Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Rozrachunki

Moduł Rozrachunki Streamsoft Prestiż gwarantuje pełną kontrolę stanu należności oraz zobowiązań firmy.

Poza bieżącą informacją o ich stanie, umożliwia tworzenie zestawień i analiz oraz obsługę dokumentów kasowych, bankowych, terminalowych.

Wspiera procesy związane z:

  • Eksportem przelewów bankowych w celu emisji z systemu bankowego
  • Importem wyciągów bankowych
  • Automatycznym powiązaniem wpłat z zamówieniami lub rozrachunkami
  • Możliwością automatycznego przeniesienia płatności za transakcję z kontrahenta na pośrednika płatności (kuriera, pośrednika finansowego)
  • Importem wyciągów transakcji obsłużonych przez pośrednika płatności oraz jej automatycznym powiązaniem z zamówieniami i rozrachunkami
  • Obsługą faktoringu instytucji finansowych – szybkie finansowanie krótkoterminowych należności w relacjach handlowych

Interfejs systemu

Obszary funkcjonalne modułu

Obsługa należności i zobowiązań

Moduł Rozrachunki zapewnia płynną obsługę w zakresie regulowania należnych płatności i egzekwowania zobowiązań od kontrahentów, w tym: definiowania sposobów płatności, wezwań do zapłaty, naliczania odsetek wraz z określeniem sposobu ich naliczania.

Narzędzie udostępnia również funkcję potwierdzania sald oraz częściowego rozliczania faktur, a także parowania ich z rozliczeniem.

Obsługa przelewów bankowych

Sprawna obsługa płatności bezgotówkowych ma istotne znaczenie dla terminowości zleceń. Główne możliwości modułu Rozrachunki Streamsoft Prestiż w tym zakresie to obsługa przelewów elektronicznych, powiązanie przelewu z rozliczeniem oraz import wyciągów bankowych.

Obsługa kas, kont bankowych i terminali płatniczych

W module dostępne są m.in. takie funkcjonalności, jak: definicja kas, kont bankowych, terminali płatniczych, raporty kasowe, terminalowe i wyciągi bankowe, a także obsługa dokumentów oraz ich powiązanie z rozliczeniami.

Możliwe jest również automatyczne naliczanie różnic kursowych dla spłat, prowadzenie kas, terminali i rachunków bankowych w walucie obcej, automatyczne naliczanie różnic kursowych dla stanów kas oraz rachunków bankowych.

Poza tym istnieją opcje potwierdzenia sald, tworzenia kompensat, not odsetkowych, zmian rozrachunków oraz rozliczania zaliczek i delegacji.

Tworzenie raportów i analiz

Praca z modułem zapewnia szerokie możliwości związane z powstawaniem analiz i raportowaniem. Istnieje możliwość m.in. tworzenia zobowiązań i należności na dowolny dzień, prowadzenia różnego typu rozliczeń, w tym: kredytów i pożyczek, z kontrahentami, wewnątrzzakładowych, publicznych, z pracownikami, a także z właścicielami.

System ułatwia ponadto tworzenie wielu różnorodnych zestawień, np. różnic kursowych, sald kas i banków/dzień, płatności przeterminowanych, dokumentów rozliczonych, przekroczeń terminów płatności (tzw. wiekowanie rozrachunków zarówno dla dokumentów rozliczonych, jak i nierozliczonych) oraz prognozowanie dat płatności dla dokumentów nierozliczonych.

Aplikacja Windykator

Stanowi część modułu Rozrachunki systemu Streamsoft Prestiż. Pozwala usprawnić płynność finansową firm, zapewniając bieżącą oraz skoordynowaną kontrolę nad stanem należności.

Prezentacja systemu ERP

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.Możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu