Polski Ład 2.0

Zmiany od 1 lipca 2022

Polski Ład 2.0 - już od 1 lipca !

12 maja 2022 roku Sejm przyjął Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustawznany szerzej jako Polski Ład 2.0.

Projekt dotyczy obniżenia  z 17% do 12% stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej przy jednoczesnej rezygnacji z tzw. ulgi dla klasy średniej oraz przywrócenia opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci.

Polski Ład 2.0 - kiedy i jakie zmiany wejdą w życie

Zmiany, które przewiduje ustawa, wejdą w życie w dwóch terminach.

Poniżej wykaz głównych założeń – wraz ze wskazaniem dat:

 • obniżenie z 17% do 12% stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej – od 1 lipca 2022 r.
 • wprowadzenie dla przedsiębiorców nierozliczających podatku wg skali podatkowej możliwości odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną jednolitym 19% podatkiem, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową – przedsiębiorcy rozliczający podatek według skali podatkowej zapłacą niższy podatek dzięki obniżonej stawce podatku
 • uchylenie ulgi dla klasy średniej – od 1 lipca 2022 r.;
 • zmianę zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek) – od 1 stycznia 2023 r.
 • zmianę wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych. Limit nie będzie mógł przekroczyć dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego (do ponad 16 tys. zł w 2022 roku). – od 1 lipca 2022 r. z zastosowaniem do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022r.
 • zmianę katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica, renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodu rodziców – od 1 stycznia 2023 r., ale będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
 • zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych, tj.: ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ oraz ulga dla pracujących seniorów.

  Zakres przedmiotowy powyższych ulg zostanie rozszerzony o zasiłki macierzyńskie, o których mowa w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • Zwolnienie obejmujące świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów zostało rozszerzone na świadczenia otrzymywane także przez osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy PIT); zwiększono także kwotę objętą zwolnieniem z 3 000 zł do 4 500 zł rocznie.

  Płatnicy (na wniosek podatnika) będą stosować zwolnienie dotyczące zasiłków już od 1 lipca 2022 r., natomiast w rozliczeniu rocznym zasiłki będą podlegały zwolnieniu z mocą od 1 stycznia 2022 r.


  Analogicznie zwolnienie obejmujące świadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy PIT.
 • umożliwienie zdefiniowanej grupie podatników przekazywania kwot w wysokości 1% podatku należnego organizacji pożytku publicznego na podstawie wniosku za poprzedni rok podatkowy - od 1 lipca 2022 r.
 • uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.

  Uchylenie tego mechanizmu nie oznacza, że pracodawcy i inni płatnicy, stosujący do tej pory ten mechanizm, będą obowiązani do niezwłocznego pobrania niepobranej do tej pory zaliczki.

  Ewentualna niedopłata zostanie przez podatników dopłacona przy składaniu rocznego zeznania podatkowego  – od 1 lipca 2022 r.

Polski Ład 2.0 - systemy Streamsoft gotowe - zobacz film!

Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach oraz dostosowujemy działanie naszych produktów do nowych założeń ustawowych.

Jesteśmy gotowi na zmiany, dbamy o zgodność systemów Streamsoft z przepisami, zdając sobie sprawę, że stabilność ich działania jest niezwykle istotna dla przedsiębiorców.

Źródła:

 • https://www.podatki.gov.pl/niskie-podatki/
 • UZASADNIENIE do Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
 • Dedykowana prezentacja przygotowana przez zespół z MF dla producentów i dostawców oprogramowania