Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość wspomaga pracę działu księgowości w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności.

Jego duża elastyczność wynika z możliwości budowania planów kont w oparciu o strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa i inne dowolne słowniki systemowe oraz definiowane.

Moduł wspiera m.in. procesy związane z:

 • Automatyzacją wykonywania wielu operacji księgowych
 • Generowaniem i księgowaniem różnic kursowych, w tym wyceny bilansowej
 • Obsługą wszystkich dokumentów źródłowych z jednego poziomu
 • Obsługą dowolnej ilości walut
 • Kontrolą poprawności zarejestrowanych danych
 • Mechanizmem podzielonej płatności (split payment)
 • Sprawozdawczością podatkową i finansową (deklaracje, JPK, e-Sprawozdanie)

Moduł Finanse i Księgowość posiada certyfikat zgodności z ustawą o rachunkowości, wydany przez Instytut Modzelewskiego na podstawie audytu systemu ERP Streamsoft PRO pod kątem jego zgodności z przepisami prawa.

Interfejs systemu

Obszary funkcjonalne modułu

Rozbudowane plany kont

Moduł Finanse i Księgowość oferuje plan kont bilansowych oraz możliwość utworzenia dowolnej ilości planów kont pozabilansowych z uwzględnieniem przyznania odpowiednich uprawnień dla poszczególnych grup użytkowników.

Ponadto dostępna jest opcja tworzenia analityki kont, która jest oparta na słownikach systemowych (m.in. kontrahenci, pracownicy, jednostki organizacyjne, magazyny, kasy, banki, grupy kartotekowe, zlecenia, komornicy, samochody służbowe), definiowanych zarówno w strukturze płaskiej, jak i drzewiastej.

W efekcie użytkownicy uzyskują dodatkowe możliwości w procesach automatyzacji dekretacji dokumentów oraz tworzenia zaawansowanych zestawień i analiz.

Plany kont umożliwiają również gromadzenie danych pozafinansowych (np. ilość zużytego przez samochód służbowy paliwa, ilość energii elektrycznej zużytej na produkcji, dane controllingowe, budżety etc.), prowadzenie rachunkowości bilansowej i podatkowej oraz rachunkowości globalnej i lokalnej (np. dla podmiotów powiązanych kapitałowo).

Intuicyjna obsługa dokumentów źródłowych

Wszystkie dokumenty źródłowe rejestrowane w systemie Streamsoft PRO trafiają automatycznie do modułu Finanse i Księgowość. Zanim zostaną zaksięgowane, muszą zostać odpowiednio opracowane, np. sprawdzone pod kątem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym, posegregowane według grup księgowych (rejestrów) i zadekretowane.

Funkcjonalność obsługi dokumentów źródłowych w module Finanse i Księgowość pozwala na nadawanie im odpowiednich statusów, np.:

 • niezadekretowany– takie dokumenty nie zostaną zaksięgowane
 • zadekretowany – dokumenty z zapisami na konta księgi głównej
 • zaksięgowany– dokument zaksięgowany, zapisany w dziennikach
 • błędny– dokument wymaga sprawdzenia i wyjaśnienia
 • otwarty– dokument w trakcie edycji
 • pusty– dokument bez pozycji
 • anulowany– dokumenty anulowane przez operatorów

Zaawansowane wzorce dekretacji, automaty księgowe

Moduł Finanse i Księgowość umożliwia przygotowanie schematów dekretacji dla wszystkich dokumentów źródłowych pochodzących z różnych obszarów systemu oraz automatów księgowych (np. międzyokresowe rozliczenia kosztów, przeksięgowanie na wynik finansowy, rozliczenie kosztów produkcji, itp.).

Dane niezbędne do zapisania dokumentu na odpowiednie konta mogą być rejestrowane przez użytkowników na różnych etapach jego obsługi. Znacząco skraca to proces księgowania dokumentów oraz sprawia, że otrzymane dane są wiarygodne.

Mechanizmy kontrolujące

Wbudowane mechanizmy kontrolujące pozwalają na bieżąco, już na etapie rejestracji dokumentu, informować o ewentualnych nieprawidłowościach (status dokumentu źródłowego, bilansowanie dokumentu, zamknięcie kręgu kosztowego, podpowiadanie odpowiedniego kursu NBP).

System oferuje szereg funkcji kontrolujących kartotekę kontrahenta np. pobieranie danych z bazy GUS, walidacja poprawności NIP i konta bankowego, weryfikacja statusu w bazie MF oraz VIES pod kątem czynnego podatnika VAT. Ułatwia to pracę przy wprowadzaniu danych oraz sporządzaniu i weryfikacji sprawozdań podatkowych.

Kompleksowa obsługa VAT

Moduł Finanse i Księgowość został opracowany z myślą o kompleksowej obsłudze zagadnień związanych z prawidłowym rozliczeniem podatku VAT.

Podczas rejestracji dokumentów w różnych obszarach systemu Streamsoft PRO automatycznie budowane są rejestry VAT, w których dane grupowane są według odpowiednich kryteriów. Ponadto istnieje szereg funkcji wspomagających obsługę pod kątem VAT:

 • obsługa miesiąca zaliczenia do VAT
 • obsługa przeterminowanych dokumentów do VAT („złe długi”)
 • obsługa korekt do eksportu i dostaw wewnątrzwspólnotowych
 • obsługa transakcji odwrotnego obciążenia VAT (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT)
 • obsługa współczynnika i pre-współczynnika odliczenia VAT
 • obsługa VAT z dokumentów importowych (SAD)
 • obsługa JPK_VAT
 • kontrola czynnego podatnika VAT w bazach MF oraz VIES

W module zaimplementowane są aktualne deklaracje VAT (np. VAT-7, VAT-UE, VAT-27, VAT-14), które wypełniają się automatycznie danymi z rejestrów. Dzięki temu użytkownicy w łatwy i przejrzysty sposób mogą je kontrolować, zamknąć miesiąc VAT, zatwierdzić formularze, sporządzić plik JPK_VAT i wysłać w formie elektronicznej wprost z systemu.

Zestawienia, raporty, deklaracje

Moduł Finanse i Księgowość Streamsoft PRO wyróżnia się szerokim asortymentem wbudowanych zestawień i raportów, m.in.:

 • dziennik
 • rejestry VAT
 • zestawienie różnic kursowych
 • zestawienia stanów i obrotów kont (okresowe, miesięczne, roczne)
 • raport konta
 • zestawienia budżetowe
 • kalkulator kont
 • zestawienie z kont grupowane według poziomów

Każde z dostępnych zestawień posiada szereg parametrów wejściowych oraz możliwość wydrukowania, zapisania do pliku oraz wysyłki mailem wprost z systemu.

Formularze podatkowe i finansowe oferowane przez moduł Finanse i Księgowość (np. CIT-8, CIT-ST, bilans w wersji porównawczej i kalkulacyjnej, RZIS, F-01) są zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami i przygotowane do pobierania danych z kont księgi handlowej.

Moduł umożliwia wysyłkę deklaracji do systemu e-Deklaracje, można również utworzyć je w wersji papierowej lub zapisać do pliku (np. PDF, arkusz kalkulacyjny).

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

JPK to zbiór danych finansowo-księgowych oraz handlowych w ustandaryzowanym formacie. Posiada on formę elektroniczną i ściśle określony format. Jest formą dokumentu księgowego, który zawiera informacje o operacjach gospodarczych firmy za dany okres.

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy VAT są zobowiązani co miesiąc przekazywać do Ministerstwa Finansów pliki dotyczące ewidencji VAT. Dodatkowo, od 1 lipca 2018 roku, każdy przedsiębiorca może zostać również wezwany do przekazania danych z 6 pozostałych obszarów rozliczeniowych:

 • ksiąg rachunkowych
 • wyciągów bankowych
 • ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • faktur VAT
 • ewidencji przychodów
 • ewidencji stanów magazynowych
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów

System Streamsoft PRO jest w pełni przygotowany do obowiązku JPK. Umożliwia proste generowanie pliku, przez które „krok po kroku” prowadzi kreator. W ramach obsługi JPK można:

 • wygenerować plik JPK w wybranej dziedzinie
 • dokonać walidacji pliku i zweryfikować poprawność danych w nim zawartych
 • zrealizować wysyłkę wprost do Ministerstwa Finansów
 • pobrać oraz wydrukować Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)

e-Sprawozdanie

e-Sprawozdanie to narzędzie w Streamsoft PRO, które umożliwia intuicyjne przygotowanie i wysłanie sprawozdania finansowego w formie pliku XML. Od 1 października 2018 roku e-sprawozdania są obligatoryjne dla wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe.

Wykorzystanie narzędzia pozwala utworzyć pełne e-sprawozdanie finansowe, którego składowe to:

 • bilans
 • rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
 • rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
 • rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
 • dodatkowe informacje dotyczące podatku dochodowego
 • załączniki do sprawozdania (dodatkowe pliki np. w formacie PDF)

Narzędzie e-Sprawozdanie Streamsoft PRO zawiera różne warianty sprawozdań, przewidziane odpowiednio dla mikro, małych i dużych firm oraz jednostek NGO.

Pozwala to jego użytkownikom tworzyć odpowiedni format – XML od razu w jednym pliku. Wygodnie, sprawnie, bez ryzyka pomyłek i zgodnie z przepisami prawno-księgowymi.

Obsługa mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

Streamsoft PRO zapewnia kompleksową obsługę mechanizmu split payment, obowiązującego od 1 lipca 2018 roku. Zgodnie z przepisami, płatnicy VAT powinni posiadać rachunek bankowy, na który odprowadzana jest wartość podatku za oferowane towary/świadczone usługi.

Umożliwia to płatnikom VAT korzystanie z rozwiązania sprowadzającego się do podziału płatności za każdą wystawioną przez dostawcę fakturę na dwa osobne przelewy: kwotę netto, która przelewana jest na rachunek sprzedawcy oraz kwotę podatku VAT, za którą płatność wpływa na dedykowany rachunek VAT.

Streamsoft PRO w pełni obsługuje procesy związane z mechanizmem podzielonej płatności, w szczególności:

 • oznaczenie kartoteki kontrahenta pod kątem MPP (zawsze, blokuj, na życzenie)
 • zarejestrowanie dokumentu zakupu
 • wykonanie przelewu w mechanizmie split payment
 • zarejestrowanie, rozliczenie i zaksięgowanie płatności z wyciągu
 • automatyczne przeksięgowanie kwoty VAT na dedykowany rachunek bankowy
 • analizy należności i zobowiązań

Wycena systemu Streamsoft PRO

Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Streamsoft PRO w Twojej firmie.

Wycena systemu Streamsoft PRO

Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Streamsoft PRO w Twojej firmie.

Obszary systemu Streamsoft PRO jakie chcesz wdrożyć w Twojej firmie

Handlowo-magazynowyFinansowo-księgowyKadrowo-płacowyCRM

Podaj dane kontaktowe, na jakie mamy przekazać kalkulację

Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu