Polski Ład

Systemy Streamsoft gotowe na zmiany

Polski Ład - pakiet zmian podatkowych

Pakiet zmian podatkowych znany jako „Polski Ład” został podpisany przez Prezydenta 16 listopada 2021 r. Nowe rozwiązania, realizujące rządowy program, wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Zmiany dotyczą w szczególności rozwiązań podatkowych, do których zaliczyć należy przede wszystkim:

 • wzrost kwoty wolnej do 30 tys. zł i progu podatkowego do 120 tys. zł,
 • wprowadzenie nowej ulgi dla klasy średniej,
 • zmianę zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, co bezpośrednio wpływa na rozliczenia podatkowo- składkowe pracowników,
 • preferencje podatkowe dla rodzin z 4 i więcej dzieci, seniorów, wspólnie rozliczających się małżeństw.

Systemy Streamsoft - gotowe na Polski Ład

Systemy Streamsoft są w pełni gotowe do założeń „Polskiego Ładu”. Zmiany w Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż będą udostępniane stopniowo, począwszy od wersji 11.0.358.32 oraz 11.1.359.12, która będzie gotowa do użytkowania od 13.12.2021 r.

Na bieżąco śledzimy sytuację związaną z założeniami ustawy, kolejne wersje systemów będą udostępniały następne zmiany, o których będziemy Państwa na bieżąco informować, zakres to m.in. e-Faktury (KSeF), wersje z nowymi wzorami formularzy PIT-36 i PIT-28, nowa struktura pliku JPK_V7.

Zmiany w poszczególnych modułach:

ikona CRM

Kadry i Płace

Polski Ład w module Kadry i Płace  to zmiany w następujących obszarach:

Ulga dla klasy średniej

Obliczana z zastosowaniem dwóch wzorów:

 • dla A wynoszącego co najmniej: 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł
  (A x 6,68 %–4 566 zł) : 0,17
 • dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł.
  [A x (-7,35%) + 9 829 zł] : 0,17

A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów:

  • ze stosunku służbowego
  • stosunku pracy
  • pracy nakładczej i
  • spółdzielczego stosunku pracy
   oraz
  • uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a. (powyższe wynika z ustawy: art. 26 ust. 4a ustawy o PDOF).
   Uwaga! Należy pamiętać, że do przychodów ze stosunku pracy nie wliczamy kwot wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego.

 

Ulga dla seniora

wolne od podatku dochodowego przychody osiągnięte z tytułu:

  • stosunku służbowego
  • stosunku pracy
  • pracy nakładczej
  • spółdzielczego stosunku pracy
  • umów zlecenia o których mowa w art. 13 pkt 8.
 • oraz
  • pozarolniczej działalności gospodarczej otrzymane przez podatnika:
   – po ukończeniu 60 roku życia (w przypadku kobiety)
   – i 65 roku życia (w przypadku mężczyzny)

do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje: emerytury lub renty rodzinnej; świadczenia pieniężne otrzymywane po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw.

 

Ulga 4+

Ulga zakłada zwolnienie z podatku dochodowego przychodów podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągniętych:

  • ze stosunku służbowego
  • stosunku pracy
  • pracy nakładczej i
  • spółdzielczego stosunku pracy
  • z umów zlecenia o których mowa w art. 13 pkt 8.
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej

który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci sprawował władze rodzicielską lub pełnił funkcję rodziny zastępczej, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej.

 

Ulga na powrót

Odliczana od podatku. Ulga będzie przysługiwać przez 4 kolejne lata podatkowe, licząc od końca roku bazowego, którym jest – zgodnie z wyborem podatnika – rok przeniesienia rezydencji podatkowej do Polski albo rok następny. Odliczeniu będzie podlegać 50% łącznej kwoty podatku należnego obliczonego według skali podatkowej lub 19% liniowej stawki dla przedsiębiorców.W pierwszym roku będzie podlegać 50% podatku obliczonego za rok bazowy, w drugim roku – obliczonego za pierwszy rok stosowania ulgi, w trzecim i czwartym roku – obliczonego odpowiednio za drugi i trzeci rok stosowania ulgi.

 • PIT-4R (12), PIT-8AR (11)
 • PIT-11 (27), PIT-R (20), PIT-8c (10)
 • IFT-1/ IFT-1R

Nowe wzory formularzy są już dostępne w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż.

Nie opublikowano jeszcze wzorów deklaracji PIT na 2022 rok uwzględniających zmiany z tzw. „Polskiego Ładu”. Śledzimy na bieżąco planowane zmiany i jak tylko takie wzory zostaną opublikowane, będą niezwłocznie dodane do kolejnych wersji systemu.

 • Minimalna płaca – 3 010,00 zł i minimalna stawka godzinowa – 19,70 zł
 • Współczynnik ekwiwalentu – 20,92 zł
 • Próg zwolnienia dla osób zwolnionych z podatku – 85 528,00 zł
 • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej – 5 922,00 zł
 • Ograniczenie dla dobrowolnej składki chorobowej – 14 805,00 zł
 • 30-krotna średnia krajowa – 177 660,00 zł
 • Próg podatkowy – 120 000 zł
 • Ulga podatkowa – roczna – 5 100,00 zł i ulga podatkowa – 425,00 zł

Obecnie projektowane są kolejne zmiany, które  dotyczą modyfikacji dokumentów rozliczeniowych ZUS. W imiennym raporcie miesięcznym (ZUS RCA), a także w deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA), będą wykazywane oprócz obecnie wymaganych danych również m.in. informacje o obowiązujących w danym miesiącu formach opodatkowania oraz o przychodach lub dochodach. Są to informacje, które pozwalają ZUS zweryfikować prawidłowość ustalenia przez przedsiębiorcę wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W ww. dokumentach będzie też wykazywana informacja o kwocie dopłaty składki zdrowotnej stanowiącej różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące roku kalendarzowego albo roku składkowego w rozumieniu ustawy zdrowotnej dotyczących przedsiębiorcy. Rok składkowy obejmuje okres od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.

Jak tylko rozporządzenie zostanie uchwalone przez ustawodawcę, w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż zostaną opublikowane potrzebne parametry i opcje w kolejnych jego wersjach.

Księga Podatkowa

Księga Podatkowa

Od nowego roku przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy nie będzie odliczało się składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru.

Mając powyższe na uwadze, w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż został zmodyfikowany formularz umożliwiający obliczenie podatku dochodowego za poszczególne miesiące i narastająco od początku roku. Dodano sekcję do obliczenia składki zdrowotnej Właściciela. Zmodyfikowano formularz dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych – dodano sekcję związaną z zastosowaniem do obliczeń nowych ulg podatkowych.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki jest miesięczna i niepodzielna, z zastrzeżeniem art. 79a oraz art. 81 ust. 2 i 2e.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą opłacających podatek liniowy wynosi 4,9% podstawy wymiaru składki jednak nie mniej niż kwota odpowiadająca 9%:

 • minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia roku składkowego – w przypadku składki obliczanej od miesięcznej podstawy jej wymiaru;
 • iloczynu liczby miesięcy w roku składkowym, minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu tego roku składkowego – w przypadku składki obliczanej od rocznej podstawy jej wymiaru.

Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy, jako różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtowców wyniesie 9 proc. podstawy jej wymiaru. Podstawa wyniesie zaś:

 • 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł;
 • 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach w przedziale w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł;
 • 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł.

Przeciętne wynagrodzenie jest obliczane w tym przypadku na podstawie „przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ‘Monitor Polski’”.

Nie znany jest jeszcze ten wskaźnik wynagrodzenia za IV kwartał br. Dotychczas GUS ogłaszał tę informację w okolicach 21 stycznia roku następnego. Dlatego zostanie on w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż uzupełniony w kolejnych wersjach.

Ważne! Podstawa wymiaru składki w nowej wysokości obowiązuje od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego, zwanego dalej „rokiem składkowym”.

Więcej informacji:

Dział Wsparcia Technicznego Streamsoft Prestiż

tel: + 48 68 45 66 904
e-mail: support@streamsoft.pl
poniedziałek-piątek 8:30-16:00