak to zrobić?

Odpowiedź:

Odsetki za zwłokę ze względu na swój sankcyjny charakter nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, tym samym ich ujęcie na fakturze w odrębnej pozycji powinno być objęte skrótem „NP” – czyli nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Uzasadnienie:

Zasadniczo, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W związku z tym pojawia się pytanie czy odsetki od nieterminowej zapłaty są powiązane ze świadczoną usługą (jak np. udzielenie pożyczki).

Zgodnie z art. 481 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – dalej k.c., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Tym samym odsetki za zwłokę mają charakter kary za korzystanie z cudzego kapitału, tj. nieterminowego uregulowania zobowiązań przez kontrahenta, są one pobierane niezależnie od wynagrodzenia za zrealizowaną uprzednio dostawę towarów, czy też za wykonaną usługę

W rezultacie odsetki nie powinny być opodatkowane podatkiem VAT, w tym jako usługa finansowa. Analogiczne w tej kwestii wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w interpretacji indywidualnej z dnia 26 sierpnia 2010 r., sygn. ITPP2/443-472/10/EŁ, gdzie wskazał że: „Fakt, iż w umowie zawarte są stosowne klauzule dotyczące kar umownych lub odsetek za opóźnienia, nie oznacza obligatoryjnego podwyższenia wynagrodzenia z tytułu dostawy towaru lub świadczenia usługi. Są one naliczane tylko w sytuacjach, gdy kontrahent nie wywiązuje się z postanowień zawartych w umowie, natomiast nie stanowią wynagrodzenia za dostawę towaru ani też świadczenie usługi”.

O braku konieczności traktowania odsetek, jako usługi finansowej zwolnionej z podatku VAT wypowiedział się przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 30 czerwca 2011 r., sygn. IBPP3/443-390/11/KO, gdzie: „Pożyczkodawca domagając się zapłaty odsetek za zwłokę i innymi opłatami karnymi, nie realizuje usługi finansowej. Domaga się tylko pewnego rodzaju rekompensaty, wynikającej z faktu opóźnienia nabywcy w dokonywaniu płatności, której termin już minął. Kwalifikacja odsetek i opłat jako wynagrodzenia za usługę finansową możliwa jest wyłącznie – w określonych okolicznościach – w przypadku uzgodnionych odsetek za odroczenie płatności”.

Tym samym skoro odsetki za zwłokę ze względu na swój sankcyjny charakter nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, tym samym ich ujęcie na fakturze w odrębnej pozycji powinno być objęte skrótem „NP” – czyli nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.