Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Czy amortyzację jednorazową można zastosować w Sp. z o.o.? Przychody nie zostały przekroczone (spółka dopiero powstała).

Odpowiedź:

Prawo do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, zaliczonych do grup 3-8 KŚT (z wyjątkiem samochodów osobowych), przysługuje małym podatnikom (podatnik osiągający przychody niższe niż 5.157.000 zł wraz z kwotą należną podatku od towarów i usług oraz podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawowy limit jednorazowej amortyzacji wynosi 50.000 euro. Po przeliczeniu na złote, kwotę tę zaokrągla się do 1.000 zł. W 2017 roku podatnicy będą mogli dokonywać jednorazowych amortyzacji do kwoty 215.000 zł (tj. 50.000 euro x 4,2976 zł/euro).

Uzasadnienie:

Od 01.01.2017 r. w ustawie o podatkach dochodowych, w tym  ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej ustawy o CIT, wprowadzono definicję małego podatnika. Zgodnie z art. 4a pkt 10 ustawy o CIT małym podatnikiem jest podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Jeżeli zatem spółka w 2017 r. nie przekroczy ww. przychodów 5.157.000 zł wówczas będzie miała możliwość aktywowania zakupionych środków trwałych jednorazowo w kosztach uzyskania przychodu. Jednocześnie prawo do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, zaliczonych do grup 3-8 KŚT (z wyjątkiem samochodów osobowych), przysługuje małym podatnikom oraz podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawowy limit jednorazowej amortyzacji wynosi 50.000 euro. Po przeliczeniu na złote, kwotę tę zaokrągla się do 1.000 zł. W 2017 roku podatnicy będą mogli dokonywać jednorazowych amortyzacji do kwoty 215.000 zł (tj. 50.000 euro x 4,2976 zł/euro).