Zielona Góra, 4.10.2016r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Streamsoft D. Chojnacki i wspólnicy spółka jawna, ul. Kossaka 10, 65-140 Zielona Góra

W związku z planem realizacji projektu pn. „Smart OMNICHANNEL – Rozwiązanie IT dla wielokanałowego handlu”, Streamsoft D. Chojnacki i wspólnicy spółka jawna zaprasza do składania ofert na realizację opisanego poniżej zamówienia publicznego.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera, licencji, macierzy dyskowej oraz oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. Wszystkie w/w urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane. Data produkcji w/w urządzeń powinna być jak najnowsza. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawiono w sekcji „szczegóły zamówienia”.

Kod CPV przedmiotu zamówienia: 48822000-6

Warunki udziału w postępowaniu: zamawiający nie stawia szczególnych warunków udziału w postępowaniu

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Kryteria oceny oferty: cena (waga 100%).

Sposób przyznawania punktacji:

Wg wzoru: O = (Cmin/C) x 100, gdzie:

O – ocena punktowa ocenianej oferty,

Cmin – najniższa cena ze wszystkich złożonych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu,

C – cena ocenianej oferty.

Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska najwyższą ocenę punktową.

Termin składania ofert: 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego, tj. do 11.10.2016r.

Termin realizacji umowy: do 31.10.2016r.

Informacje i warunki dodatkowe:

  1. W celu uniknięcia konfliktu interesów z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  2. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  3. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  4. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  5. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  6. W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Będą to osoby bezstronne i obiektywne.
  7. Oferta powinna wskazywać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem w sekcji „opis przedmiotu zamówienia”. Do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentów wskazanych w sekcji „sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu”. Oferta powinna zostać podpisana przez oferenta. Oferta powinna wskazywać termin jej ważności. Nie spełnienie powyższych wymagań skutkuje odrzuceniem oferty.
  8. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.
  9. Informacja o wyniku postępowania wskazująca wybranego wykonawcę umieszczona zostanie na stronie internetowej zamawiającego oraz wysłana do każdego z oferentów.

Szczegóły zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera, licencji, macierzy dyskowej oraz oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. Wszystkie w/w urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane. Data produkcji w/w urządzeń powinna być jak najnowsza.

1. Serwer

1.1. Procesor (2szt.)
min. 12 rdzeniowe, taktowanie bazowe min. 2.2 GHz, min. 30 MB cache, osiągające w teście PassMark CPU Mark min. 15990 pkt. na stronie: http://www.cpubenchmark.net.

1.2. Pamięć RAM
Min. 24 sloty, zainstalowane min. 256 GB

1.3. Rodzaj dysku
SSD SATA MLC 6Gbps 2,5″

1.4. Dysk SSD (2szt.)
Min. 200 GB

1.5. Zintegrowany kontroler dostępu do serwera
Tak

1.6. Zintegrowany kontroler RAID
Tak, sprzętowy, 1GB pamięci podręcznej

1.7. Zasilacz
Podwójny nadmiarowy zasilacz (1+1), z możliwością wymiany podczas pracy, min. 750W, 200-240V prądu zmiennego

1.8. Karta sieciowa
Min. Czteroportowa 1Gb, niskoprofilowa
Dodatkowa karta sieciowa 10Gb/s BT DP + 1Gb/s BT DP

1.9. System operacyjny
Możliwość dodawania licencji dla min. 75 użytkowników, możliwość konfiguracji serwera domeny oraz środowiska do wirtualizacji spełniające min. wymagania standardu Hyper-V

1.10. Licencje
Min. 75 licencji dla użytkowników

1.11. Napęd
DVD+/-RW

1.12. Szyny montażowe
Tak

1.13. Obudowa
Możliwość montażu min. 16 dysków twardych 2,5 cala

1.14. Gwarancja
Min. 5 letnia gwarancja ze wsparciem technicznym do 4 godzin od momentu zgłoszenia 24hx7.

2. Rozbudowa serwera

Wszystkie komponenty muszą być kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego serwerem Dell PowerEdge R720 (Service Tag: BWR7302)
2.1. Pamięć ram (4szt.)
Min. 16GB Certyfikowane Moduły Pamięci, 2Rx4 DDR3 RDIMM 1866MHz SV

2.2. Karta HBA (4szt.)
Min. 12Gb/s SAS, dwuportowa, niskoprofilowa

2.3. Karta sieciowa
Min. 10GB z wyjściem miedzianym

3. Oprogramowanie

3.1. Tworzenie kopii zapasowych
Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych dedykowane do wymagań standardu Hyper-V.

4. Macierz dyskowa

Wszystkie komponenty muszą być kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego serwerem Dell PowerEdge R720 (Service Tag: BWR7302)
4.1. Obudowa
Możliwość montażu min. 12 dysków twardych

4.2. Pamięć RAM
Min. 12G DDR3

4.3. Karta sieciowa
Min. 4 porty GbE Lan, min. 2 porty 10GbE

4.4. Dysk (12szt.)
Min. 6TB, min. 7200rpm, min. 128MB cache

4.5. Szyny montażowe
Tak

5. Macierz dyskowa

Wszystkie komponenty muszą być kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego serwerem Dell PowerEdge R720 (Service Tag: BWR7302)
5.1. Obudowa
Możliwość montażu min. 24 dysków twardych

5.2. Zasilacz
redundantny, min. 580W, 200-240V prądu zmiennego

5.3. Okablowanie
Tak, kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego serwerem Dell PowerEdge R720 (Service Tag: )

5.4. Dysk (24szt.)
Min. 1.8TB, min. 10k rpm SAS

5.5. Szyny montażowe
Tak

5.6. Gwarancja
Min. 5 letnia gwarancja ze wsparciem technicznym do 4 godzin od momentu zgłoszenia 24hx7.

6. Płatność

Termin płatności wynosi 7 dni kalendarzowych liczonych od następnego dnia roboczego od daty odbioru wszystkich urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia.