Avatar

Otrzymałem fakturę od operatora telekomunikacyjnego, na której oprócz kwot w tabeli – zestawieniu VAT dodana jest pozycja „opłaty doliczone do faktury” (bez żadnego oznaczenia co do VAT), a suma do zapłaty obejmuje kwotę brutto z zestawienia VAT oraz te opłaty dodatkowe. Czy taka faktura jest zgodna z przepisami?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo krótka: tak. Na fakturze można wpisywać nie tylko pozycje „VATowskie”, ale również doliczenia nieobjęte VAT. Podkreślmy: taki sposób prezentacji na fakturze dotyczy wyłącznie takich opłat, które nie podlegają pod podatek VAT; bo gdyby podlegały, obowiązkowo musiałyby być wykazane w tabeli – zestawieniu VAT z odpowiednią stawką (podstawową 23%, obniżoną lub ZW).

Zagadnienie to dotyczy wszelakich opłat, które nie są objęte opodatkowaniem VAT, nawet stawką 0% czy zwolnieniem. Najczęściej chodzi o odsetki za nieterminową płatność. Podobnie, nie podlegają pod opodatkowanie jakąkolwiek stawką VAT:

  • opłaty sankcyjne, kary, odszkodowania,
  • kaucje,
  • bony upominkowe, karty prezentowe uprawniające do wymiany na towary lub usługi,
  • środki na pokrycie opłat ponoszonych w imieniu klienta, takie jak koszty wysyłki czy opłaty urzędowe.

Wszystko to są należności od klienta – nabywcy, które można wykazać na jeden z dwóch sposobów:

  1. oprócz wystawienia faktury na usługi / towary opodatkowane, wystawić na nieobjęte VAT należności notę księgową (zwaną również notą obciążeniową);
  2. doliczyć do wartości faktury, wykazując kwotę nieobjętą VAT poza tabelą – zestawieniem VAT, a jednocześnie w kwocie należności do zapłaty.

Księgowanie takiej faktury w książce przychodów i rozchodów wygląda następująco:

  • kwotę netto z faktury oraz opłaty dodatkowe wpisujemy do kolumny 13 „pozostałe koszty”,
  • kwotę podatku VAT wykazaną na fakturze wpisujemy do rejestru VAT do odliczenia.