Księgowa

Księgowa

Wartość początkowa poniżej 10 000 zł

W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 000 zł, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym (art. 22f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Amortyzacja jednorazowa może być zatem stosowana przez podatników do wszystkich środków trwałych (niezależnie do jakiej grupy KŚT są zaliczane) oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł. Amortyzacja jednorazowa polega na zaliczeniu całej kwoty amortyzacji do kosztów uzyskania przychodów w ramach jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej albo w miesiącu następnym.

Dodatkowo na mocy art. 22d ust. 1 ustawy podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł, wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Cenę nabycia można odnieść wówczas bezpośrednio w koszty, bez konieczności wprowadzania składnika majątku do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji.

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis

Amortyzacja jednorazowa zaliczana do pomocy de minimis, której zasady stosowania określone zostały w art.22k ust. 7 ustawy o PIT jest dostępna dla:

 • podatników, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz małych podatników, czyli podatników których wartość przychodów ze sprzedaży brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości w złotych 2 000 000 euro, przy czym przeliczenia dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy październikapoprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Podatnicy Ci mogą amortyzować jednorazowo środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 klasyfikacji z wyłączeniem samochodów osobowych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, przy czym amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis została ograniczona limitem. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Do limitu nie wlicza się odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł, a przeliczenia na złote dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego w zaokrągleniu do 1 000 zł. Limit jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis na 2024 rok wynosi 230.000 zł.

Jak zostało już wspomniane amortyzacja jednorazową w ramach pomocy de minimis  mogą zostać objęte środki trwałe e zaliczane do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, a więc:

 • Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne,
 • Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,
 • Grupa 6 Urządzenia techniczne,
 • Grupa 7 Środki transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych),
 • Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Obok samochodów osobowych nie podlegają jej zatem także środki trwałe zaliczane do pozostałych grup KŚT, czyli:

 • Grupa 0 Grunty,
 • Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 • Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 • Grupa 9 Inwentarz żywy.

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis nie obejmuje również wartości niematerialnych i prawnych.

Amortyzacja jednorazowa fabrycznie nowych środków trwałych

Amortyzacja jednorazowa dla każdego przedsiębiorcy bez względu na wielkość osiąganych przychodów z działalności gospodarczej jest dostępna w odniesieniu do nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł (art.  22k ust. 14 ustawy o PIT). Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się wówczas w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji. Kwota 100 000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.