Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Jestem podwykonawcą na budowie obwodnicy wykonuję odwodnienie terenu – drenaże. Część materiałów kupuje sam, część daje Generalny Wykonawca. Czy przy wystawianiu faktury VAT podlegam odwrotnemu obciążeniu. Pozdrawiam – napisał Pan Zbigniew

Odpowiedź

Jeśli świadczone przez  Pana usługi wymienione są w grupowaniu PKWiU 42.11.20.0, to należy udokumentować je fakturą z odwrotnym obciążeniem.

Uzasadnienie

Z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) – dalej ustawy o VAT wynika, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
  2. b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Co istotne, przepis art. 17 ust. 1h u.p.t.u. stanowi, że przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

W sytuacji, gdy świadczone usługi będą wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, to w związku z tym, że podatnik wykonuje je jako podwykonawca, powinien wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem.

Nie znam szczegółów dotyczących wykonywanych prac, abym mógł w sposób jednoznaczny zakwalifikować je do odpowiedniego grupowania PKWiU.  Niemniej jednak można byłoby zakwalifikować usługi w poz. 4 załącznika nr 14, pod którą wymienione zostały roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych (PKWiU 42.11.20.0). Niemniej jednak do celów bezpieczeństwa ich zaklasyfikowania osoba może zwrócić się do Głównego Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o jej prawidłową klasyfikację lub skorzystać z wyszukiwarki zamieszczonej na stronie GUS: http://stat.gov.pl/Klasyfikacje.

Zakładając, iż świadczy Pan usługi w grupowanie PKWiU 42.11.20.0, to wskazało również Ministerstwo Finansów w przykładzie 7 Objaśnień podatkowych z 17.03.2017 r. w sprawie stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych (zob. http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Obja%C5%9Bnienia+podatkowe+z+17+marca+2017+r..pdf) PRZYKŁAD 7 Podatnik A (podatnik VAT czynny), działa bezpośrednio na zlecenie inwestora i jest generalnym wykonawcą budowy odcinka autostrady. Na podstawie umowy zawartej z inwestorem podzleca wykonanie części usług (np. odwodnienia) podatnikowi B (podatnik VAT czynny). Usługi te stanowią usługi związane z budową autostrad i są wymienione w poz. 4 załącznika nr 14 ustawy o VAT jako „Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych – PKWiU 42.11.20.0”. Podatnik B po zawarciu tej umowy wygrał duży przetarg na wykonanie prac związanych z budową mostu wraz z dojazdami. Z tego względu nie będzie w stanie wykonać zleconych przez podatnika A usług, „podzleca” zatem wykonanie usługi odwodnienia podatnikowi C (podatnik VAT czynny).

W takiej sytuacji podatnik C jest podwykonawcą podatnika B, a podatnik B jest podwykonawcą podatnika A. Rozliczenie tej usługi oraz wystawienie faktur odbędzie się zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia. Podatnik A rozliczy usługę świadczoną na rzecz inwestora na zasadach ogólnych, bez zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia, gdyż świadczy on usługi budowlane bezpośrednio na zlecenie inwestora.