Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

W zależności od branży wykorzystuje się różne określenia. Najbardziej popularne to karta produktu, receptura, chronometraż. Dla ułatwienia przekazu powyższe określić można jako technologia produktu.

Czym jest technologia produktu?

Technologia produktu zbudowana jest z trzech głównych składników:

  • Marszruta technologiczna, która określa zbiór operacji wraz z kolejnością ich wykonywania w celu wytworzenia produktu / półproduktu. Każda z operacji w marszrucie powinna zawierać informacje o kompetencjach zasobów produkcyjnych, które można wykorzystać do ich realizacji, czasach jednostkowych, czasach przygotowawczo-zakończeniowych, stawkach produkcyjnych oraz rysunkach technologicznych.
  • „BOM” (Bill of Materials), czyli listy materiałowe, które określają zapotrzebowanie na materiały ich zamienniki oraz podzespoły potrzebne do wytworzenia produktu / półproduktu.
  • Planowany techniczny koszt wytworzenia „TKW”, który składa się najczęściej z kosztów robocizny, kosztów gniazd, kosztów narzędzi, kosztów materiałów bezpośrednich oraz pośrednich, kosztów odpadów, usług obcych, narzutów na poszczególne składniki.

Wyżej wymienione składowe technologii produktu uzupełnia się w zależności od potrzeby. I tak np. czasy jednostkowe wykorzystywane są do np. planowania nadrzędnego lub/i harmonogramowania szczegółowego. Listy materiałowe pozwalają na np. planowanie zakupów lub/i rozliczanie produkcji w toku z chwilą zarejestrowania raportu produkcyjnego.

Budując technologię produktu należy również uwzględnić jedną z jej podstawowych cech, którą jest wielopoziomowość. Cecha ta umożliwia zbudowanie powiązań między technologią na produkt główny a technologiami na półprodukty wchodzące w jej skład. Ta właściwość jest niezbędna do prawidłowego zarządzania całym procesem technologicznym/produkcyjnym wszystkich jej składników.

Zestawiając powyższe informacje z ofertą produktową danego przedsiębiorstwa produkcyjnego okazuje się, że baza technologii może składać się nawet z kilkudziesięciu tysięcy technologii. Budowa oraz zarządzanie tak dużym zbiorem jest bardzo czasochłonne, kosztochłonne i często przysparzające wielu trudności. Za przykład może posłużyć konieczność zbudowania wielopoziomowej technologii produktu, wymiany materiału, który występuje w dużej ilości technologii lub konieczność podmiany rysunku po wykonanej rewizji (zmianie).

Biorąc pod uwagę powyższe informacje należy sięgnąć po system informatyczny za pośrednictwem którego budowa oraz zarządzanie zbiorem technologii będzie możliwie jak najłatwiejsze.

Takim systemem jest Streamsoft Prestiż. Jego bogata funkcjonalność w tym zakresie, daje użytkownikom możliwość:

  • zakładania technologii przy wsparciu intuicyjnego kreatora technologii
  • importu technologii na podstawie danych z programów CAD, które mają w swojej funkcjonalności możliwość eksportu drzewa konstrukcji tzw. „BOM”
  • importu rysunków technologicznych wraz z automatyczną podmianą w technologii po wykonaniu na nich rewizji (zmian)
  • budowania list materiałowych
  • grupowego zarządzania marszrutami technologicznymi
  • budowania macierzy kompetencji zasobów produkcyjnych
  • zakładania wzorców operacji technologicznych

Streamsoft Prestiż ponadto oferuje konfigurator produktu budowany w oparciu o fantomy technologiczne bazujące na listach wariantowych.

Technologia produktu w systemie ERP

Poznaj praktyczne możliwości !