Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Moduł Administratora

Moduł Administratora przeznaczony jest do administrowania systemem Streamsoft Prestiż, stąd jego instalacji dokonuje się na wybranych stanowiskach.

Wspiera procesy związane z:

  • Definiowaniem operatorów systemu
  • Przydzielaniem dostępów do wybranych funkcjonalności
  • Konfigurowaniem stanowisk
  • Obsługą wielofirmowości
  • Zarządzaniem bazą danych

Interfejs systemu

Obszary funkcjonalne modułu

Definiowanie „nowej” firmy w systemie

Pracę z systemem rozpoczyna się od założenia nowej firmy. W tym procesie określane są podstawowe dane ewidencyjne firmy, część konfiguracji funkcjonalnej i określane są dostępne moduły. Na tym etapie istnieje także możliwość przyporządkowania operatorów, którzy będą mieli dostęp do tej bazy. Wykorzystywane jest to w wersjach wielofirmowych.

Tworzenie grup użytkowników systemu

Pozwala podzielić operatorów systemu na grupy, by przydzielić właściwe prawa dostępu. Dzięki temu mając kilku operatorów o takich samych kompetencjach, nie musimy indywidualnie dla każdego definiować odpowiednich praw.

Zakładanie użytkowników

Określenie loginu i hasła dla danego użytkownika oraz oznaczenie powiązania z wybraną grupą operatorów (prawami dostępu), a także wyznaczenie reguł dla haseł (długość, powtarzalność, częstotliwość zmian).

Przydzielanie praw dostępu do firm, modułów, opcji, funkcji i klawiszy

Definiowanie praw dostępu dla poszczególnych grup operatorów; można ograniczyć widoki i poszczególne funkcjonalności w danym oknie. Kiedy prawa dostępu definiowane są w kontekście firmy – a nie globalnie – możliwe jest także ograniczenie do poszczególnych definicji dokumentów, miejsca zakupu, sprzedaży, kas itp.

Możliwe jest także ograniczenie dostępu pracowników do poszczególnych baz danych, do modułów, funkcjonalności w tych modułach lub samych akcji.

Zaawansowane filtrowanie i przeszukiwanie praw dostępu

Wbudowana funkcjonalność wyszukiwania uprawnień na podstawie ciągu znaków w oknie ich definicji. Wyniki wpisywane są do okna odpowiedzi, z którego można przejść do konkretnego pola. Zdecydowanie przyspiesza to proces nadawania uprawnień.

Konfigurowanie stanowisk, do których przydzielono poszczególne moduły

Przydział poszczególnych modułów do stanowiska roboczego.

Konfigurowanie połączenia z serwerem

Umożliwia określanie z jakim środowiskiem systemu Streamsoft Prestiż mamy połączenie.

Przeprowadzenie reorganizacji bazy danych

Opcja wykorzystywana po wykonaniu aktualizacji, w celu uzyskania zgodności z aktualną wersją, uruchamia odpowiedni kreator w systemie, by zadbać o bezpieczeństwo danych.

Archiwizacja i dearchiwizacja bazy danych

Wykonanie kopii bazy danych. Sama kopia wykonywana jest poleceniami serwera Firebird. Jeśli zajdzie taka konieczność, możliwe jest także odtworzenie bazy danych z istniejącej kopii.

Konfigurowanie i przeglądanie rejestrów operacji

Operacje wykonywane na bazie danych odkładają się we właściwych rejestrach operacji, które są podzielone na operacje na bazie systemowej i produkcyjnej. Wybierając właściwą z baz, można wyszukiwać operacje na niej wykonane.

Operacje na licencji

Przeprowadzanie operacji na licencji (zmiana parametrów licencji, odrejestrowanie licencji, pobranie nowego pliku licencji, rejestracja licencji za pomocą kodów licencyjnych).

Prezentacja systemu ERP

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.Możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu