Michał Mrozkowiak

Dyrektor Działu Wdrożeń Streamsoft Prestiż

Michał Mrozkowiak

Dyrektor Działu Wdrożeń Streamsoft Prestiż

Elementem planowania i zarządzania produkcją jest jej harmonogramowanie szczegółowe. System ERP automatyzuje ten proces planistyczny i ułatwia wprowadzenie zmian. Na czym polega harmonogramowanie i jak optymalizuje pracę branży produkcyjnej?

Harmonogramowanie produkcji to nic innego, jak optymalne rozpisanie zasobów realizujących zlecenie produkcyjne w określonym czasie według wybranych reguł szeregowania zleceń produkcyjnych. W skład informacji niezbędnych do ułożenia harmonogramu wchodzą:

 • Termin realizacji zleceń lub zamówień od odbiorców (portfel zleceń)
 • Zakres dat w obrębie którego chcemy zbudować plan
 • Dostępność zasobów: maszyn, pracowników, narzędzi i kooperantów (kalendarze zasobów)

Ponadto potrzebne są informacje zawarte w marszrutach, dostępność surowców koniecznych do wykonania zleceń, zależności między poszczególnymi zleceniami. Co do kolejności zleceń produkcyjnych – decyduje waga kryteriów. Reguły harmonogramowania zależne mogą być od listy zleceń, priorytetu, najkrótszego/najdłuższego czasu trwania operacji, najwcześniejszego/najpóźniejszego terminu dyrektywnego.

Jak harmonogramowanie produkcji wygląda w systemie ERP?

W systemie Streamsoft Prestiż harmonogramowanie produkcyjne służy do automatycznego uszeregowania operacji poszczególnych zleceń produkcyjnych wedle wbudowanego algorytmu rozkładu. Pojedyncze zlecenia w procesie produkcyjnym mogą być dobierane przez użytkownika – planistę – zależnie od przyjętych przez przedsiębiorstwo strategii i reguł harmonogramowania, horyzontu planistycznego i priorytetów.

W skład informacji niezbędnych do utworzenia harmonogramu szczegółowego produkcji są parametry podstawowe, do których możemy zaliczyć:

 • Zakres czasu (data i godzina)
 • Strategia rozkładu zleceń produkcyjnych (według daty rozpoczęcia lub zakończenia wszystkich operacji)
 • Termin – data zgodna z dniem zamówienia lub/i zakończenia horyzontu planistycznego

Wśród parametrów podstawowych można również uwzględnić terminy dostępności surowców zależne od zamówień u dostawców.

Reguły harmonogramowania szczegółowego w systemie (jako opcje wyboru) służą dowolnemu szeregowaniu zleceń produkcyjnych. Ustawienie kryteriów ocen według ustalonej wagi daje planiście możliwość ustalenia priorytetów, wg których ma zostać stworzony harmonogram szczegółowy produkcji. Oprócz dwóch domyślnych ustawień kryteriów oceny planu, można ustalić klasyfikację samodzielnie w skali od 1 do nieskończoności. Kryteria spośród których można wybrać priorytety to:

 • Czas całkowity/uśredniony
 • Czas maksymalnego/średniego przepływu zleceń
 • Maksymalna/średnia nieterminowość
 • Maksymalne/średnie opóźnienie
 • Maksymalne/średnie wyprzedzenie
 • Kara za przekroczenie terminu

Priorytetem jest zwykle jak najkrótszy czas realizacji zlecenia produkcyjnego. Według tych kryteriów można zlecać systemowi ocenę sporządzonych harmonogramów. W dodatkowych ustawieniach można spersonalizować opcje ogólnego użytkowania, np. domyślne filtrowanie lub widok.

Harmonogramowanie szczegółowe produkcji- praktyczny przebieg

Jak działa w ERP? Poznaj funkcjonalność na przykładzie!