Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość wspomaga pracę działu księgowości w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności. Duża elastyczność modułu wynika z możliwości budowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w postaci wielopoziomowej i wielowymiarowej struktury drzewiastej. Prostotę obsługi programu zapewnia przyjazny interfejs użytkownika. W module możliwa jest automatyzacja wykonywania wielu operacji księgowych, rozliczenia międzyokresowe kosztów, tworzenie rozdzielnika kosztów, przeksięgowania pomiędzy zespołem”4” i „5”, rozbudowany system generowania not odsetkowych oraz automatyczne obliczenie różnic kursowych.

Moduł Finanse i Księgowość posiada certyfikat zgodności z ustawą o rachunkowości, wydany przez Instytut Modzelewskiego na podstawie audytu systemu ERP Streamsoft Prestiż, pod kątem jego zgodności z przepisami prawa.

Interfejs systemu

Budowa modułu Finanse i Księgowość

Charakterystyka

 • Wykonywanie operacji możliwe jest na kilka sposobów, w zależności od indywidualnych upodobań
 • Wygląd programu, okien, kolejność i wielkość kolumn, sposoby sortowania, filtrowania, itp. są zapamiętywane dla każdego użytkownika niezależnie
 • Spójność struktury danych, wynikająca z zastosowania procedur kontrolujących kompletność transakcji
 • Wielopoziomowy system praw dostępu do poszczególnych opcji oraz zasobów
 • Łatwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika, poprzez prostą modyfikację standardowych ustawień, np. wzorców dekretacji dokumentów, formularzy, itd
 • Integracja ze wszystkimi modułami systemu Streamsoft Prestiż

Funkcjonalności

 • Plan kont
  • możliwość analityki kont oparta o słowniki wynikające ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (kasy fiskalne, magazyny, katalog kontrahentów, stawki podatku VAT, słowniki definiowane dla potrzeb indywidualnych) i definiowania alternatywnych planów kont
 • Wzorce dekretacji dokumentów
  • automatyczne dekretowanie dokumentów na właściwe konta według definiowanych wzorców dekretów
  • możliwość dowolnego modyfikowania zadekretowanych danych
 • Walutowość
  • możliwość prowadzenia rozliczenia wielowalutowego na dowolnym koncie z automatycznym obliczaniem różnic kursowych
 • Zestawienia, raporty, deklaracje
  • tworzenie raportów według różnych kryteriów, uwzględniających dowolne sposoby filtrowania i sortowania danych
  • możliwość drukowania zestawień i raportów (dziennik, księgi podatkowe, rejestry VAT, rachunki zysków i strat, bilanse, deklaracje)
 • Mechanizmy kontrolujące
  • możliwość bieżącej kontroli zobowiązań i należności, również w walutach obcych
  • automatyczne naliczanie not odsetkowych za zwłokę w płatnościach
  • możliwość drukowania wezwań do zapłaty, przelewów, potwierdzeń sald
  • kontrola poprawności wprowadzanych danych czy kręgów kosztów
 • Import danych z innych systemów poprzez wbudowane funkcje importu i eksportu (plany kont, definicje dekretów, definicje dokumentów, kontrahentów, wzorów księgowych)
 • Możliwość składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – e-Deklaracje (VAT-7, VAT-EU)
 • Automatyczne pobieranie kursów walut pobieranie kursów walut NBP przez Internet
 • Dowolne określanie roku obrachunkowego, który nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym
 • Definiowanie i obliczanie własnych wskaźników finansowych, dzięki wykorzystaniu kalkulatora kont
 • Tworzenie wielu alternatywnych planów kont
 • Tworzenie zaawansowanych wzorów w automatach księgowych
 • Definiowanie oraz realizacja automatycznego rozdzielnika kosztów
 • Zestawienia proceduralne
 • Automatyczna dekretacja dokumentów po wystawieniu
 • Możliwość użycia wzorów w definicjach dekretów
 • Definiowanie wyjątków w analitykach kont
 • Możliwość zastrzeżenia rozrachunków z wybranymi kontrahentami dla uprawnionych operatorów
 • Elektroniczny import wyciągów bankowych
 • Słownik zleceń umożliwiający powiązanie dowolnych analityk księgowych oraz wykorzystanie ich do dekretacji dokumentów związanych ze zleceniem
 • Możliwość budowania planu kont z wykorzystaniem liter i cyfr
 • Możliwość prowadzenia równolegle rachunkowości bilansowej i podatkowej
 • Wycena rozrachunków na dowolny dzień (np. ostatni dzień roku obrachunkowego) z oddzielnym obliczeniem różnic bilansowych i podatkowych
 • Tworzenie zaawansowanych analiz definiowanych przez użytkownika
 • Prowadzenie rachunków walutowych oraz przerzuty środków walutowych pomiędzy bankami/ kasami z zachowaniem metody wyceniania waluty wg FIFO
 • Rozliczanie delegacji i zaliczki pracownika
 • Automatyzacja transakcji zakupu i sprzedaży związanych z tzw. odwrotnym obciążeniem VAT (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT)
 • Wspomaganie w odliczeniu VAT od pojazdów samochodowych (paliwa, eksploatacja, leasing)
 • Możliwość automatycznego rozliczania transakcji (rozrachunków) po numerze dokumentu
 • Migracja dokumentów księgowych z platformy Solsoft (platforma ubezpieczeniowa)
 • Migracja dokumentów księgowych z systemu DMS Rogowiec (salony samochodowe)
 • Możliwość powiązania dokumentacji elektronicznej (pdf, jpg, xls) z dokumentami i pozycjami księgowymi
 • Rejestr dokumentów celnych SAD. Możliwość rozliczania kosztów zwiększających wartość dostawy (np. transport, cło, opłaty transportowe) w powiązaniu z modułem Handlowo-Magazynowym

Wycena systemu Streamsoft PRO

Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Streamsoft PRO w Twojej firmie.

Informacje o firmie

Wielkość firmy (liczba pracowników) Liczba użytkowników systemu

Obszary systemu Streamsoft PRO jakie chcesz wdrożyć w Twojej firmie

Handlowo-magazynowyFinansowo-księgowyKadrowo-płacowyCRM

Podaj dane kontaktowe, na jakie mamy przekazać kalkulację

Nazwa firmy Imię i nazwisko Numer telefonu
Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: adresu e-mailnumeru telefonu

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany |