Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Jestem zmuszony niestety zlikwidować działalność, którą prowadzę od jakichś 6 lat. Jakiego typu formalności muszę dopełnić w urzędach i w jakim terminie? – pyta Pan Mateusz

Czasami tak się dzieję, że przedsiębiorca musi zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawowymi formalnościami jakie musi dokonać przy jej likwidacji jest wykreślenie z CEIDG oraz wyrejestrowanie z ZUS. Jest natomiast jeszcze kilka obowiązków, których należy dopilnować poza dwoma wymienionymi powyżej, mianowicie: spis z natury do celów PIT (remanent), wykaz składników majątku do VAT, rozliczenie kasy fiskalnej oraz odpowiedni okres przechowywania dokumentów po ostatecznym zamknięciu działalności.

CEIDG

Likwidacja działalności gospodarczej powinna zostać zgłoszona na wniosku CEIDG-1, który jest również wnioskiem o wykreślenie wpisu z CEIDG. Formularz ten powinien zostać złożony w ciągu 7 dni od daty umieszczonej na nim, która jest momentem zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

ZUS

W związku ze złożeniem formularza CEIDG-1, który jest informacją o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, ZUS sporządza druk ZUS ZWPA, który jest podstawą do wyrejestrowania przedsiębiorcy jako płatnika składek. Przedsiębiorca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej wygenerować i złożyć druk ZUS ZWUA czyli wyrejestrowanie siebie z ubezpieczeń. Jeśli członkowie rodziny byli objęci ubezpieczeniem to dodatkowo należy jeszcze złożyć druk ZUS ZCNA.

Spis z natury – remanent

Przedsiębiorca na dzień likwidacji działalności jest zobowiązany sporządzić spis z natury, zwany również remanentem likwidacyjnym dla celów PIT. Jest to wykaz towarów handlowych, materiałów, wyrobów gotowych, półproduktów, odpadów czyli wszystkich dokonanych zakupów (KPIR kol. 10), które na dzień likwidacji działalności gospodarczej pozostały na stanie. Remanent likwidacyjny jest ostatnim dokumentem, który zamyka KPIR. Obowiązek jego sporządzenia jest również w momencie, gdy jego wartość jest równa 0.

Spis z natury – VAT

Spis z natury do celów podatku VAT obejmuje wykaz wyposażenia, środków trwałych i innych składników majątku, które pozostają na dzień likwidacji działalności gospodarczej, a od których przedsiębiorca miał prawo odliczyć VAT przy zakupie nawet jeśli z tego przywileju nie skorzystał. Podstawą opodatkowania pozostałego majątku dla celów podatku VAT jest ich rynkowa wartość.

W celu wyrejestrowania podatnika z podatku VAT należy złożyć formularz VAT-Z w ciągu 7 dni od likwidacji firmy. Ostatnia deklaracja VAT zostaje złożona do 25 dnia miesiąca, po miesiącu w którym zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo. Deklaracja ta obejmuje ostatni okres rozliczeniowy oraz podatek obliczony na podstawie sporządzonego spisu z natury (odpowiednia pozycja deklaracji).

Kasa fiskalna

Przedsiębiorcy, który byli objęci obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży poprzez kasę fiskalną, muszę odpowiednio ją zamknąć w momencie likwidacji działalności. Taka czynność powinna być wykonana w obecności pracownika urzędu skarbowego, poprzez serwisanta, który dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej oraz dokonuje raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy.

Przechowywanie dokumentów

Dokumentacja prowadzona dla celów podatkowych powinna być przechowywana przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W rzeczywistości wychodzi to 6 lat.