Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Handlowo-Magazynowy

Moduł Handlowo-Magazynowy powstał, by umożliwić prowadzenie wielomagazynowej i wielooddziałowej gospodarki towarowej oraz materiałowej z obsługą – lub bez – miejsc składowania.

Jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi modułami systemu Streamsoft Prestiż. Bardzo dobrze sprawdza się w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Wspiera procesy związane z:

  • Obsługą sprzedaży
  • Realizacją zakupów
  • Obsługą magazynu

Interfejs systemu

Obszary funkcjonalne modułu

Moduł podzielony jest na trzy kluczowe obszary funkcjonalne: Sprzedaż, Zakup, Magazyn. Każdy z nich wspiera realizację konkretnych procesów w firmie: sprzedażowych, zakupowych i magazynowych.

Wsparcie procesów sprzedażowych

Oferty i zamówienia od odbiorców

Użytkownik modułu ma możliwość wystawiania zamówień od odbiorców. Są one generowane na podstawie utworzonych wcześniej ofert dla odbiorców lub niezależnie, nawet jeśli oferta nie została wprowadzona.

Zamówienia mogą być wprowadzane bezpośrednio w module Handlowo-Magazynowym lub za pomocą urządzeń zewnętrznych (np. palmtopów). Jeśli są one zarejestrowane w systemie, mogą również rezerwować towar na magazynie i wpływają wówczas na stany towarów.

Istnieje także funkcjonalność rezerwacji konkretnych dostaw (na przykład numery partii leków). Ich podgląd jest dostępny w oknie stanów magazynowych. Na dokumencie zamówienia – jak i na poszczególnych pozycjach – prowadzony jest bieżący bilans realizacji pozycji zamówienia.

Co więcej, w module da się określić pola „Data dostawy” i „Data wysyłki” dla każdej z pozycji osobno, co pozwala na częściową realizację zamówień (na poszczególne pozycje w różnym czasie).

Poza tym narzędzie udostępnia opcję tzw. rezerwacji hybrydowej – pozycja może być częściowo zarezerwowana konkretnymi dostawami, a w pozostałej części bilansowo do stanu dostępnego.

Umowy z kontrahentami – cenniki

W systemie funkcjonuje rozbudowany mechanizm tworzenia cenników (w PLN oraz innych walutach) dla kontrahenta lub grupy kontrahentów oraz na wybrane kartoteki lub grupy kartotekowe.

Cenniki można ustalać w oparciu o cenę sprzedaży lub procent rabatu od dowolnej ceny wejściowej oraz powiązać je z ilością zamawianych sztuk towaru.

Istnieje także opcja umożliwiająca wyłączenie poszczególnych kartotek oraz kontrahentów z umów i promocji. Do każdego zdefiniowanego cennika można dołączyć dowolną dokumentację, co pozwala zebrać w jednym miejscu warunki cenowe na produkty i podstawę ich ustalenia.

Wzorce dokumentów

Istnieją dokumenty, które generowane są w firmie cyklicznie (np. płatność za obsługę serwisową czy za monitoring). Streamsoft Prestiż, na podstawie wcześniej określonych wzorców, pozwala użytkownikowi na grupowe wystawienie takich dokumentów w zautomatyzowany sposób.

Z wzorca przenoszone są indeksy, ilości, ceny, nazwy i warunki płatności, czyli wszystko co jest niezbędne do poprawnego wystawienia dokumentów.

EDI – Elektroniczna wymiana dokumentów

Standard EDI umożliwia eksport/import dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy kontrahentami. Parowanie produktów odbywa się na podstawie kodów EAN.

W systemie ERP Streamsoft Prestiż obsługiwane są podstawowe formaty EDI takie jak: EDIFACT, ECOD, EC-DIST oraz kolejne wersje dla tych formatów.

Panel szybkiej sprzedaży

Funkcjonalność, która sprawdza się szczególnie w firmach zajmujących się sprzedażą detaliczną, gdzie zachodzi konieczność wystawiania dużej ilości paragonów, najczęściej zawierających pojedyncze pozycje.

Panel szybkiej sprzedaży umożliwia wystawienie dokumentu sprzedaży (paragon, faktura) lub dokumentu wydania zewnętrznego (WZ) w intuicyjny sposób, np. z wykorzystaniem czytnika kodów EAN produktów.

Interfejs panelu został ponadto zaprojektowany z uwzględnieniem przejrzystości dostępnych funkcji, by można go było wygodnie użytkować na panelach dotykowych.

Wsparcie procesów zakupowych

Zamówienia do dostawców

Moduł umożliwia generowanie zamówień do dostawców oraz obliczanie ilości zamawianej według wielu różnych algorytmów (ręcznie lub automatycznie).

Podobnie wygląda dobór kartotek do zamówień, który może zachodzić ręcznie, automatycznie (z wykorzystaniem predefiniowanych funkcji) lub na podstawie stworzonej procedury.

Użytkownik ma bezpośredni dostęp do spisu zamówień i podgląd na stany przewidywane uwzględniające te zamówienia. Proces tworzenia zamówienia także wspierany jest podglądem i podpowiadaniem cen zakupów zarówno z kartotek, jak i umów z dostawcami.

Dokumenty zakupu krajowe i zagraniczne

Przyjęcia towarów na stan magazynowy realizowane są bezpośrednio z dokumentów takich, jak: faktura, faktura importowa, nabycie wewnątrzwspólnotowe, paragon, faktura VAT RR, itp. lub na podstawie dokumentów ilościowych uzupełnianych fakturami VAT, np. fakturą do przyjęcia z zewnątrz (FvatPZ), fakturą do PZ – nabycie wewnątrzwspólnotowe czy przyjęciem zakupu do dokumentów PZ z wielu magazynów.

W przypadku dokumentu nabycia wewnątrzwspólnotowego dodatkowo automatycznie generowana jest faktura wewnętrzna. Dla faktur VAT RR system wspiera naliczanie wartości dla funduszy rolnych.

Dla wszystkich dokumentów zakupu możliwe jest ponadto wystawianie wielokrotnych korekt ilościowo-wartościowych oraz wprowadzenie dodatkowej wartości zwiększającej cenę. Zwiększanie to może zachodzić indywidualnie dla pozycji lub dla całego dokumentu (wtedy wartość jest rozbijana proporcjonalnie na pozycje dokumentu).

W przypadku dokumentów nabyć wewnątrzwspólnotowych wspierany jest element związany z deklaracjami VAT-UE i systemem statystyki Intrastat. Odpowiednie deklaracje są generowane automatycznie, na podstawie danych wypełnionych na dokumentach i kartotekach towarowych.

Wsparcie procesów magazynowych

Stany magazynowe

Moduł umożliwia pełną kontrolę stanów i obrotów na wszystkich utworzonych magazynach, zarówno w układzie ilościowym, jak i ilościowo-wartościowym. Dla poszczególnych dostaw na kartotece można określić numery dostaw i (lub) terminy ważności oraz dodatkowo wskazać miejsce składowania.

Inwentaryzacja

Inwentaryzację można zaplanować w dowolnym dniu, w układzie kartotekowym według dostaw, miejsc składowania towaru lub po numerach dostaw.

W celu usprawnienia inwentaryzacji można zastosować urządzenia zewnętrzne, które w znaczny sposób przyspieszają proces.

W przypadku magazynów obsługujących stany logistyczne (moduł Logistyka systemu ERP Streamsoft Prestiż) możliwe jest tworzenie arkuszy inwentaryzacji, w których stany spisane pobierane są ze stanów logistycznych.

Dokumenty Magazynowe

System zezwala na wystawienie wszelkich dokumentów magazynowych, m.in.:

  • wydania towaru na zewnątrz (WZ)
  • przyjęcia towaru z zewnątrz (PZ)
  • przerzuty międzymagazynowe (MM)
  • rozchody wewnętrzne (RW)
  • przyjęcia wewnętrzne (PW)

Obsługa opakowań

Streamsoft Prestiż wspomaga działania związane z rozliczaniem opakowań zbiorczych i kaucjonowanych. Umożliwia rejestrowanie przyjętych i wydanych opakowań, wystawianie odpowiednich dokumentów oraz kontrolę opakowań nierozliczonych w kontekście kontrahenta.

Kontrola rozrachunków

Dzięki współpracy obszaru handlowo-magazynowego systemu z modułem Rozrachunki Streamsoft Prestiż użytkownik zyskuje pełną kontrolę zobowiązań i należności przedsiębiorstwa (kontrahenci, właściciele, pracownicy) z możliwością wystawienia kompensat, wezwań do zapłaty, not odsetkowych, różnic kursowych, prowadzenia kasy i banku oraz generowania raportów kasowych.

Poza tym prowadzona może być ewidencja, wydruk lub nadruk przelewów, dowodów wpłaty, przelewów do ZUS i Urzędów Skarbowych.

Dostęp do wybranych typów transakcji może być ograniczany prawami dostępu, aby np. handlowcy mieli dostęp tylko do wybranej części modułu. Co więcej, możliwe jest ustawienie indywidualnej kasy dla handlowca, by udostępnić poprawne rozliczenie kasowe z przyjętej gotówki.

Konstrukcja modułu Rozrachunki umożliwia sprzedawcy rozliczenie dokumentu sprzedaży jednocześnie kilkoma sposobami płatności (przedpłata, gotówka, karta, przeniesienie na kuriera).

Zestawienia, raporty, analizy

W module dostępnych jest wiele gotowych zestawień i analiz w kontekście produktów, grup produktowych oraz kontrahentów. Ponadto użytkownik może tworzyć definiowane zestawienia lub formularze z wykorzystaniem modułu Raporty i Formularze.

Słownik kontrahentów

System Streamsoft Prestiż dysponuje zintegrowanym słownikiem kontrahentów. Jest on dostępny między innymi dla modułów Handlowo-Magazynowego, Finansowo-Księgowego i Rozrachunki. Udostępniono także system kontroli wprowadzania na wypadek zdublowania numeru NIP kontrahenta oraz możliwość pobierania danych kontrahentów z GUS.

W przypadku modułu Handlowo-Magazynowego, w chwili dokonywania transakcji, sprawdzana jest także czynność podatnika VAT i aktywność rejestracji w systemie VIES.

W systemie udostępniono również mechanizmy rejestracji dostępu do danych, ich anonimizacji i źródła pozyskania. Możliwe jest zdefiniowanie różnego rodzaju zgód (wyrażenie/cofnięcie) z rejestracją daty i wydrukowanie stosownego formularza.

Aplikacja B2B Zamówienia Internetowe

To aplikacja działająca online, która rozszerza możliwości systemu ERP Streamsoft Prestiż o zdalną obsługę sieci sprzedaży w modelu B2B. Moduł usprawnia wszystkie etapy zawierania transakcji, skraca czas realizacji zamówień oraz obniża koszty obsługi kontrahentów.

Aplikacja X2 Presell - Mobilny System Sprzedaży

Aplikacja mobilna X2 Presell ma za zadanie wspierać pracę sprzedawców, którzy działają poza siedzibą firmy. Daje im możliwość korzystania z określonych zasobów firmy bez potrzeby używania komputera, w dowolnym miejscu i czasie. Z kolei kadra zarządzająca jest w stałym kontakcie z rozproszonym działem handlowym i może na bieżąco śledzić wyniki.

Aplikacja Kurier

Rozwiązanie rozszerzające możliwości modułu Logistyka systemu Streamsoft Prestiż. Została zaprojektowana, by przyśpieszyć oraz usprawnić realizację wysyłek, zapewniając kompleksowość obsługi tego procesu.

Prezentacja systemu ERP

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.Możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu