Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Firmom produkcyjnym zależy na ograniczaniu wydatków, wydajnej produkcji i jednocześnie zaspokajaniu potrzeb klienta.

Sposobem na sprawny przebieg kontroli jakości jest system ERP!

Na czym polega kontrola jakości?

Kontrola jakości to proces sprawdzania produktu pod kątem jego zgodności z charakterystyką, którą ustalano na etapie projektu.

Kontrola jakości przebiega według określonych standardów, a jej celem jest eliminacja wadliwych lub niezgodnych z projektem przedmiotów, wytworzonych w procesie produkcyjnym. Wymagania wobec produktu zawarte są często w dokumentacji technicznej lub konstrukcyjnej, to najczęściej z zapisanymi tam danymi kontroler jakości porównuje określone wyroby.

Kontrola jakości –  jakie przynosi korzyści?

Sprawny proces kontroli jakości jest sposobem na ciągłe doskonalenie procesu produkcji, poprzez usuwanie źródeł niezgodności. Dzięki analizie jakości wyrobów wcześniej wykrywasz usterki. A skuteczny przebieg tej czynności pozwala odpowiedzieć na pytania:  „Co dalej z wyrobem?”, „Co zmienić  w procesie wytwarzania, aby osiągnąć zakładany efekt?” – czyli stworzyć produkt zgodny z ustaloną specyfiką i potrzebami klienta.

Kontrola jakości = zadowolony Klient

Produkt, który trafił na rynek, stanowi wizytówkę marki i wpływa na stosunek klienta do firmy. Wyobraź sobie, że w ręce kupującego wpadł wyrób wadliwy,  a na dodatek nieatrakcyjny, bo niezgodny z oczekiwaniami. W ten sposób biznes traci w jego oczach, spada zaufanie do marki, a w efekcie rośnie liczba reklamacji. Wszystko to wpływa na coraz słabszą sprzedaż.

Jakość, to obok ceny, najważniejszy czynnik wpływający na decyzje zakupowe konsumenta. Zwłaszcza dziś, kiedy wymagania wobec wyrobów ciągle rosną, warto zadbać o poprawny proces kontroli jakości.  Nawet jeśli  produkt nie trafił jeszcze na rynek, to mało skuteczna kontrola jakości i produkcja wadliwych przedmiotów wydłużają czas wytwarzania, ponieważ takie wyroby należy naprawić lub zlikwidować i wytworzyć raz jeszcze.

Jak usprawnić kontrolę jakości?

Kontrolę jakości, podobnie jak inne elementy w procesie produkcyjnym, należy odpowiednio zaplanować, a dobrym sposobem jej organizacji jest wdrażanie nowoczesnych systemów IT, które pomagają w zarządzaniu jakością, jak i całą produkcją. Systemy te skutecznie wspierają działania związane ze sprawdzaniem, czy produkt spełnia dane wymagania.

System, który usprawnia kontrolę jakości – na co zwrócić uwagę?

Za błędy przy produkcji, które wpływają na wytwarzanie wadliwych przedmiotów, odpowiadają konkretne zasoby, jakość surowców czy sposób ich składowania, a nawet dostawy. Dlatego tak ważne jest śledzenie wszystkich etapów ścieżki produktów.

Poza tym w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym często produkuje się różnorodny asortyment, w różnych systemach np.  jednostkowych, masowych i o różnym przeznaczeniu np. na magazyn, na zamówienie. Oznacza to, że czasami system produkcji skupia się na unikalnym produkcie pod specjalne potrzeby klienta. Kontrolowanie jakości takich wyrobów wymaga szczególnej precyzji, tak aby produkt spełniał możliwie najdokładniej charakterystyki ustalone w projekcie. Tym wymaganiom sprosta system, który pozwala dopasować rodzaj kontroli do potrzeb konkretnej produkcji.

Przy wyborze systemu warto zwrócić uwagę, czy rozwiązanie oferuje przystępny sposób prezentacji danych nt. produktów i wyników procesów kontroli jakości. Czytelne wizualizacje i intuicyjny sposób ich obsługi przyspieszają sprawdzanie, czy wyrób spełnia dane wymagania.

Streamsoft Prestiż – system ERP dla produkcji, który usprawnia kontrolę jakości

Streamsoft Prestiż to polecany wielomodułowy system ERP dla firm produkcyjnych. Narzędzie cechuje rozbudowany moduł Zarządzania Produkcją. Jego szerokie funkcjonalności w zakresie planowania, realizacji i rozliczania produkcji wpływają korzystnie na cały proces wytwarzania, w tym także na kontrolę jakości. System pozwala ją przeprowadzać na każdym etapie produkcji  i dostarcza pracownikom informacji o przebiegu tego procesu.

Pulpit kierownika w systemie Streamsoft Prestiż

Definicja karty kontroli

Utworzona w systemie definicja kontroli jakości określa parametry związane z kontrolą jakości i sposoby jej wykonania. Karta jest dokumentem (dokumentacją techniczną) – jak  instrukcja – która precyzyjnie opisuje „jak należy sprawdzać dany wyrób”, „co zmierzyć  oraz obejrzeć”. Może mieć formę papierową lub cyfrową i dostarcza pracownikom dokładnych charakterystyk produktu, a także informacji o poprawnym przebiegu czynności kontrolnych, czyniąc je prostszymi dzięki jasnym wskazówkom.

Z pomocą definicji karty kontroli jakości określisz:

  • Rodzaj kontroli, np. operacji produkcyjnej z dostawą
  • Punkty i parametry kontroli: służą do ustalenia wartości pomiarów
  • Definicje akcji: ustalasz, co wykonasz na panelu produkcji – np. akceptacja dla kontroli poprawnej
  • Formę kontroli:
    • typ graficzny : rysunek z punktami, które podpowiadają miejsca do sprawdzenia
    • tabelaryczny : z pomiarami danych parametrów

Kontrola jakości dla każdego typu produktu

W systemie można zdefiniować różne rodzaje kontroli, odpowiednie dla danego towaru. Główne to: początkowa, końcowa i międzyoperacyjna. Każda z nich odpowiada lepiej na potrzeby produkcji danego typu.

Kontrola jakości na każdym etapie produkcji

Streamsoft Prestiż pozwala weryfikować jakość wyrobów na wszystkich etapach produkcji.  Dzięki temu pracownicy odpowiedzialni za kontrolę wiedzą o każdym odstępstwie od założeń projektu, które pojawiają się na linii produkcyjnej i obniżają jakość wyrobów. Szybki wgląd w stan produktu pozwala ocenić czy wyrób kwalifikuje się do wysłania na magazyn, naprawy czy likwidacji. Warto zaznaczyć, że dla wszystkich uszkodzonych produktów można drukować etykiety z różnymi informacjami.

Kompletna historia produktu

Na podstawie zgromadzonych w systemie danych można tworzyć kompletną historię kontroli jakości produktów. Poza tym system pozwala łączyć konkretne uszkodzenie z osobą za to odpowiedzialną. Dzięki temu można szybko informować pracowników, co przeoczyli i ciągle ulepszać proces kontroli.

Analiza traceability

Analiza tracebility  w Streamsoft Prestiż umożliwia szerokie prześledzenie historii produktu, uwzględniając także poszczególne etapy produkcji i zasoby, które w nich uczestniczyły. Analiza weryfikuje poza tym pochodzenie dostawy i surowca. Stosując funkcjonalność, możesz szybko lokalizować punkt w łańcuchu dostaw, który wymaga interwencji.

W celu lepszej identyfikacji towaru system obsługuje również numery seryjne i numery partii.

Streamosft Prestiż oferuje dwukierunkowy proces reidentyfikacji:

  • dla produktu/półproduktu: pozwala ustalić z jakich dostaw powstał produkt oraz przez kogo i na jakim etapie został wyprodukowany.
  • dla partii materiału: polega na procesie odwrotnym, czyli pozwala udzielić odpowiedzi na pytanie do produkcji jakich produktów wykorzystano daną partię materiału czy półfabrykatów.
kontrola jakości mockup

Przystępny sposób prezentacji informacji o kontroli jakości  

Pracownik zapisuje proces kontroli jakości bezpośrednio na panelu produkcyjnym. Korzystając z graficznego typu kontroli, po włączeniu konkretnych opcji, widzi interfejs, który prezentuje wszystkie punkty kontrolne. Kliknięcie w dany punkt pozwala wpisać wyniki pomiarów. W przypadku kiedy spełniają one określone kryteria, następuje automatyczna zmiana koloru statusu na zielony, w innym przypadku status będzie czerwony.

Kontroler może wywołać na panelu widok z podsumowaniem punktów kontrolnych, które informują, co należy sprawdzić, wraz z wynikami pomiarów oraz wartościami zapisanymi na karcie kontroli jakości.

Informacje nt. kontroli jakości produktów trafiają automatycznie do systemu, po każdym zapisie procesu. Pozwala to prowadzić dokładną weryfikację zgromadzonych danych i przydaje się przy podejmowaniu decyzji, które dotyczą doskonalenia jakości produkcji.

Sprawna kontrola jakości – wrzuć produkcję na wyższy poziom

Sprawny przebieg kontroli jakości wpływa na proces doskonalenia produkcji i możliwość wytwarzania wyrobów zgodnych z oczekiwaniami klientów. Warunkiem zapewnienia jakości jest tutaj dobra organizacja na liniach produkcyjnych, którą uzyskasz dzięki odpowiednim systemom IT, np. Streamsoft Prestiż z rozbudowanym modułem Zarządzania Produkcją.

Oprogramowanie pozwala przeprowadzać czynności związane z kontrolą jakości na każdym etapie procesu wytwarzania i dla każdego typu wyrobów. Przystępny sposób prezentacji danych wpływa korzystnie na pracę kontrolerów i stanowi kolejną cechę, która pozwala minimalizować ilość wadliwych produktów, będących podstawą do reklamacji czy zwrotu. W  ten sposób możliwe jest ciągłe doskonalenie procesu produkcji.

Niezawodna kontrola jakości

Zobacz na przykładzie jak przebiega!