Produkcję można planować i realizować na wiele różnych sposobów. Kluczem do sukcesu na rynku jest zastosowanie takich środków i narzędzi, które w pełni uwzględnią charakterystykę procesów w danej branży.

Dla energoelektroniki jedną z takich cech jest niemożność zbudowania przez planistów „dokładnych” technologii na produkt. Wynika to z prototypowego charakteru procesu wytwórczego, niepowtarzalności poszczególnych projektów produkcyjnych oraz charakterystyki samego produktu.

Jak kształtowane są reguły harmonogramowania i planowana jest praca w takim przypadku? Wiemy z doświadczenia! Wdrożyliśmy system ERP Streamsoft Prestiż u klienta z tej branży.

Podział prac na grupy, uwzględnienie czasu wykonania

Z poziomu systemu – określane są poszczególne typy prac przewidziane w danym projekcie oraz szacowany czas ich wykonania. Co istotne, prace te planowane są dla konkretnej grupy osób, w praktyce najczęściej dla członków jednej brygady (np. 40 roboczogodzin pracy elektryków w projekcie stworzenia silnika dla firmy B).

Zaharmonogramowane typy prac są wykonywane „po kolei”, w określonych przez planistę sekwencjach. Każdego dnia pracownicy produkcji meldują stopień realizacji poszczególnych operacji za pomocą meldunków „start-stop”.

Dostępność zasobów i ich kwalifikacje

W module Zarządzanie Produkcją Streamsoft Prestiż każdy pracownik produkcji posiada swój kalendarz pracy (grafik) oraz określone kompetencje (np. elektryk, spawacz). To te dwa elementy są w procesie harmonogramowania wykorzystywane do przypisania konkretnego zasobu do danej operacji technologicznej w określonym czasie.

Innymi słowy zasoby ludzkie muszą posiadać konkretne kompetencje – spełniać pewne określone warunki związane w tym przypadku z kwalifikacjami – do wykonywania danej operacji.

Dodatkowo, we wdrożonej firmie zakłada się możliwość wykonywania danej czynności składającej się na realizację zlecenia przez więcej niż jeden zasób ludzki w tym samym czasie, co w założeniu może mieć proporcjonalny wpływ na zmniejszenie przepracowanych roboczogodzin.

Podsumowując harmonogramowanie produkcji uwzględnia charakterystykę samego procesu produkcji w branży elektroniki przemysłowej, a także dostępność zasobów ludzkich oraz materiałowych.

Zasoby ludzkie są określane w systemie na podstawie kalendarza. Zasoby materiałowe z kolei, na podstawie stanów magazynowych i złożonych zamówień wewnętrznych na materiały i półprodukty.

Celem implementacji harmonogramowania szczegółowego jest znalezienie czasów rozpoczęcia poszczególnych operacji biorących udział w zleceniu produkcyjnym dla zdefiniowanego według potrzeb kryterium optymalizacyjnego.

Schemat Energoelektronika

W wypadku wdrożonej firmy jest to minimalizacja czasu realizacji całego zlecenia produkcyjnego dla zapewnienia terminowej realizacji zamówienia odbiorcy.

Zarządzanie procesem produkcji prototypowej

Efektywny przebieg - na przykładzie branży energoelektroniki !