Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

Rozrachunki

Moduł Rozrachunki Streamsoft PRO gwarantuje pełną kontrolę stanu należności oraz zobowiązań firmy.

Poza bieżącą informacją o ich stanie, umożliwia tworzenie zestawień i analiz oraz obsługę dokumentów kasowych, bankowych, terminalowych.

Wspiera procesy związane z:

  • Eksportem przelewów bankowych w celu emisji z systemu bankowego
  • Importem wyciągów bankowych
  • Automatycznym powiązaniem wpłat z zamówieniami lub rozrachunkami
  • Możliwością automatycznego przeniesienia płatności za transakcję z kontrahenta na pośrednika płatności (kuriera, pośrednika finansowego)
  • Importem wyciągów transakcji obsłużonych przez pośrednika płatności oraz jej automatycznym powiązaniem z zamówieniami i rozrachunkami
  • Obsługą faktoringu instytucji finansowych – szybkie finansowanie krótkoterminowych należności w relacjach handlowych

Interfejs systemu

Obszary funkcjonalne modułu

Obsługa należności i zobowiązań

Moduł Rozrachunki zapewnia płynną obsługę w zakresie regulowania należnych płatności i egzekwowania zobowiązań od kontrahentów, w tym: definiowania sposobów płatności, wezwań do zapłaty, naliczania odsetek wraz z określeniem sposobu ich naliczania.

Narzędzie udostępnia również funkcję potwierdzania sald oraz częściowego rozliczania faktur, a także parowania ich z rozliczeniem.

Obsługa przelewów bankowych

Sprawna obsługa płatności bezgotówkowych ma istotne znaczenie dla terminowości zleceń. Główne możliwości modułu Rozrachunki Streamsoft PRO w tym zakresie to obsługa przelewów elektronicznych, powiązanie przelewu z rozliczeniem oraz import wyciągów bankowych.

Obsługa kas, kont bankowych i terminali płatniczych

W module dostępne są m.in. takie funkcjonalności, jak: definicja kas, kont bankowych, terminali płatniczych, raporty kasowe, terminalowe i wyciągi bankowe, a także obsługa dokumentów oraz ich powiązanie z rozliczeniami.

Możliwe jest również automatyczne naliczanie różnic kursowych dla spłat, prowadzenie kas, terminali i rachunków bankowych w walucie obcej, automatyczne naliczanie różnic kursowych dla stanów kas oraz rachunków bankowych.

Poza tym istnieją opcje potwierdzenia sald, tworzenia kompensat, not odsetkowych, zmian rozrachunków oraz rozliczania zaliczek i delegacji.

Tworzenie raportów i analiz

Praca z modułem zapewnia szerokie możliwości związane z powstawaniem analiz i raportowaniem. Istnieje możliwość m.in. tworzenia zobowiązań i należności na dowolny dzień, prowadzenia różnego typu rozliczeń, w tym: kredytów i pożyczek, z kontrahentami, wewnątrzzakładowych, publicznych, z pracownikami, a także z właścicielami.

System ułatwia ponadto tworzenie wielu różnorodnych zestawień, np. różnic kursowych, sald kas i banków/dzień, płatności przeterminowanych, dokumentów rozliczonych, przekroczeń terminów płatności (tzw. wiekowanie rozrachunków zarówno dla dokumentów rozliczonych, jak i nierozliczonych) oraz prognozowanie dat płatności dla dokumentów nierozliczonych.

Wycena systemu Streamsoft PRO

Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Streamsoft PRO w Twojej firmie.

Wycena systemu Streamsoft PRO

Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Streamsoft PRO w Twojej firmie.

Obszary systemu Streamsoft PRO jakie chcesz wdrożyć w Twojej firmie

Handlowo-magazynowyFinansowo-księgowyKadrowo-płacowyCRM

Podaj dane kontaktowe, na jakie mamy przekazać kalkulację

Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu