Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Kadry i Płace

Moduł Kadry i Płace dedykowany jest do przedsiębiorstw o różnym charakterze. Dzięki szerokiej możliwości konfiguracji znajdzie on zastosowanie w firmach handlowych, usługowych, produkcyjnych, w zakładach budżetowych, jak i w szkolnictwie. Dowolność kształtowania algorytmów płacowych, powiązania ich z deklaracjami PIT oraz rozliczeniem ZUS, daje możliwość rozliczeń wszelkich koniecznych form wynagrodzeń, począwszy od pracowników, zleceniobiorców, poprzez członków rad nadzorczych, członków zarządu, aż do powołania. W przypadku, gdy jedna osoba korzysta z wielu form wynagrodzeń, rozliczenie miesięczne nastąpi z uwzględnieniem składowych wszystkich form wynagrodzeń. W systemie zastosowano nowoczesne rozwiązania w celu wsparcia RODO oraz w celu integracji z Platformą Usług Elektronicznych ZUS.

Interfejs systemu

Obszerna ewidencja kadrowa

Moduł Kadry i Płace umożliwia ewidencję danych kadrowych osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie w ramach dowolnego rodzaju umowy: pracowników, zleceniobiorców, członków rad nadzorczych, członków zarządu, osób powołanych. Możliwa jest również ewidencja danych osób zatrudnionych z Agencji Pracy Tymczasowej.

Zakres ewidencjonowanych danych jest bardzo szeroki: dane podstawowe, adresy, członkowie rodziny, zatrudnienia w poprzednich firmach, ewidencja kursów i kwalifikacji, ewidencja badań lekarskich, zajęcia wynagrodzenia, ewidencja orzeczeń o niepełnosprawności, rejestr udostępnień danych. Z kartoteką osobową można również powiązać zewnętrzne dokumenty plikowe, na przykład skany dokumentów, świadectw, zaświadczeń itp.

Zarządzanie czasem pracy

Moduł Kadry i Płace oferuje trzyetapowy proces zarządzania czasem pracy. Począwszy od tworzenia grafików, przez ewidencję czasu pracy i nieobecności, aż do rozliczenia czasu pracy. Dostępne są trzy typy grafików: dzienny (określamy dni robocze), godzinowy (określamy ilość godzin pracy w dniach roboczych), szczegółowy (określamy początkową i końcową godzinę pracy w dniach roboczych). Moduł umożliwia miesięczną ewidencja czasu pracy we wszystkich wymaganych rodzajach godzin pracy, możliwe jest definiowanie własnych typów godzin, na przykład przepustki, postojowe. Ewidencja nieobecności odbywa się z kontrolą limitów. Rozliczenie czasu pracy może odbywać się w cyklach miesięcznych lub wielomiesięcznych. Dostępny jest również równoważny czas pracy.

Integracja z zewnętrznymi systemami Rejestracji Czasu Pracy (RCP)

Dane zgromadzone w systemach Rejestracji Czasu pracy mogą stanowić źródło danych dla ewidencji czasu pracy w module Kadry i Płace. Integracja obu systemów odbywa się poprzez eksport danych z systemu RCP oraz ich import do modułu Kadry i Płace. Transferowane dane mogą dotyczyć zdarzeń zarejestrowanych w systemie RCP, w takim przypadku rozliczenie czasu pracy odbywa się w module Kadry i Płace. Innym rozwiązaniem jest rozliczenie czasu pracy w systemie RCP, wówczas z systemu RCP do modułu Kadry i Płace transferowane jest rozliczenie czasu pracy, czyli ilość godzin pracy według rodzajów godzin, w poszczególnych dniach miesiąca.

Parametryzacja importu danych pozwala na integrację z praktycznie dowolnym systemem RCP.

Aplikacje połączone z modułem Kadry i Płace

Panel Pracownika to nowa aplikacja Streamsoft, która umożliwia pracownikom wygodny dostęp do danych kadrowych oraz składanie wniosków pracowniczych online.

Panel Pracownika

Aplikacja umożliwiająca zarządzaniem czasu pracy, ewidencjonowaniem obecności, planowaniem urlopów. Wszystkie dane przesyłane są bezpośrednio do modułu Kadry i Płace.

Moduł Ewidencji Czasu Pracy

Wsparcie dla Zakładów Pracy Chronionej

Rozwiązania, które zostały zastosowane w module Kadry i Płacą, ułatwią działanie firmom posiadającym status Zakładów Pracy Chronionej. W danych kartotekowych pracownika możliwe jest rejestrowanie orzeczeń o niepełnosprawności (stałych, czasowych) wraz z opisem schorzeń. W celu naliczania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych dedykowane jest zestawienie, które liczy ten wskaźnik według rozporządzenia Komisji Europejskiej lub według Ustawy o rehabilitacji. Ponadto system oferuje możliwość generowania dokumentów INF-D-P do Systemu Obsługi Dofinansowań.

Integracja z Platformą Usług Elektronicznych ZUS

Platforma Usług Elektronicznych ZUS oferuje szereg usług dla przedsiębiorców. Jest to zarówno możliwość sprawdzenia danych swoich pracowników jak i możliwość wymiany dokumentów drogą elektroniczną. Przedsiębiorcy mogą również uzyskać z PUE informacje o zwolnieniach lekarskich swoich pracowników. Uzyskane z PUE zwolnienia, zapisane w pliku tekstowym, można zaimportować do modułu Kadry i Płace, rejestrując jednocześnie nieobecność pracownika jak i informacje o zwolnieniu lekarskim.

Dowolność algorytmów płacowych

W module Kadry i Płace zaimplementowane są wzorce podstawowych algorytmów płacowych do podstawowych form rozliczeń. Możliwa jest rozbudowa istniejących algorytmów o własne składniki płacowe, jak i budowa nowych algorytmów z własnymi zestawami składników, w celu innych rozliczeń.

Naliczanie wartości składników płacowych

Standardowe (wbudowane) składniki płacowe wyliczane są według własnych (wbudowanych) wzorów. Natomiast dodatkowe składniki płacowe mogą być pozbawione wzorów do ich wyliczania. W takim przypadku wartości składników wprowadzamy ręcznie do listy płac lub importujemy je z pliku zewnętrznego. W celu wyliczeń wartości dodatkowych składników płacowych można stosować wzory pisane zgodnie ze składnią interpretera poleceń lub wykorzystując wbudowane funkcje operujące na różnych danych kadrowych lub płacowych. Kolejną możliwością wyliczenia wartości dodatkowych składników płacowych jest możliwość zastosowania procedur SQL. W tym przypadku wartość składników może być uzależniona od danych z pozostałych obszarów systemu. Na przykład można wyliczyć wartość prowizji handlowców na podstawie zapłaconych faktur sprzedaży lub wynagrodzenie pracowników produkcyjnych na podstawie meldunków zwrotnych zarejestrowanych w module Produkcja.

Korygujące listy płac

Częstym problemem firm, które wypłacają listy płac do ostatniego dnia miesiąca, jest konieczność korygowania list płac na skutek spóźnionego dostarczenia przez pracownika zwolnienia lekarskiego za ostatnie dni miesiąca, za te dni, za które płace już zostały policzone. Pomocne w tym przypadku jest zastosowanie list korekcyjnych, które naliczają zmianę w wynagrodzeniu na skutek zmienionej ewidencji nieobecności i zmienionej ewidencji czasu pracy. Lista korygująca zmniejsza płacę zasadniczą i składniki pochodne, a nalicza wynagrodzenie chorobowe/zasiłek. Efektem finalnym są dwie listy płac – główna i korygująca -które zsumowane dają oczekiwany skutek rozliczenia.

Współpraca z programem Płatnik

Składki ZUS od wynagrodzeń pracownika, w przypadku wystąpienia wielu list w jednym miesiącu rozliczeniowym, są naliczane od sumy podstaw ze wszystkich list płac, a nie od każdej listy płac oddzielnie. To rozwiązuje gwarantuje prawidłowość naliczenia składek za cały miesiąc, z dokładnością do 1 grosza, po imporcie danych do programu Płatnik nie będzie już konieczne poprawianie wartości składek.

Moduł Kadry i Płace eksportuje dane do plików xml, które następnie są importowane do programu Płatnik. Są to zarówno dane do deklaracji rozliczeniowych jak i do dokumentów zgłoszeniowych, w kompletnym zakresie.

Dane do programu Płatnik możemy generować dla całej firmy lub dla wskazanych jednostek rozliczeniowych.

e-Deklaracje

Deklaracje podatkowe, oferowane przez moduł Kadry i Płace, są wstępnie skonfigurowane do współpracy z podstawowymi algorytmami płacowymi. W przypadku utworzenia algorytmów dodatkowych możliwa jest rekonfiguracja deklaracji podatkowych w celu dostosowania ich do innych algorytmów.

Moduł umożliwia wysyłkę deklaracji do systemu e-Deklaracje, deklaracje można również utworzyć w wersji papierowej. Zakres oferowanych deklaracji obejmuje wszystkie wymagane dokumenty, w tym PIT-4, PIT-4R, PIT-8A, PIT-8AR, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R.

W celu uproszczenia procedury wysyłki do serwisu e-Deklaracje znacznej ilości dokumentów PIT-11 system umożliwia wygenerowanie zbiorczej deklaracji zawierającej w sobie poszczególne dokumenty PI-11 oraz jej wysyłkę z jednokrotnym zastosowaniem podpisu elektronicznego dla całej zbiorczej deklaracji.

Integracja z modułem Finanse i Księgowość

Integracja z modułem Finanse i Księgowość została osiągnięta poprzez możliwość zdefiniowania schematów dekretacji list płac. W schemacie składniki lub sumy poszczególnych składników mogą być księgowane na odrębnych kontach księgowych. Możliwe jest stworzenie schematów do księgowania w miesiącu listy, w miesiącu wypłaty listy, w miesiącu rozliczeń ZUS.

Przypomnienia

Podmoduł Przypomnienia jest narzędziem w znacznym stopniu ułatwiającym pracę służbom kadrowym. Uruchamiany, zaraz po uruchomieniu modułu Kadry i Płace, wyświetla przypomnienia o zbliżających się ważnych datach:

 • daty ważności badań,
 • daty ważności kursów, szkoleń i kwalifikacji,
 • daty końca umów,
 • terminie wydruku informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia z powodu zmiany długości okresu wypowiedzenia umowy lub zmiany wymiaru urlopu,
 • daty ważności dokumentów,
 • daty zbliżających się zdarzeń mających wpływ na naliczanie funduszu pracy i gwarantowanych świadczeń pracowniczych (powrót z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, trzy lata po macierzyńskim lub wychowawczym, ukończenie 55 roku życia u kobiet i 60 u mężczyzn).

Inne funkcjonalności

Powyżej opisano główne funkcjonalności modułu Kadry i Płace. Pozostałe funkcjonalności to, między innymi:

 • potrącenia komornicze i automatyzacja naliczeń potrąceń z zachowaniem hierarchii potrąceń i z kontrolą kwot wolnych od potrąceń,
 • elektroniczne przelewy wynagrodzeń, potrąceń komorniczych,
 • statystyka dla GUS, formularze Z-03, Z-05, Z-06, Z-12,
 • formularze ZUS Z-7, Np-7, RP-7, Z-3, Z-3a,
 • kasy pożyczkowe – zarządzanie składkami, wypłaty pożyczek, harmonogramy spłat,
 • wsparcie procesu rekrutacji – ewidencja podań o pracę, ścieżki rekrutacji, oceny,
 • eksport i import danych – użyteczny w przypadku migracji danych między systemami,

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy Branża Miejscowość

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko Numer telefonu

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: adresu e-mailnumeru telefonuObowiązek informacyjny wynikający z RODO:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany |