Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

CRM

Jednym ze strategicznych celów przedsiębiorstwa jest utrzymanie ciągłości i spójności relacji z klientami oraz sprawnej komunikacji wewnątrz firmy. Za te kwestie „odpowiada” moduł CRM.

Wspiera procesy związane z:

 • Efektywną współpracą z klientami, w tym:
  • zarządzenie bazą danych – pełna wiedza o historii relacji
  • zapewnienie ciągłości i spójności obsługi
  • zminimalizowanie czasu oczekiwania na rozwiązanie zgłaszanych kwestii
 • Uporządkowaniem przydziału zadań wewnątrz firmy:
  • planowanie organizacji pracy
  • kontrola wykonania zadań przez pracowników

Interfejs systemu

Obszary funkcjonalne modułu

Usprawnianie, organizowanie, informowanie

Moduł CRM to element wspierający proces pozyskiwania i obsługi klienta, a także usprawniający planowanie oraz organizację pracy wewnątrz firmy. Sprawdza się szczególnie w działach marketingu, telemarketingu, handlowym oraz wszędzie tam, gdzie utrzymywane są kontakty z klientami.

Pozwala na zarządzanie bazą danych klientów oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji o kontaktach handlowych oraz prowadzonej działalności. Większość danych, m.in. zdarzenia związane z danym klientem, dokumenty obrotu i rozrachunki czy ankiety, może być gromadzona w jednym oknie.

Skuteczny przepływ zadań

Dzięki możliwości przekazywania zadań, informacji i dokumentacji do odpowiednich użytkowników realizujących działania opisane procedurami obowiązującymi w danej firmie, moduł CRM zapewnia skuteczne wspomaganie procesów workflow.

Jest bardzo praktycznym narzędziem np. przy wdrażaniu i utrzymywaniu standardów zarządzania jakością opartych na normach ISO.

Szybsza obsługa klienta

Znaczne uproszczenie procedur związanych z obsługą klientów w module zostało zapewnione dzięki opcji prowadzenia rozbudowanej bazy kontrahentów (z podziałem na oddziały, listą osób kontaktowych oraz szczeblami, funkcjami i kompetencjami), rejestracji różnych typów kontaktów z klientami, harmonogramowaniu zadań itp. Istnieje także możliwość gromadzenia dodatkowej dokumentacji związanej z obsługiwanymi klientami.

Planowanie i realizacja zdarzeń

Praca z modułem CRM polega na rejestracji, planowaniu oraz śledzeniu realizacji zarejestrowanych zdarzeń. Te zdarzenia w systemie są to projekty, etapy, zadania i kontakty, które dotyczą kontrahentów firmy lub jej pracowników.

Zasadnicza część obsługi zdarzeń odbywa się w Drzewie Zdarzeń, które umożliwia przeglądanie i edycję (w kontekście kontrahenta lub operatora) każdego rodzaju zdarzenia. Dane można wyświetlać w formie tabeli lub drzewa obrazującego zależności pomiędzy nimi. Widoczne są także elementy powiązane (inne zdarzenia, zadania, dokumentacja).

Organizacja pracy użytkownika i grupy

Moduł umożliwia planowanie zadań do wykonania (indywidualnie lub dla grupy operatorów) przy pomocy graficznego kalendarza zadań.

W przypadku planowania grupowego możliwe jest także przesuwanie zadania pomiędzy powiązanymi operatorami, z informacjami o potencjalnych konfliktach. Poza tym dla każdego zaplanowanego zadania można zdefiniować zasoby jakie mają być wykorzystane.

Przesunięcia zadań odbywają się poprzez funkcjonalność drag and drop (ang. przeciągnij i upuść).

Wykorzystanie zasobów

Funkcjonalność pozwala na określenie wielu typów zasobów (sale, auta, rzutniki itp.). Możliwe jest zaplanowanie zasobu do każdego zadania, jego przypisanie oraz zarezerwowanie na czas zadania.

Określa się także głównego wykonawcę odpowiedzialnego za wykorzystanie zasobu. W efekcie do dyspozycji mamy dostępny raport z listą wykorzystanych zasobów w danym przedziale czasu.

Zarządzanie relacjami

W module CRM możliwe jest zarządzanie relacjami z klientami poprzez kontrolowanie:

 • zadań wykonywanych przez pracowników w ramach obsługi klientów
 • projektów związanych z wieloma klientami, które są obsługiwane przez różnych pracowników

Obsługa planowania miesięcznego

Funkcjonalność umożliwiająca planowanie sprzedaży w obrębie miesiąca i naliczanie jej wartości z uwzględnieniem dokumentów sprzedaży oraz niezafakturowanych dokumentów WZ.

Przyjazny interfejs i ograniczenia prawami dostępu umożliwiają handlowcom intuicyjne śledzenie obsługiwanych przez nich klientów, natomiast przełożony na bieżąco widzi wartość wykonania planu przez całą grupę.

Program lojalnościowy

Narzędzie organizujące zastosowanie systemu nagród za zdobyte punkty.

W systemie możliwe jest ustalanie oferty programów lojalnościowych w podziale na poszczególne asortymenty globalnie lub dla zakupów dokonanych przez konkretnego kontrahenta.

Ankiety

Moduł umożliwia definiowanie w systemie różnego rodzaju ankiet dla kontrahentów. Za ich pomocą można badać np. poziom satysfakcji. Odpowiedzi klienta można określać ”wagowo”, w celu naliczenia ogólnego wskaźnika dla danej ankiety.

Obsługa reklamacji

Rozwiązanie pozwalające sprzedawcy lub producentowi rejestrować zgłoszenia reklamacyjne oraz kontrolować przebieg reklamacji, czas jej obsługi, rejestrację dokumentacji z nią związaną czy powiązanie z dokumentami, które ją rozliczają. W połączeniu z modułem Serwis możliwe jest generowanie zleceń serwisowych w celu naprawy przedmiotu reklamacji.

Synchronizacja z Google Calendar

Opcja, która umożliwia pracę grupy użytkowników systemu na wspólnym kalendarzu Google. Wynikiem synchronizacji jest założenie zadań w Graficznym Kalendarzu Pracy.

Korespondencja seryjna

Umożliwia przygotowanie wzoru korespondencji w formie elektronicznej i papierowej. E-maile mogą być wysyłane zbiorczo na adresy ogólne kontrahentów lub do osób kontaktowych kontrahenta, w zależności od określonego stanowiska.

W przypadku korespondencji papierowej, adres może być pobierany z wielu dostępnych w danych kontrahenta (np. adresy oddziałów).

Wycena systemu Streamsoft PRO

Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Streamsoft PRO w Twojej firmie.

Wycena systemu Streamsoft PRO

Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Streamsoft PRO w Twojej firmie.

Obszary systemu Streamsoft PRO jakie chcesz wdrożyć w Twojej firmie

Handlowo-magazynowyFinansowo-księgowyKadrowo-płacowyCRM

Podaj dane kontaktowe, na jakie mamy przekazać kalkulację

Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu