Avatar

Co podlega amortyzacji?
Przedsiębiorca może wpisywać w koszty odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Co to są środki trwałe?
Aby wrzucać w koszty amortyzację, dany przedmiot musi spełniać ustawową definicję środka trwałego, czyli spełniać wszystkie poniższe warunki:

 • przedmiot stanowi własność lub współwłasność przedsiębiorcy i
 • przedmiot ten jest nabyty lub wytworzony przez przedsiębiorcę i
 • przedmiot ten jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania i
 • przewidywany okres użytkowania tego przedmiotu jest dłuższy niż rok i
 • przedmiot ten jest wykorzystywany przez przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej lub oddany do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Czy można amortyzować coś, co nie spełnia definicji środka trwałego?
Tak, przepisy podatkowe wymieniają 2 przypadki – wyjątki, kiedy dopuszczalne jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od rzeczy niespełniających ww. wymagań. Są to:

 • inwestycje w obcych środkach trwałych, czyli np. nakłady na urządzenie biura czy sklepu w obcym budynku,
 • przedmioty leasingu, które na podstawie umowy leasingu finansowego powinny być amortyzowane przez leasingobiorcę.

Co to są wartości niematerialne i prawne?
Przepisy podatkowe wymieniają dokładnie, że do tej kategorii zalicza się:

 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 • prawa określone w przepisach „Prawo własności przemysłowej”,
 • licencje,
 • know – how,
 • wartość firmy (zakupionego przedsiębiorstwa),

o ile spełniają warunki, bardzo podobne do warunków z przepisu o środkach trwałych:

 • prawa te są nabyte przez przedsiębiorcę i
 • prawa te nadają się do wykorzystania w dniu przyjęcia do użytkowania i
 • przewidywany okres użytkowania ich jest dłuższy niż rok i
 • prawa te są  wykorzystywane przez przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej lub oddane do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Co nie podlega amortyzacji, chociaż spełnia ww. definicję?
Przepisy podatkowe zakazują amortyzacji następujących środków trwałych:

 • grunty,
 • prawo wieczystego użytkowania gruntu,
 • dzieła sztuki.